Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Затверджено рішенням Вченої ради

Державного ВНЗ «НГУ»

(протокол № 16 від 24.10.2017 р.)

Затверджено наказом ректора

№ 16-ВР від 24.10.2017 р.

Зі змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 174 від 06.02.2017

ПОЛОЖЕННЯ

про присвоєння вчених звань професора, доцента і старшого дослідника в

Національному технічному університеті

«Дніпровська політехніка»

І. Загальні положення

1. «Положення про присвоєння вчених звань професора, доцента і старшого дослідника у НТУ «Дніпровська політехніка» (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від № 1556-VII від 01.07.2014, постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. № 656, «Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам», затвердженого наказом МОН України від 14.01.2016 р. № 13(із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 174 від 06.02.2017) та Статуту НТУ «Дніпровська політехніка» (далі – Університет).

2. Це Положення визначає вимоги до присвоєння вченого звання доцента, професора і старшого дослідника (далі – вчені звання), порядок розгляду та оформлення атестаційних матеріалів.

1. Рішення про присвоєння вченого звання приймається Вченою радою НТУ «Дніпровська політехніка» таємним голосуванням. Засідання Вченої ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини її членів. Рішення Вченої ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше ніж три четверті від кількості членів Вченої ради, присутніх на засіданні.

Рішення Вченої ради дійсне протягом одного календарного року.

3. Рішення Вченої ради про присвоєння вченого звання затверджує атестаційна колегія Міністерства освіти і науки України (далі – МОН).

4. Науковим, науково-педагогічним працівникам, які працюють у двох або більше вищих навчальних закладах (наукових установах), вчені звання присвоюються за основним місцем роботи.

ІІ. Вимоги до присвоєння вчених звань

1. Вчене звання професора присвоюють працівникам НТУ «Дніпровська політехніка», у тому числі закладів післядипломної освіти, які здійснюють освітню діяльність за відповідною спеціальністю на відповідному рівні вищої освіти:

1.1) яким присуджено науковий ступінь доктора наук;

2) яким присвоєно вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового співробітника);

3) які пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчальному закладі, науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР) та/або Європейського Союзу (далі – ЄС), або є (чи були) керівниками/виконавцями проектів, які фінансуються зазначеними країнами, та мають відповідні сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це підтверджують;

4) які викладають навчальні дисципліни державною мовою та/або мовою країни, яка входить до ОЕСР, на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри вищого навчального закладу;

5) які мають:

- стаж роботи не менш як 10 років на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача (начальника або його заступника) кафедри, у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі (одного вищого навчального закладу) на посаді доцента, професора, завідувача (начальника або його заступника) кафедри, зокрема за сумісництвом або за трудовим договором (контрактом) з погодинною оплатою. Для наукових працівників, які займаються науково-педагогічною діяльністю, стаж роботи може становити не менше п’ятнадцяти років на посадах наукових (відповідно до підпункту 1 пункту 2 цього розділу) та науково-педагогічних (відповідно до абзацу першого цього підпункту) працівників. Для науково-педагогічних працівників вищих духовних навчальних закладів враховується стаж педагогічної роботи у вищих духовних навчальних закладах, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законодавством порядку;

- навчально-методичні та наукові праці, не менш як 10 наукових праць які опубліковані після захисту докторської дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше двох публікацій у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та не є перекладами з інших мов;

- сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу або кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов’язані з використанням цих мов, або не менш як 10 праць, які опубліковані англійською мовою у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та не є перекладами з інших мов.

2. Вчене звання професора присвоюється працівникам НТУ «Дніпровська політехніка», у тому числі закладів післядипломної освіти, які здійснюють освітню діяльність за відповідною спеціальністю на відповідному рівні вищої освіти, яким не присуджено ступінь доктора наук, але:

1) які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук);

2) яким присвоєно вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового співробітника);

3) які провадять навчальну діяльність не менш як 15 навчальних років на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідуючого (начальника або його заступника) кафедрою, у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі НТУ «Дніпровська політехніка» на посаді доцента, професора, завідувача (начальника або його заступника) кафедри, зокрема за сумісництвом або за трудовим договором (контрактом) з погодинною оплатою;

4) які мають:

- навчально-методичні та наукові праці, і не менш як 25 наукових праць опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, у тому числі не менше 4 публікацій у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та які не є перекладами з інших мов;

- сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу або кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов’язані з використанням цих мов;

5) які пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчальному закладі, науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС, або є (чи були) керівниками/виконавцями проектів, які фінансуються зазначеними країнами, та мають відповідні сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це підтверджують;

6) які викладають навчальні дисципліни державною мовою та/або мовою країни, яка входить до ОЕСР, на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри Університету;

7) які підготували не менше трьох докторів філософії (кандидатів наук).

3. Вчене звання доцента присвоюється працівникам НТУ «Дніпровська політехніка», у тому числі закладів післядипломної освіти, які здійснюють освітню діяльність за відповідною спеціальністю на відповідному рівні вищої освіти, та:

1) яким присуджено науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), доктора наук;

2) які пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчальному закладі, науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС, або є (чи були) керівниками/виконавцями проектів, які фінансуються зазначеними країнами, та мають відповідні сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це підтверджують, або взяли участь у роботі не менш як однієї наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ОЕСР та/або ЄС;

3) які викладають навчальні дисципліни державною мовою та/або мовою країни, яка входить до ОЕСР, на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри вищого навчального закладу;

4) які мають:

- стаж роботи не менше ніж п’ять навчальних років на посадах асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача (начальника або його заступника) кафедри, у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі (в одному вищому навчальному закладі), зокрема за сумісництвом або за трудовим договором (контрактом) з погодинною оплатою.

- навчально-методичні та наукові праці,не менше 5 наукових праць, які опубліковані після захисту дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше однієї публікації у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та не є перекладами з інших мов;

- сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу або кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов’язані з використанням цих мов, або не менш як 10 праць, які опубліковані англійською мовою у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та не є перекладами з інших мов.

4. Вчене звання старшого дослідника присвоюється працівникам НТУ «Дніпровська політехніка», зарахованим на посади після обрання за конкурсом чи в порядку атестації, зокрема за сумісництвом:

1) яким присуджено науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), доктора наук;

2) які мають:

стаж наукової роботи не менш як 5 років на посаді старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника, головного наукового співробітника, доцента, професора, заступника завідувача (начальника) та завідувача (начальника) науково-дослідного відділу (відділення, сектора, лабораторії), завідуючого кафедрою, призначені на посади ректора, проректора з наукової роботи, директора, заступника директора з наукової роботи, вченого секретаря, за умови успішної роботи на зазначених посадах не менше календарного року;

- наукові праці, у кількості 8, що опубліковані після захисту дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких не менше двох публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science та не є перекладами з інших мов;

- сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу або кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов’язані з використанням цих мов, або не менш як 10 праць, які опубліковані англійською мовою у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та не є перекладами з інших мов;

3) які пройшли навчання, стажування або працювали у вищому навчальному закладі, науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС, або є (чи були) керівниками/виконавцями проектів, які фінансуються зазначеними країнами, та мають відповідні сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші документи, які це підтверджують, або взяли участь у роботі не менш як однієї наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у зазначених країнах.

4) Вчене звання старшого дослідника може бути присвоєно за спеціальністю, яка належить до іншої галузі, ніж галузь, у якій здобувачу присуджено науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), за умови, що опубліковані наукові праці містять отримані здобувачем нові науково обґрунтовані результати, які у сукупності розв’язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для відповідної галузі знань.

5) Рішення Вченої ради НТУ «Дніпровська політехніка» про присвоєння вченого звання старшого дослідника приймається з урахуванням відгуків не менше шести працівників цього вищого навчального закладу – фахівців, яким з відповідної галузі знань (науки) та спеціальності присуджено науковий ступінь доктора наук, доктора філософії (кандидата наук) та/або присвоєно вчене звання професора, доцента чи старшого дослідника (старшого наукового співробітника).

Якщо в НТУ «Дніпровська політехніка»:

- немає достатньої кількості висококваліфікованих фахівців з відповідної спеціальності, то Вчена рада може розглядати питання щодо присвоєння вченого звання здобувачу з врахуванням відгуків фахівців інших вищих навчальних закладів або наукових установ, які відповідають вимогам абзацу першого цього пункту;

- немає висококваліфікованих фахівців з відповідної спеціальності, то за клопотанням НТУ «Дніпровська політехніка» питання щодо присвоєння вченого звання старшого дослідника може розглядати Вчена рада іншого вищого навчального закладу або наукової установи.

ІІІ. Розгляд атестаційних матеріалів

1. Атестація здобувачів вчених звань професора і доцента, які ведуть навчально-методичну роботу в НТУ «Дніпровська політехніка», у тому числі закладах післядипломної освіти, здійснюється на кафедрі, де вони працюють. При цьому профіль педагогічної роботи здобувача повинен відповідати основному напрямку діяльності даної кафедри. Якщо здобувач працює на багатопрофільній кафедрі, то у рішенні щодо присвоєння вченого звання вказується основна навчальна дисципліна, яку він викладає.

2. Атестація здобувачів вченого звання старшого дослідника, які працюють у наукових підрозділах НТУ «Дніпровська політехніка», здійснюється зі спеціальності за профілем їх основної діяльності відповідно до галузей знань і спеціальностей з урахуванням трансформації галузей науки та наукових спеціальностей відповідно до законодавства.

3. Порушення справи про присвоєння вченого звання ініціює завідувач кафедри (керівник підрозділу) службовою запискою на ім’я ректора. Завідувач кафедри несе відповідальність за наявність формальних ознак на отримання вченого звання у претендента.

4. Розгляду атестаційних матеріалів на кафедрі Університету має передувати проведення відкритої лекції для студентів відповідного напряму підготовки (спеціальності). Оголошення про відкриту лекцію має бути оприлюднено не менше ніж за 10 днів до її проведення. Лекція проводиться у присутності на ній завідувача кафедри (за його відсутності - заступника), не менше двох викладачів кафедри та Голови науково-методичної ради університету, які готують рецензію.

5. На засіданні кафедри у присутності не менше ніж двох третин членів кафедри заслуховується звіт про науково-педагогічну діяльність здобувача, результати проведення відкритої лекції, перевіряється відповідність навчально-методичних та наукових праць напряму діяльності кафедри.

Рішення кафедри приймається більшістю голосів від складу кафедри відкритим або таємним голосуванням (за вибором членів кафедри).

За результатами розгляду атестаційних матеріалів кафедра готує витяг з засідання кафедри, мотивований висновок, яким підтверджуються високий науково-методичний рівень викладання навчальних дисциплін та відповідність здобувача заявленому вченому званню, і передає секретарю вченої ради факультету Університету.

Кафедра може рекомендувати здобувачу доопрацювати атестаційні матеріали.

Повторно атестаційні матеріали розглядаються на кафедрі НТУ «Дніпровська політехніка» після доопрацювання.

6. Вчена рада факультету розглядає атестаційні матеріали здобувача та висновок кафедри, і у разі позитивного рішення готує свій висновок і звертається з клопотанням до Вченої ради НТУ «Дніпровська політехніка» про присвоєння вченого звання здобувачу.

Витяг з засідання Вченої ради факультету вважається правомочним, якщо у засіданні взяли участь не менше ніж дві третини членів Вченої ради факультету та прийнятий більшістю голосів (відкритим голосуванням) від складу Вченої ради факультету.

7. Ученому секретарю Вченої ради НТУ «Дніпровська політехніка» передаються:

- службова записка про порушення справи;

- копія першої сторінки паспорта здобувача;

- рецензія на відкриту лекцію;

- витяг кафедри;

- мотивований висновок кафедри;

- витяг з засідання Вченої ради факультету;

- клопотання Вченої ради факультету;

- список навчально-методичних та наукових праць;

- копія сертифіката, який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною мовою;

- довідка з основного місця роботи та витяги з наказів про зарахування на посаду та звільнення з посади додатково для осіб, які працюють за сумісництвом;

- довідка про науково-педагогічну, наукову діяльність на посадах у вищих навчальних закладах, у тому числі закладах післядипломної освіти, наукових установах ;

- сертифікат/свідоцтво/диплом/ інший документ, який підтверджує, що здобувач пройшов навчання, стажування або працював у вищому навчальному закладі, науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС, або є (чи був) керівником/виконавцем проектів, які фінансуються зазначеними країнами.

8. Рішення щодо присвоєння вчених звань вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше ніж три чверті членів Вченої ради НТУ «Дніпровська політехніка», які брали участь в голосуванні. Члени Вченої ради, які балотуються на цьому засіданні, участі у голосуванні по своїй кандидатурі не беруть і до кворуму не зараховуються.

9. Учений секретар після прийняття Вченою радою рішення про присвоєння здобувачу вченого звання протягом 15 днів оформляє атестаційну справу здобувача вченого звання відповідно до вимог розділу IV «Оформлення атестаційної справи» цього Положення та надсилає її до МОН.

10. Вчена рада на запити МОН надає додаткову інформацію і матеріали про діяльність здобувача вченого звання, процедуру його атестації.

11. На рішення Вченої ради про відмову у присвоєнні вченого звання здобувач вченого звання протягом двох місяців з дня прийняття рішення Вченою радою може подати апеляцію до Вченої ради або до МОН.

У разі надходження апеляції до Вченої ради формується склад апеляційної комісії у кількості не менше 5 осіб, крім випадків, коли апеляція не містить аргументів по суті виявлених недоліків. Рішення щодо утворення апеляційної комісії та затвердження її складу приймає Вчена рада.

Апеляційна комісія протягом 10 діб готує висновок, який підписується всіма членами комісії.

12. На підставі висновку апеляційної комісії Вчена рада приймає рішення про задоволення або про відмову у задоволенні апеляції.

Якщо апеляцію здобувача вченого звання задоволено, то Вчена рада може прийняти рішення про присвоєння вченого звання та в установленому порядку надіслати до МОН атестаційну справу здобувача вченого звання.

IV. Оформлення атестаційної справи

1. Атестаційна справа здобувача вченого звання складається з таких документів:

1) супровідний лист до атестаційної справи здобувача вченого звання (додаток 1);

2) копія першої сторінки паспорта здобувача, засвідчена підписом ученого секретаря вченої ради;

3) копія свідоцтва про зміну імені, засвідчена в установленому порядку (у разі зміни здобувачем вченого звання імені);

4) рішення вченої (науково-технічної) ради щодо присвоєння вченого звання згідно з додатком 3 (для здобувачів вченого звання по кафедрі), додатком 4 (для здобувачів вченого звання зі спеціальності) до цього Порядку;

5) копії дипломів доктора наук, доктора філософії (кандидата наук), атестатів доцента, старшого дослідника (старшого наукового співробітника) (для здобувачів вченого звання професора) засвідчені підписом ученого секретаря вченої ради та скріплені печаткою вищого навчального закладу або наукової установи;

6) протокол засідання лічильної комісії (додаток 6);

7) список навчально-методичних праць та/або наукових праць (додаток 7);

8) копія сертифіката, який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною мовою;

9) довідка з основного місця роботи та витяги з наказів про зарахування на посаду та звільнення з посади додатково для осіб, які працюють за сумісництвом;

10) довідка про науково-педагогічну, наукову діяльність на посадах у вищих навчальних закладах, у тому числі закладах післядипломної освіти, наукових установах (додаток 8).

2. Обкладинки атестаційних справ здобувачів вчених звань оформляються згідно здодаткам 9, до цього Порядку.

3. Якщо особа виконує роботу за закритою тематикою, атестаційна справа здобувача вченого звання комплектується нетаємними документами

VІ. Позбавлення вчених звань

1. Позбавлення вчених звань здійснюється відповідно до порядку їх присвоєння.

Питання про позбавлення вченого звання розглядається атестаційною колегією МОН:

- у разі надходження до МОН рішення Вченої ради про позбавлення вченого звання;

- за клопотанням вченої ради, яка надсилала до МОН документи щодо присвоєння вченого звання;

- у разі виявлення МОН порушення вимог законодавства з питань присвоєння вчених звань;

- відповідно до рішення суду.

2. Для вивчення обставин, пов'язаних з порушенням питання про позбавлення вченого звання, на засіданні Вченої ради із числа її членів утворюється комісія, кількісний та персональний склад якої визначається Вченою радою.

3. У 15-денний строк після розгляду питання про позбавлення працівника вченого звання до МОН надсилаються такі документи:

- рішення (клопотання) Вченої ради про позбавлення вченого звання;

- оригінал протоколу засідання лічильної комісії;

- копії документів про присвоєння вченого звання;

- інші документи, що підтверджують порушення вимог законодавства з питань присвоєння вчених звань.

Атестаційна колегія МОН відповідно до законодавства затверджує рішення Вченої ради про позбавлення (позбавляє) вченого звання з урахуванням всіх матеріалів справи і результатів попереднього експертного розгляду.

На підставі рішення атестаційної колегії МОН атестат особи, позбавленої вченого звання, визнається недійсним.

4. Вчена рада на запити МОН надає інформацію, документи і матеріали, необхідні для розгляду питання про позбавлення вченого звання.

5. У разі скасування атестаційною колегією МОН рішення Вченої ради про присвоєння вченого звання Вчена рада може повторно прийняти рішення про присвоєння вченого звання не раніше ніж через один рік після скасування МОН рішення.


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт