Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

 Затверджено наказом ректора

Національного технічного університету

 "Дніпровська політехніка"

від 18 листопада 2015 р. № 2092-л

зі змінами Протокол ВР №6 від 11 травня 2018 року

зі змінами Протокол ВР №2 від 08 грудня 2020 року

ПОЛОЖЕННЯ

Про Вчену раду Національного технічного університету

"Дніпровська політехніка"

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.    "Положення про Вчену раду Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р №1556-VII та Статуту Національного технічного університету "Дніпровська політехніка".

1.2.    Вчена рада НТУ "Дніпровська політехніка" є колегіальним органом управління НТУ "Дніпровська політехніка".

1.3.    Вчена рада утворюється терміном на п’ять років, її склад затверджується наказом ректора НТУ "Дніпровська політехніка" протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

 

2.     ПОВНОВАЖЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

2.1.    Вчена рада НТУ "Дніпровська політехніка":

1)      визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності НТУ "Дніпровська політехніка";

2)      розробляє і подає Конференції трудового колективу НТУ "Дніпровська політехніка"проект Статуту НТУ "Дніпровська політехніка", а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

3)      ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт НТУ "Дніпровська політехніка";

4)      визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

5)      ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах;

6)      ухвалює за поданням ректора НТУ "Дніпровська політехніка" рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;

7)      обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади  завідувачів кафедр, професорів, директора бібліотеки, керівників філій, передає повноваження на проведення конкурсів та обрання на посаду деканів, доцентів, асистентів, викладачів та старших викладачів таємним голосуванням на засіданнях вченої ради відповідних факультетів;

8)      затверджує освітні програми і навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

9)      ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає терміни навчання на відповідних рівнях;

10) затверджує Правила прийому до НТУ "Дніпровська політехніка";

11) ухвалює рішення присвоєння почесних звань НТУ "Дніпровська політехніка";

12) ухвалює рішення призначення іменних стипендій;

13) затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, Положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;

14) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

15) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

16) присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України;  

17) заслуховує звіти проректорів та інших керівників структурних підрозділів НТУ "Дніпровська політехніка" про результати діяльності за рік;

18) приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних й інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;

19)      має право вносити подання про відкликання ректора НТУ "Дніпровська політехніка"  з підстав, передбачених законодавством, Статутом НТУ "Дніпровська політехніка", контрактом, що розглядається Конференцією трудового колективу НТУ "Дніпровська політехніка";

20)      ухвалює рішення про створення (перереєстрацію) спеціалізованих вчених рад та затверджує їх склад;

21)      розглядає інші питання діяльності НТУ "Дніпровська політехніка" відповідно до його Статуту.

2.2.    Вчена рада університету може делегувати частину своїх повноважень вченим радам факультетів НТУ "Дніпровська політехніка".

 

3.  СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ

3.1.    Вчену раду НТУ "Дніпровська політехніка" очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради НТУ "Дніпровська політехніка", які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на термін діяльності Вченої ради. До складу вченої ради НТУ "Дніпровська політехніка" входять за посадами: ректор,  проректори, декани факультетів, директори навчально-наукових інститутів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників НТУ "Дніпровська політехніка", а також виборні представники, які  представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів  кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук; виборні представники, які представляють інших працівників НТУ "Дніпровська політехніка" і які працюють у ньому на постійній основі; виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування НТУ "Дніпровська політехніка" відповідно до квот, визначених Статутом НТУ "Дніпровська політехніка".

3.2.    Вибори до складу Вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу.

3.3.    За рішенням Вченої ради НТУ "Дніпровська політехніка" до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75 відсотків складу Вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники НТУ "Дніпровська політехніка"  і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів.

3.4.    Виборні представники з числа працівників НТУ "Дніпровська політехніка" обираються Конференцією трудового колективу НТУ "Дніпровська політехніка" за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами  шляхом прямих таємних виборів.

3.5 До складу Вченої ради НТУ "Дніпровська політехніка" незалежно від затвердженої кількості членів діючого колегіального органу управління НТУ "Дніпровська політехніка" за погодженням з вищим колегіальним органом громадського самоврядування НТУ "Дніпровська політехніка" на постійній основі можуть входити видатні вчені університету (академіки та член-кореспонденти НАНУ, академіки галузевих академій, заслужені діячи науки і техніки України, тощо). 

4.     ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАСІДАНЬ

4.1.    Організаційною формою роботи Вченої ради є засідання.

4.2.    Планові засідання Вченої ради проводяться третього вівторка кожного місяця за винятком липня і серпня.

4.3.    Для вирішення нагальних питань проводиться позачергове засідання Вченої ради.

4.4.    Оголошення про час, місце і проект порядку денного засідання вивішується на інформаційних дошках університету та доводиться до керівників структурних підрозділів через канцелярію.

4.5.    Хід засідання Вченої ради фіксується в протоколах, які підписує голова та вчений секретар Вченої ради.

4.6.    Головуючий на засіданні Вченої ради:

- відкриває, закриває засідання;

- організовує розгляд питань;

- надає слово для доповіді, виступу, оголошує наступного промовця;

- виносить на обговорення проекти рішень;

- робить офіційні та інші повідомлення.

4.7.    Голова Вченої ради гарантує членам вченої ради доступ до рішень і протоколів її засідань.

4.8.    Засідання Вченої ради проводить голова, а за його відсутності - заступник голови вченої ради, яким є перший проректор. Частину засідання, яка стосується оцінки роботи голови вченої ради, проводить заступник голови вченої ради.

4.9.    Проект порядку денного планового засідання пропонує голова вченої ради.

4.10.                 До проекту порядку денного планового засідання ради відносять:

- питання, передбачені планом роботи вченої ради;

- поточні питання діяльності вченої ради;

- питання, запропоновані головою вченої ради або членами вченої ради на її попередніх засіданнях і підтримані рішенням вченої ради;

- питання, запропоновані в період між засіданнями вченої ради комісіями чи членами вченої ради, підтримані щонайменше третиною складу ради.

4.10.1. Питання інформаційного чи формального характеру, які не вимагають обговорення та розгорнутого рішення, включаються в пункт "Різне" порядку денного. Пропозиції щодо питань цього пункту подають члени вченої ради і погоджують їх з головою ради не пізніше, ніж за 5 днів до засідання Вченої ради.

4.10.2.  Голова Вченої ради відповідає за своєчасне внесення до порядку денного питань, які повинні бути розглянуті Вченою радою.

4.10.3.    Вчена рада на початку засідання приймає порядок денний.

4.10.4. Для відхилення питання, запропонованого проектом порядку денного, необхідна проста більшість голосів.

4.10.5. Порядок денний позачергового засідання Вченої ради визначає голова вченої ради, скликаючи позапланове засідання з власної ініціативи, за поданням комісій чи членів ради. Голова визначає порядок денний згідно з поданням.

4.10.6. Керівники, які готують матеріали на засідання Вченої ради, несуть персональну відповідальність за зміст і своєчасне ( не пізніше семи днів до дня засідання вченої ради) подання вченому секретарю проектів рішень, у яких сформульовано конкретні заходи щодо виконання із зазначенням термінів, виконавців та осіб, які відповідають за контроль.

4.11. Не пізніше трьох днів до засідання Вченої ради вчений секретар погоджує порядок денний та проекти рішень з головою вченої ради.

4.12. Витяги з протоколу засідання Вченої ради оформлюються секретаріатом ради, підписуються головою ради або головуючим на засідання заступником голови та вченим секретарем.

4.13.  Засідання Вченої ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин членів ради. Реєстрація членів ради здійснюється перед початком засідання особистим підписом у листі присутності. Кворум обраховується на початок засідання і уточнюється під час таємного голосування. Підсумки таємного голосування встановлює лічильна комісія, яка обирається з членів вченої ради відкритим голосуванням. Комісія несе повну відповідальність за дотримання процедури таємного голосування та достовірність його результатів.

4.14.   На засіданнях можуть бути присутні особи, запрошені головою вченої ради з власної ініціативи чи за пропозицією членів ради.

5.       ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ВЧЕНОЮ РАДОЮ

5.1.    Вчена рада приймає рішення з питань, внесених до порядку денного та з процедурних питань.

5.2.    Таємним голосуванням приймаються рішення:

-           про присвоєння вчених звань;

-           про обрання за конкурсом;

-           про включення кандидатів до авторського колективу робіт, висунутих на здобуття Державних премій України;

-           надання премій або стипендій Президента України і Верховної Ради відповідно до чинних положень.

5.3.    В інших випадках рішення приймаються відкритим голосуванням.

5.4.    Рішення, яке складається з кількох позицій, може голосуватися разом (як одна), якщо ніхто з присутніх не заперечує проти цього.

5.5.    Рішення щодо присвоєння вчених звань вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше три чверті членів вченої ради, які брали участь в голосуванні. Члени вченої ради, які балотуються на цьому засіданні, участі у голосуванні по своїй кандидатурі не беруть і до кворуму не зараховуються. Рішення вченої ради дійсне протягом одного року.

5.6.    Рішення про обрання за конкурсом приймаються відповідно до Положення про прийняття на роботу науково-педагогічних працівників НТУ "Дніпровська політехніка".

5.7.    Рішення ради вводяться в дію наказами та розпорядженнями ректора, які готуються і подаються Вченою радою університету на підставі витягу з протоколу.

 

6.     ОБОВ’ЯЗКИ ВЧЕНОГО СЕКРЕТАРЯ

6.1.    Формує план роботи Вченої ради на навчальний рік.

6.2.    Здійснює підготовку матеріалів до засідання Вченої ради.

6.3.    Веде і оформлює протокол засідань.

6.4. Здійснює підготовку матеріалів щодо присвоєння вчених звань, формує атестаційні справи здобувачів.

6.5.    Готує витяги з протоколів засідань Вченої ради.

6.6.  Готує проект наказу чи розпорядження ректора про введення в дію рішення Вченої ради. НТУ "Дніпровська політехніка"

 

7.     ЧИННІСТЬ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Положення набуває чинності з моменту його прийняття Вченою радою університету.

7.2.    Зміни та доповнення до положення вносяться рішенням Вченої ради.

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт