Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

НАУКОВО–НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ГІРНИЧОГО ТА МЕТАЛУРГІЙНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

Декан ММФ


Керівник – Фелоненко Станіслав Васильович, кандидат технічних наук, декан механіко-машинобудівного факультету.


Нормативні документи щодо створення центру

Науково-навчальний центр проблем гірничого та металургійного машинобудування Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» створено за ініціативи ректора НТУ «ДП», академіка НАН України, професора Півняка Г.Г. згідно наказу №313 від 28.09.2010 р. Науково-навчальний центр діє на підставі «Положення про науково-навчальний центр проблем гірничого та металургійного машинобудування», затвердженого наказами директора Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України академіка НАН України Ю.М. Мацевітого та ректора НТУ «ДП» академіка НАН України Г.Г. Півняка.

В роботі Центру активну участь беруть наукові співробітники Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України.


Основні напрямки діяльності Центру:

1) перепідготовка та підвищення кваліфікації у галузі гірничого та металургійного машинобудування фахівців з вищою освітою і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації за участю провідних фахівців НАН України;

2) організація, координація та проведення спільних наукових досліджень, сприяння впровадженню наукових розробок НТУ «ДП» та Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного у виробництво;

3) прогнозування, розробка спільних цільових програм, обґрунтування перспектив і пріоритетних напрямів розвитку гірничого та металургійного машинобудування, альтернативних джерел енергетики;

4) організація і координація міжнародного науково-технічного співробітництва з ЗВО та науковими установами зарубіжних країн за напрямками основної діяльності Центру;

5) підготовка і проведення спільних наукових конференцій, симпозіумів, семінарів;

6) інформаційне забезпечення науково-освітньої діяльності НТУ «ДП» та Інституту проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного;

7) співробітництво з галузевими організаціями, підприємствами, науково-дослідними інститутами та іншими підприємствами та організаціями різних форм власності, в тому числі іноземними, для виконання завдань Центру.


Поточні завдання

1. Залучення співробітників Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного до виконання науково-дослідних робіт згідно планів науково-дослідної частини НТУ «ДП», написання та публікація наукових статей, монографій, підручників, методичних рекомендацій, проведення лекційних занять зі студентами 3, 4 курсу спеціальності «Інженерна механіка» та магістрами.

2. Проведення стажувань для аспірантів, докторантів та підвищення кваліфікації інших науково-педагогічних співробітників НТУ «ДП» на базі Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного.

3. Спільна розробка інформаційних матеріалів, що висвітлюють науковий потенціал НТУ «ДП» та Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного, для розміщення у вітчизняних та закордонних засобах масової інформації, базах даних, тощо.

4. Спільна участь НТУ «ДП» та Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного у роботі центра комерціалізації технологій та результатів фундаментальних та прикладних наукових досліджень.

5. Організація співпраці в галузі випуску малих серій наукоємної продукції на підприємствах машинобудівної, гірничо-металургійної та енергетичної галузей.Контакти:

Адреса: Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд.19, НТУ «Дніпровська політехніка», корп. 3, каб. 10.

Телефон: (0562) 39 – 64 – 98

E-mail: FelonenkoS@nmu.org.ua


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт