Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ АТЕСТАЦІЙНОЇ СПРАВИ ЗДОБУВАЧА ВЧЕНОГО ЗВАННЯ ПРОФЕСОРА (ДОЦЕНТА), ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДО ВЧЕНОЇ РАДИ НТУ «ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

І. Здобувач вченого звання професора (доцента) звертається до вченого секретаря університету щодо перевірки виконання кваліфікаційних нормативів.

ІІ. За наявністю виконання вимог відповідно до «Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 174 від 06.02.2017)» потрібно підготувати атестаційні документи щодо подання на розгляд Вченою радою університету.

Послідовність підготовки атестаційних документів

  1. Проведення здобувачем вченого звання відкритої лекції та одержання відповідної рецензії.
  2. Атестація на засіданні кафедри.

При цьому профіль педагогічної роботи здобувача повинен відповідати основному напрямку діяльності даної кафедри.

На засіданні кафедри аналізується педагогічна, науково-методична, організаційна і виховна робота здобувача вченого звання, а саме:

  • заслуховується звіт за термін роботи на посаді з зазначенням навчальних курсів, з яких здобувач є провідним лектором (обов’язково із зазначенням кількості лекційних годин); здобувачем надається список друкованих праць (у тому числі навчально-методичних), виданих за час роботи на посаді, вказуються дані щодо апробації професійної діяльності (виступи з доповідями та повідомленнями на науково-методичних конференціях); дані про проходження підвищення кваліфікації; а також, вказується наявність почесних звань, державних премій і нагород та ін.
  • педагогічними працівниками кафедри надається оцінка якості проведення здобувачем лекцій, семінарських і практичних занять, та заслуховується рецензія щодо проведеної відкритої лекції;
  • завідувачем кафедри характеризуються: якість керівництва кваліфікаційними (магістерськими) роботами; участь у виконанні науково-дослідних робіт на кафедрі; підготовка кандидатів наук (із зазначенням прізвищ тих, хто захистив дисертації і спеціальностей); участь у роботі спецрад по захисту дисертацій;

та надається висновок кафедри з результатами голосування щодо присвоєння здобувачу вченого звання.

  1. Висновок кафедри та рецензія на відкриту лекцію здобувача обговорюються на засіданні Навчально-методичної комісії факультету з наданням довідки з відповідною рекомендацією.
  2. Вченою радою факультету на підставі вищезазначених документів надається рекомендація (голосування не обов’язково) Вченій раді університету щодо присвоєння викладачу вченого звання професора (доцента) кафедри.

Перелік документів атестаційної справи

1. Атестаційна справа здобувача вченого звання складається з таких документів:

1.1) супровідний лист до атестаційної справи здобувача вченого звання (СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ );

1.2) копія першої сторінки паспорта здобувача, засвідчена підписом ученого секретаря Вченої ради;

1.3) копія свідоцтва про зміну імені, засвідчена в установленому порядку (у разі зміни здобувачем вченого звання імені);

1.4) рішення Вченої ради щодо присвоєння вченого звання згідно з (РІШЕННЯ ) (для здобувачів вченого звання по кафедрі),

1.5) копії дипломів доктора наук, доктора філософії (кандидата наук), атестатів доцента, старшого дослідника (старшого наукового співробітника) (для здобувачів вченого звання професора), засвідчені підписом ученого секретаря Вченої ради та скріплені печаткою Університету;

1.6) протокол засідання лічильної комісії (ПРОТОКОЛ );

1.7) список навчально-методичних праць та/або наукових праць

СПИСОК 
навчально-методичних праць та/або наукових праць

_________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові здобувача вченого звання)

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг (у сторінках)/авторський доробок

Співавтори

1

2

3

4

5

6

Здобувач вченого звання

_______________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

_____________________
(число, місяць, рік)

Засвідчено:

Завідуючий (начальник) кафедрою

_____________
(підпис)

________________
(прізвище, ініціали)

Заступник директора з наукової роботи (для працівників НДІ)

_____________
(підпис)

________________
(прізвище, ініціали)

Вчений секретар

М.П.

_____________
(підпис)

________________
(прізвище, ініціали)

__________
Примітки:


1. У колонці 2 подається повна назва публікації мовою оригіналу.
2. У колонці 3 зазначається характер роботи: стаття, тези доповідей, авторські свідоцтва, патенти, методичні розробки, підручники, навчальні посібники тощо.
3. У колонці 4 конкретизуються місце і час публікації (видавництво, журнал – номер або серія, рік); дається характеристика збірників (міжвузівський, тематичний тощо), місце і рік видання; зазначаються тематика, категорія, місце і рік проведення наукових і методичних конференцій, симпозіумів, семінарів та з’їздів, інших зібрань наукового характеру, у матеріалах яких уміщено тези доповіді (виступу, повідомлення): міжнародні, республіканські, регіональні галузеві, обласні, міжвузівські, вузівські (науково-педагогічного напряму); авторське свідоцтво на винахід, рік видачі; номери реєстрації і дати оформлення патентів, ліцензій.
Вихідні дані записуються відповідно до правил бібліографічного опису літератури. Наукова публікація у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, або уфаховому виданні (виділяється жирним шрифтом).
4. У колонці 5 вказується кількість сторінок публікації. Якщо праця велика і видана у співавторстві, то кількість сторінок вказується дробом: у чисельнику – загальний обсяг, у знаменнику – частка автора.
5. У колонці 6 наводяться прізвища та ініціали співавторів. Зі складу великих авторських колективів наводяться прізвища перших трьох осіб, після чого вказується: та інші, всього ___ осіб.
Список формується у хронологічній послідовності опублікування робіт з наскрізною нумерацією праць за такими розділами:
наукові праці за профілем кафедри, опубліковані до захисту дисертації;
наукові праці за профілем кафедри, опубліковані після захисту дисертації;
авторські свідоцтва, дипломи, патенти;
основні навчально-методичні праці (за період науково-педагогічної діяльності) за профілем кафедри.

1.8) копія сертифіката, який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною мовою;

1.9)копія сертифіката, свідоцтва, диплома чи іншого документа, який підтверджує стажування, навчання або працевлаштування у закладі вищої освіти в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС, або копія сертифіката про участь у конференції (конгресу, симпозіуму, семінару) проведеної у країні, що входить до ОЕСР та/або ЄС

1.10) витяги з наказів про зарахування на посаду та звільнення з посади додатково для осіб, які працюють за сумісництвом;

1.11) довідка про науково-педагогічну, наукову діяльність на посадах у вищих навчальних закладах, у тому числі закладах післядипломної освіти, наукових установах.


  Додаток 8 
до Порядку присвоєння вчених звань 
науковим і науково-педагогічним 
працівникам 
(підпункт 10 пункту 1 розділу IV)

  ДОВІДКА 
про науково-педагогічну, наукову діяльність на посадах у вищих навчальних закладах, у тому числі закладах післядипломної освіти, наукових установах

_________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові здобувача вченого звання)

№ з/п

Дата

Відомості про науково-педагогічну, наукову діяльність на посадах у вищих навчальних закладах, у тому числі закладах післядипломної освіти, наукових установах

Документ про зарахування на посаду (звільнення з посади), його дата і номер

число

місяць

рік

1

2

3

4

5

6

1

2

3

Засвідчено:

Начальник відділу кадрів

_______________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

М.П.

__________
Примітки:


1. У колонці 5: 
зазначається повне найменування вищого навчального закладу, наукової установи та скорочене найменування органу, до сфери управління якого належить заклад, установа; 
у разі звільнення зазначається його причина з посиланням на статтю (пункт) закону; 
наводяться відомості про науково-педагогічну, наукову діяльність на посаді у вищому навчальному закладі, у тому числі закладі післядипломної освіти, науковій установі, в якій особа працює за сумісництвом або за трудовим договором (контрактом) з погодинною оплатою. 
2. У колонці 6 вказуються документи, внесені до трудової книжки.

2. Обкладинки атестаційних справ здобувачів вчених звань оформляються згідно форми за посиланням (АТЕСТАЦІЙНА СПРАВА ).Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт