Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою Державного  ВНЗ «Національний гірничий університет»

Протокол № 1 від 12 січня 2016 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Наглядову раду Державного ВНЗ

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

 

1.      ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Це положення визначає статус Наглядової ради (далі - Рада) Національного гірничого університету (далі - Університет), принципи формування складу, компетенцію, регламент діяльності Ради.

1.2. Рада забезпечує здійснення нагляду за управлінням майном Університету, додержанням мети його існування, участь громадськості у розробці і реалізації концепції діяльності Університету.

1.3. Функція Ради - сприяння розв’язанню перспективних завдань розвитку Університету, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності, ефективній взаємодії з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності Університету.

1.4. У своїй діяльності Рада керується чинним законодавством України і цім Положенням і Статутом Університету, будує свою роботу на принципах колегіальності, рівноправності, незалежності.

1.5. Рішення Ради реалізуються керівними документами по Університету у встановленому порядку.

1.6. Діяльність Ради здійснюється на громадських засадах.

 

2.      ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. До складу Ради (за узгодженням) входять представники державних організацій, діячі промисловості, бізнесу, освіти, науки.

2.2. Склад Ради: голова, заступник голови, члени Ради і відповідальний секретар (не є членом Ради).

2.3. До складу наглядової ради не можуть входити працівники Університету. Уповноважена особи від Університету - відповідальний секретар.

2.4. Кількісний склад Ради визначається практичною доцільністю та ефективністю її роботи.

2.5.  Рада створюється рішенням Конференції трудового колективу Університету строком на п’ять років у складі семи осіб.

2.6. Персональний склад Ради затверджує Конференція трудового колективу Університету за поданням Вченої ради Університету.

 

3.      КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Рада, виходячи з політики державних органів у відношенні освіти і науки:

-           визначає напрямки діяльності Університету з вирішення актуальних проблем освіти, науки, кадрового забезпечення паливно-енергетичного і мінерально-сировинного комплексів країни;

-           забезпечує ефективну взаємодію Університету з владними структурами, промисловістю, суспільно-політичними, комерційними організаціями в інтересах його розвитку;

-           має право вносити до колективу Університету пропозицію про відкликання, обрання ректора з підстав, передбачених законодавством, статутом Університету.

3.2. Рада, базуючись на законодавстві України і нормативних документах Міністерства освіти і науки України, здійснює нагляд за:

-           формуванням контингенту студентів;

-           змістом підготовки фахівців;

-           нормативним, інформаційним та науково-методичним забезпеченням навчального процесу;

-           кадровим забезпеченням навчального процесу;

-           матеріально-технічним забезпеченням діяльності;

-           організацією національного виховання;

-           науково-дослідною та міжнародною діяльністю;

-           фінансово-господарською діяльністю;

-           якістю підготовки та використанням випускників.

3.3. Завдання членів Ради:

-       одержувати від підрозділів і посадових осіб Університету інформацію про поточну діяльність;

-       створювати комісії і здійснювати експертизу усіх видів діяльності Університету;

-       розгляд стратегії перспективного розвитку Університету;

-       популяризація досягнень Університету  в науковій та освітній діяльності;

-       надання допомоги керівництву Університету в реалізації державної політики у галузі вищої освіти і науки;

-       участь у формуванні навчальної, наукової та фінансової стратегії діяльності та перспектив подальшого розвитку Університету;

-       сприяння у створенні сучасної матеріально-технічної бази і розвитку соціальної інфраструктури Університету;

-       надавати рекомендації Університету з усіх питань діяльності;

-       забезпечення ефективної взаємодії Університету з державними, громадськими та іншими органами і організаціями, на узгоджених з Університетом умовах;

-       брати участь у засіданнях вченої ради, ректорату, будь-якого підрозділу Університету;

-       вносити пропозиції по скликанню позачергових засідань Ради;

-       давати усні чи письмові рекомендації у відповідь на звернення Університету з питань діяльності, що входить у сферу повноважень членів Ради;

-       розглядати пропозиції замовників і сприяти вирішенню питань удосконалення переліку спеціальностей, формування змісту освіти і навчання, системи діагностики рівня підготовки фахівців для народного господарства України;

-       заслуховувати керівників Університету про виконання рішень та рекомендацій Ради;

-       інформувати науково-педагогічну громадськість Університету про свою діяльність через газету ''Вісник Національного гірничого університету" і вчену раду Університету.

 

4. РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Основною формою діяльності Ради є її засідання, які проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Засідання проводяться двічі на рік. Позачергове засідання Ради проводяться з ініціативи голови або не менше 1/3 членів Ради.

4.2.  Робота Ради здійснюється за перспективними і річними планами, які формуються на підставі пропозицій членів і затверджуються головою Ради.

4.4. Рішення Ради вважаються ухваленими, якщо за них проголосували не менше половини  складу Наглядової ради, оформляються протоколом, що підписується головою і відповідальним секретарем.  Кожний член Ради має один голос. При рівності голосів голова Ради має вирішальний голос.

4.5. У засіданнях Ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь запрошені особи.

4.6. Між засіданнями усі питання, що відносяться до компетенції Ради,  вирішує голова, або призначена ним особа.

4.7. Голова звітується про свою діяльність щорічно на засіданнях Ради.

4.8. Відповідальний секретар Ради:

- готує проект плану роботи Ради з урахуванням пропозицій членів Ради і подає його на затвердження голові;

- організовує підготовку, проведення і протоколювання засідань Ради;

- надає матеріали інформаційного забезпечення членам Ради не пізніше, чим за п'ять днів до планованого засідання;

- здійснює контроль за виконанням планів роботи Ради;

- формує звіт про роботу Ради і подає його на розгляд голові.

4.9. Технічну підтримку роботи Ради здійснює Університет.

4.10. Організація взаємодії Ради і Університету покладається на відповідального секретаря.

4.11. Рекомендації Ради обов'язкові для розгляду ректоратом Університету.

4.12. У випадку прийняття Університетом рішення, що не відповідає рекомендаціям Ради, остання має право заявити про свою незгоду на вченій раді Університету чи на засіданні ректорату. У цьому випадку Рада повинна здійснити заходи по розробці узгодженого рішення.

 

 

 

 

Голова Наглядової ради Державного ВНЗ

           «Національний гірничий університет»

                                                                                                                                 Л.М.ШИМАН


Склад Наглядової ради
ПЛАН роботи Наглядової ради на 2016 рік
© 2006-2021 Інформація про сайт