Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


на 2019-2020 навчальний рік


БАКАЛАВР

  035 Філологія

  • Актуальні проблеми перекладознавства
  • Англійське документування: мова та стиль
  • Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови
  • Мова англомовної преси
  • Основи інженерних знань
  • Основи міжкультурної комунікації
  • Основи та термінологія у галузі електроенергетики
  • Педагогічна майстерність викладача іноземних мов
  • Переклад у галузі економіки, менеджменту та права
  • Переклад у галузі комп'ютерної техніки
  • Практичний курс другої іноземної (німецької) мови
  • Практичний курс третьої іноземної (іспанської) мови
  • Практичний курс четвертої іноземної (французької) мови

  051 Економіка

  052 Політологія

  • Інституціональна економіка
  • Міжнародні економічні відносини
  • Партологія
  • Політична конфліктологія
  • Політична психологія
  • Політична футурологія
  • Права людини та демократизація
  • Прогнозування та моделювання в соціальній сфері
  • Психолінгвістика
  • Соціальна антропологія

  071 Облік і оподаткування

  072 Фінанси, банківська справа та страхування

  • Банківські операції
  • Бюджетування діяльності підприємства
  • Грошово-кредитна система зарубіжних країн
  • Економічна безпека діяльності підприємств
  • Інвестиційні компанії і фонди
  • Іноземна мова (англійська) для професійного спілкування
  • Оцінка бізнеса та підприємства
  • Технічний аналіз фінансових ринків
  • Управління витратами
  • Фінансове планування
  • Фінансове планування фінансово-кредитних установ
  • Фінансовий аналіз
  • Фінансовий облік та контроль
  • Фінансовий ринок
  • Фондовий ринок

  073 Менеджмент

  075 Маркетинг

  • Електронна комерція
  • Маркетинг неприбуткових організацій
  • Маркетинг послуг
  • Маркетинг промислового підприємства
  • Маркетинг торгівлі
  • Маркетингове стратегічне планування
  • Маркетингове управління витратами
  • Міжнародна торгівля
  • Міжнародний маркетинг
  • Міжнародні маркетингові стратегії
  • Організація маркетингу послуг
  • Планування продажів
  • Продажі через Internet
  • Психологія PR і реклами
  • Соціологія ринків
  • Стратегія збуту
  • Тренінг 'Маркетинговий аудит'
  • Тренінг 'Сервісне обслуговування'

  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

  • Аналіз та оптимізація бізнес-процесів
  • Антикризове управління бізнесом
  • Аудит і оцінювання управлінської діяльності
  • Екологізація підприємницької діяльності
  • Екологічне підприємництво
  • Економіка та організація інноваційного підприємництва
  • Економіка та організація торговельної діяльності
  • Інтернет-бізнес
  • Інформаційні системи в бізнесі
  • Логістика в міжнародному бізнесі
  • Методи прийняття управлінських рішень
  • Міжнародна безпека
  • Міжнародна інноваційна діяльність
  • Міжнародна культура
  • Міжнародний електронний бізнес
  • Міжнародний трансфер технологій
  • Міжнародні бізнес-комунікації
  • Міжнародні стандарти обліку та звітності
  • Організаційна поведінка та управління діловими конфліктами
  • Організаційне проектування
  • Основи бізнесу та ліцензування
  • Основи публічного адміністрування підприємницької діяльності
  • Оцінка ефективності розвитку бізнесу
  • Персональний брендинг та управління діловим іміджем
  • Підприємництво у сфері послуг
  • Реінжиниринг бізнес-процесів
  • Рекрутинг
  • Ризики міжнародної підприємницької діяльності
  • Ризики підприємницької діяльності
  • Стратегічний аналіз національних та міжнародних ринків
  • Стратегічні партнерства в бізнесі
  • Сучасні стандарти ведення бізнесу
  • Технологія адміністративної діяльності
  • Трансфер технологій
  • Управління бізнес-проектами
  • Управління змінами та трансформація бізнесу
  • Управління міжнародними бізнес-процесами
  • Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
  • Управління проектами
  • Управління якістю та конкурентоспроможністю підприємства
  • Формування команди бізнес-проекту

  081 Право

  • Адміністративна відповідальність
  • Виконавче право
  • Господарське процесуальне право
  • Земельне право
  • Інвестиційне право
  • Криміналістика
  • Кримінологія
  • Митне право
  • Перша клінічна практика
  • Підприємницьке право
  • Податкове право
  • Правоохоронне право (Суд. Прокуратура. Адвокатура. Нотаріат.)
  • Судова експертологія
  • Транспортне право
  • Фінансове право

  101 Екологія

  • Агроекологія
  • Біоіндикація
  • Біотехнології в екології
  • Гідрогазодинамика, термодинаміка і теплотехніка
  • Екологічна паспортизація територій і підприємств
  • Екологічні проблеми енергетики
  • Екологія людини
  • Екологія міських систем
  • Міжнародні екологічні проекти
  • Міське комунальне господарство
  • Основи екологічної токсикології
  • Охорона праці в галузі
  • Радіоекологія
  • Рекреаційні ландшафти
  • Техноекологія
  • Технології захисту атмосферного повітря
  • Технології захисту водних ресурсів
  • Технології захисту грунтів і надр
  • Технології утилізації відходів та рециклінг
  • Управління екологічними ризиками

  103 Науки про Землю

  121 Програмна інженерія

  • Англійська мова (за професійним спрямуванням)
  • Безпека програм та даних
  • Економіка та бізнес
  • Інфраструктура інноваційної діяльності
  • Мережні Java-технології
  • Моделювання систем
  • Програмування на Java
  • Проектування та обслуговування локальних обчислювальних мереж
  • Проектування хмарних систем і сервісів для реалізації хмарних обчислень (Cloud Computing)
  • Розробка і створення ігрових застосунків
  • Розробка розподілених систем обробки інформації на Java
  • Системне програмування
  • Скриптові мови програмування
  • Сучасна теорія управління
  • Технології, архітектура і застосунки для великих даних (Big Data)
  • Технологія створення програмних продуктів
  • Управління IT-проектами

  122 Комп'ютерні науки

  • WEB - картографія
  • Адміністрування баз даних
  • Англійська мова (за професійним спрямуванням)
  • Графічні методи аналізу даних
  • Економіка та бізнес
  • Інформаційно-обчислювальні комплекси та системи
  • Інфраструктура інноваційної діяльності
  • Мережні Java-технології
  • Методи просторової статистики
  • Моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів
  • Обробка та дешифрування аерокосмічних зображень
  • Основи геоінформаційних систем і технологій
  • Основи моніторінгу і дистанційного зондування
  • Програмування в ГІС
  • Програмування на Java
  • Проектування та обслуговування локальних обчислювальних мереж
  • Проектування хмарних систем і сервісів для реалізації хмарних обчислень (Cloud Computing)
  • Розпізнавання образів та обробка зображень
  • Розробка і створення ігрових застосунків
  • Розробка розподілених систем обробки інформації на Java
  • Технології, архітектура і застосунки для великих даних (Big Data)
  • Технологія створення програмних продуктів
  • Управління IT-проектами

  123 Комп'ютерна інженерія

  • Інтелектуальний аналіз даних
  • Інтернет технології
  • Комп'ютерне моделювання процесів і систем
  • Основи комп'ютерно-інтегрованого керування
  • Основи комп'ютерно-інтегрованого управління
  • Проектно-технологічна практика
  • Сенсори та шини
  • Теорія автоматичного управління
  • Теорія керування та ідентифікація в комп'ютерних системах
  • Цифрова обробка сигналів

  124 Системний аналіз

  • Аналіз програмного забезпечення
  • Введення в страхування ризиків
  • Еволюційні технології прийняття рішень в умовах невизначеності
  • Економіка і управління підприємством
  • Комп'ютерні мережі та Internet
  • Математична економіка
  • Методи та засоби дизайнерських рішень
  • Методи та засоби сучасних дизайнерських вирішень
  • Мови комп'ютерного моделювання
  • Моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів
  • Моделювання та реінженірінг бізнес процесів
  • Основи програмування в середовищі Java
  • Прогнозування та моделювання в соціальній сфері
  • Програмне забезпечення електронно-обчислювальних машин
  • Проектний аналіз
  • Рівняння математичної фізики
  • Системи та методи прогнозування
  • Системне програмування і операційні системи
  • Спеціалізовані мови програмування

  125 Кібербезпека

  • Аналіз безпеки програмного забезпечення
  • Бази даних та інформаційні системи
  • Відкриті комп'ютерні системи та мережі
  • Економічна безпека
  • Захист економічної інформації
  • Кібероперації
  • Мікропроцесорні системи
  • Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки
  • Організаційне забезпечення захисту інформації та спеціального діловодства
  • Організація баз даних та знань
  • Організація спеціального діловодства
  • Основи теорії систем
  • Система охорони державної таємниці
  • Системи технічного захисту інформації
  • Спеціальні мікропроцесори
  • Теорія інформації та кодування
  • Теорія ризиків
  • Технічні системи охорони об'єктів
  • Управління інформаційною безпекою
  • Цифрова обробка сигналів

  126 Інформаційні системи та технології

  • Графічні методи аналізу даних
  • Інтелектуальний аналіз даних
  • Інформаційні системи електронного бізнесу
  • Методи просторової статистики
  • Методи розпізнавання образів
  • Основи геоінформаційних систем і технологій
  • Основи програмування мобільних пристроїв
  • Основи тестування програм
  • Технології розподілених систем та паралельних обчислень
  • Технології хмарних обчислень

  131 Прикладна механіка

  • Автоматизація виробничих процесів
  • Гібридне моделювання в CAD-системах
  • Гідравліка та гідропневмопривід верстатів з ЧПК
  • Гідропневмопривід верстатного обладнання
  • Експлуатація та обслуговання машин
  • Електротехніка
  • Керуючі САМ- програми для фрезерування на верстатах з ЧПК
  • Керуючі САМ-програми для токарних операцій
  • Комп'ютерна підготовка технологічної документації
  • Комп'ютерні системи в технологічному проектуванні
  • Металооброблювальні верстати з ЧПК
  • Металорізальні верстати
  • Обладнання гірничого виробництва
  • Обладнання та транспорт цехів
  • Основи програмування для верстатів з ЧПК
  • Основи проектування техпроцесів з використанням СКБД
  • Основи систем автоматизованого проектування
  • Програмування багатовісних верстатів з ЧПК
  • Сертифікація та ліцензування на автомобільному транспорті
  • Технологічна документація
  • Технологічні методи виробництва заготовок
  • Технологія обробки типових деталей

  132 Матеріалознавство

  • Аналітичні та чисельні методи динаміки і міцності промислового обладнання
  • Вантажопідйомні крани промислових підприємств
  • Гібридне моделювання в CAD-системах
  • Гідравліка та гідропневмопривід промислового обладнання
  • Експлуатаційні матеріали
  • Електропривод вантажопідйомного обладнання
  • Ліфти та підйомники
  • Машини і обладнання для вантажно-підйомних операцій
  • Метрологія та стандартизація
  • Механіка композитних матеріалів
  • Монтаж і наладка промислового обладнання
  • Основи динаміки машин
  • Передремонтна діагностика та дефектація обладнання
  • Підйомно-транспортні машини
  • Промислове містецтво і дизайн
  • Ремонт і обслуговування електроприводу та електронних приладів промислового обладнання
  • Система планово-попереджувальних ремонтів
  • Технічна біоніка
  • Художнє конструювання і віртуальне моделювання обладнання

  133 Галузеве машинобудування

  • Гібридне моделювання в CAD-системах
  • Експлуатація та обслуговання машин
  • Засади монтажу гірничих машин і обладнання
  • Методи моделювання при проектуванні гірничих машин
  • Основи динаміки гірничих машин
  • Основи конструювання гірничих машин і комплексів для підземних робіт
  • Підйомно-транспортні машини
  • Проектування машин для переробки і збагачення корисних копалин
  • Транспортні машини і комплекси гірничих та гірничо-збагачувальних підприємств

  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

  • Вимірювання неелектричних величин
  • Вимірювання, контроль та діагностика в системах з відновлюваними джерелами енергії
  • Вторинні та енергетичні ресурси довкілля
  • Децентралізовані системи енергопостачання
  • Експлуатація енергоустановок з відновлювальними джерелами енергії
  • Електрична частина станцій та підстанцій
  • Електричне освітлення та світлотехнічні системи
  • Електричні апарати
  • Електричні системи та мережі
  • Електроніка та мікросхемотехніка
  • Електропостачання
  • Електротехнічні комплекси та системи
  • Електротехнологічні установки
  • Енергозбереження засобами електропривода
  • Засоби автоматизації
  • Застосування обчислювальної техніки в моделюванні об'єктів електроенергетики
  • Інтегровані програмні засоби у КТК
  • Інформаційні системи обліку енергії
  • Комп'ютерне проектування
  • Комп'ютерні технології в задачах електромеханіки
  • Мала гідроенергетика
  • Математичне моделювання та прикладні програми в розрахунках систем з відновлюваними джерелами енергії
  • Механіка машин
  • Мікропроцесорні пристрої
  • Монтаж і налагодження електромеханічних пристроїв
  • Монтаж та експлуатація електрообладнання підприємств
  • Основи вітроенергетики
  • Основи енергетичного менеджменту
  • Основи релейного захисту та автоматики енергосистем
  • Основи теплотехніки та енергетичні установки
  • Особливі режими електричних мереж
  • Перехідні процеси в системах електропостачання
  • Практична схемотехніка в електроприводі
  • Силові перетворювачі автоматизованих електроприводів
  • Системи керування електроприводами
  • Системи перетворення в нетрадиційній енергетиці
  • Сонячна енергетика
  • Спеціальні питання електричних машин
  • Теорія автоматичного керування
  • Теорія електромагнітного поля в задачах електропостачання
  • Теорія електроприводу
  • Техніка високих напруг
  • Технічна термодинаміка та тепломасообмін
  • Технології та системи зберігання енергії
  • Хімічні процеси перетворення енергії в елементах систем відновлюваної енергетики
  • Холодильне уcтаткування

  151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

  • Автоматизація технологічних процесів виробництв
  • Електроустаткування та електропостачання технологічних комплексів
  • Комп'ютеризовані системи керування та автоматика
  • Мікропроцесорна техніка
  • Основи комп'ютерно-інтегрованого керування
  • Програмні засоби систем автоматизації
  • Програмування систем реального часу
  • Сенсори та шини
  • Теорія автоматів
  • Теорія керування та ідентифікація в комп'ютерних системах
  • Цифрова обробка сигналів

  152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

  • Вимірювальні локальні мережі
  • Віртуальні вимірювальні прилади
  • Віртуальні вимірювальні пристрої
  • Інтелектуальні прилади та системи
  • Методи аналізу вимірювальної інформації
  • Методи повірок та повірочні схеми
  • Методи та засоби вимірювання
  • Мікропроцесорна техніка
  • Моделювання вимірювальних пристроїв на ЕОМ
  • Моделювання на ЕОМ
  • Основи теорії кіл, сигнали та процеси в електроніці
  • Програмування вимірювальних систем реального часу
  • Розрахунок та проектування засобів вимірювань та випробувань
  • Сучасні мікроконтролери в інформаційно-вимірювальній техніці
  • Теорія електричних сигналів та кіл

  172 Телекомунікації та радіотехніка

  • Бази даних та інформаційні системи
  • Економіка і управління підприємством
  • Електроживлення систем зв'язку
  • Захист інформації в телекомунікаційних системах
  • Кінцеві пристрої абонентського доступу
  • Комп'ютерні мережі
  • Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю
  • Організація баз даних та знань
  • Основи поштового зв'язку
  • Основи теорії систем
  • Основи теорії управління та адаптації в телекомунікаційних системах
  • Пристрої надвисоких частот та антени
  • Сигнали та процеси в радіотехніці та зв'язку
  • Системи комутації і розподілу інформації
  • Системи мобільного зв'язку
  • Стандартизація і сертифікація телекомунікаційних систем
  • Теорія телетрафіка в телекомунікаціях
  • Цифрова обробка сигналів

  183 Технології захисту навколишнього середовища

  • Екологічні проблеми енергетики
  • Економіка та управління виробництвом
  • Міське комунальне господарство
  • Основи гірничого виробництва
  • Охорона праці в галузі
  • Проектування природоохоронних систем та обладнання
  • Технології видобутку нетрадиційних вуглеводнів
  • Технології утилізації відходів та рециклінг
  • Технологія відкритих гірничих робіт
  • Технологія відкритої розробки родовищ корисних копалин
  • Технологія підземної розробки родовищ корисних копалин

  184 Гірництво

  185 Нафтогазова інженерія та технології

  192 Будівництво та цивільна інженерія

  • Будівельні машини і механізми
  • Водопригнічування та гідроізоляція у геобудівництві
  • Експлуатація і ремонт будівель та споруд
  • Земельне право
  • Землеустрій
  • Інженерні вишукування
  • Комплексна оцінка землі і нерухомості
  • Комп'ютерне проектування у будівництві
  • Метрополітени і тунелі
  • Оцінювання технічного стану будівель і споруд
  • Планування міст і управління територіями
  • Проектно-кошторисна справа
  • Санітарно-технічне обладнання будівель
  • Спеціальні будівельні геотехнології
  • Технологія будівництва автомобільних доріг

  193 Геодезія та землеустрій

  • Державний земельний кадастр
  • Екологія земельних ресурсів
  • Землевпорядні вишукування і проектування
  • Інженерна геодезія
  • Іноземна мова для професійного спілкування
  • Комплексна оцінка землі і нерухомості
  • Комп'ютерна графіка
  • Методи обчислень та обчислювальна геометрія
  • Нарисна геометрія і топографічне креслення
  • Нормативно-правове забезпечення робіт із землеустрою
  • Об'єктно-орієнтоване програмування
  • Оцінка землі та інвестиційний аналіз
  • Планування міст і управління територіями
  • Супутникова геодезія та сучасні геодезичні прилади, ч. 2
  • Технологія виробництва у галузі

  242 Туризм

  263 Цивільна безпека

  • Аварійні вентиляційні режими
  • Аварійно-рятувальні роботи
  • Аерологія гірничих і промислових підприємств
  • Аерологія та системи вентиляції
  • Безпека вибухових робіт
  • Безпека експлуатації гірничого обладання
  • Безпека експлуатації інженерних систем і споруд
  • Вибуховпожежонебезпечність обладнання
  • Геотехнології гірництва (Відкриті гірничі роботи)
  • Геотехнології гірництва (Підземні гірничі роботи)
  • Гігієна праці та виробнича санітарія
  • Гірничорятувальна справа
  • Державне соціальне страхування
  • Експлуатація систем газо-нафтопостачання
  • Засоби протиаварійного захисту
  • Контроль умов праці
  • Менеджмент охорони праці
  • Метрологія, стандартизація та сертифікація
  • Механіка рідин та газів
  • Організація аварійно-рятувальних робіт
  • Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці
  • Основи гірничорятувальної справи
  • Основи здорового способу життя
  • Патентування та ліцензування
  • Планування процесів ліквідації аварії
  • Природоохоронні технології в галузі
  • Системи вентиляції гірничих підприємств
  • Системи очищення повітря від шкідливих речовин
  • Транспортні системи та технології
  • Управління техногенною безпекою

  274 Автомобільний транспорт

  • Автомобілі
  • Автомобілі: основи конструювання,аналіз конструкцій та розрахунки
  • Автомобільні дороги
  • Діагностика дорожніх транспортних засобів
  • Економіка підприємства
  • Ергономіка на автомобільному транспорті
  • Математичне моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту
  • Основи теплотехніки та термодинаміка автомобільних двигунів
  • Основи технології виробництва та ремонту автомобілів
  • Термодинаміка автомобільних двигунів
  • Технологічні процеси на автомобільному транспорті
  • Технологічні процеси на СТО

  275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

  • Автомобільні шляхи
  • Аналіз господарської діяльності логістичних операторів
  • Аналіз господарчої діяльності АТП
  • Використання експлуатаційних матеріалів на автотранспорті
  • Екологічні характеристики міст
  • Комерційна робота на автомобільному транспорті
  • Митно-тарифне регулювання
  • Міжнародні перевезення
  • Міжнародні транспортні коридори
  • Організація контролю за транспортним процесом
  • Організація навантажувально-розвантажувальних робіт
  • Планування діяльності транспортного комплексу
  • Правила перевезень, ліцензування та сертифікація на транспорті
  • Претензійно-позовна робота
  • Спеціалізований рухомий склад
  • Транспортна екологія
  • Транспортні системи промислових підприємств (ТСПП)
  • Транспортні споруди

  281 Публічне управління та адміністрування

  • Брендинг в інноваційній діяльності
  • Брендинг територій
  • Ведення ділових переговорів
  • Екологічна економіка
  • Етика публічної діяльності
  • Інфраструктура підприємницької діяльності
  • Персональний брендинг та управління діловим іміджем
  • Регіональна економіка
  • Стратегічні партнерства в бізнесі
  • Управління змінами
  • Управління соціальною та екологічною безпекою
  • Формування команди бізнес-проекту

  291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

  • Національна безпека
  • Регіональні об'єднання
  • Релігієзнавство
  • Релігієзнавство, логіка, етика і естетика
  • Світова та українська культура
  • Світовий баланс сил
  • Соціальна історія
  • Транскордонне співробітництво

МАГІСТР

на 2019-2020 навчальний рік
© 2006-2019 Інформація про сайт