Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Документи для вступу

 

До заяви, поданої в паперовій формі вступник додає:

для участі в конкурсі на здобуття ступеня доктора філософії:

– копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

– копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);

– копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ і копію додатку до нього;

– за наявності дійсний сертифікат про знання іноземної мови (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня);

– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

– мотиваційний лист.

доктора наук:

– копію документа, що посвідчує особу;

– копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ і копію додатку до нього;

– копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук);

– копію атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого дослідника, старшого наукового співробітника) – за наявності;

– особовий листок обліку кадрів, засвідчений печаткою установи, в якій працює вступник;

– засвідчену копію рішення Вченої ради НТУ «Дніпровська політехніка» щодо рекомендації до зарахування до докторантури;

– розгорнутий план дисертації або детальний план необхідних публікацій для формування сукупності статей, на базі якої планується здобуття наукового ступеня доктора наук;

– інформацію щодо особистого індексу Гірша (h-індекс) у Scopus;

– сертифікат, що засвідчує відповідний рівень знання іноземної мови;

– список наукових праць за спеціальністю, опублікованих у фахових виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією університету, або в установленому законодавством порядку. Копії документу, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт