Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Вас вітає ПРОФСПІЛКОВИЙ КОМІТЕТ
Національного Технічного Університету "ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"


Що таке профспілка в Україні?

     Профспілка – це добровільна громадська організація, яка об'єднує працівників, поєднаних спільними інтересами по виду своєї діяльності як у виробничій, так і в невиробничій сферах, для захисту трудових і соціально-економічних прав і інтересів своїх членів.

Профспілка будується на засадах:

· Демократичності – діяльність профспілки цілком підконтрольна його рядовим членам. Саме вони обирають керівників профспілки й мають можливість їх відкликати. Шляхом обговорення на загальних зборах і голосуванням визначаються й затверджуються в остаточному варіанті положення проекту колективного договору. Шляхом прийняття рішень на загальних зборах (конференції) вирішуються всі важливі для діяльності профспілки питання.

· Незалежності й автономності – демократична профспілка є організацією, метою якої є захист інтересів трудящих і тільки трудящих. Профспілка юридично не залежить у своїй діяльності ні від державних органів, ні від адміністрації підприємства, ні від будь-якої громадської організації або політичної партії, ні від кого-небудь іншого. Це дозволяє профспілці бути вільним у виборі напрямків, методів і видів діяльності, а також шляхів досягнення поставлених цілей.

· Гласності, відкритості й доступності – усі збори, їх протоколи, звіти керівних органів і будь-яка інша офіційна документація профспілки повинна бути доступна для всіх її членів.

Які основні завдання вирішують профспілки в Україні?

     Профспілка виконує важливі для працівника, але непосильні для однієї людини завдання, а саме:

· участь у колективних переговорах, відстоювання вигідних для працівників умов праці;

· підготовка й підписання колективного договору;

· контроль над виконанням адміністрацією умов колективного договору й примушення її ліквідувати допущені порушення;

· представництво трудящих перед адміністрацією, у державних органах, а так само в судах і т.д.

Хто і як може стати членом профспілки в Україні?

     Працівник підприємства, організації, який прагне вступити в профспілку, повинен написати заяву на ім'я голови профспілки із проханням про прийом до членів профспілки, вказавши точно його офіційну назву й дату, з якої просить вважати себе членом профспілки.

     Кожний член профспілки, перш ніж написати заяву про вступ, повинен уважно ознайомитися зі Статутом і вирішити чи бажає він його дотримуватися.

Яка роль профспілки в житті трудового колективу в Україні?

     Профспілки в Україні мають великий вплив.

Звільнення працівника

Розрив трудового договору у випадках:

· змін в організації виробництва й праці, у тому числі перепрофілювання підприємства, закладу, організації, скорочення чисельності або штату працівників;

· виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, що перешкоджають продовженню даної роботи;

· систематичного невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися міри дисциплінарного або громадського стягнення;

· прогулу ( у тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;

· неявки на роботу протягом більше чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не вважаючи відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, якщо законодавством не встановлений більш тривалий термін збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні. За працівниками, що втратили працездатність у зв'язку із трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;

· появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння;

· винних дій працівника, що безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довіри до нього з боку власника або уповноваженого їм органа;

· здійснення працівником, що виконують виховні функції, аморальної провини, не сумісного із продовженням даної роботи,

обов'язково повинен бути погоджений із профспілкою, членом якої є працівник і яка існує на підприємстві. Якщо профспілка не дала такої згоди, звільнення на цих підставах відбутися не може. Якщо ж наказ про звільнення все-таки виданий, він є незаконним. При зверненні до суду, свою вимогу про поновлення на роботі слід мотивувати саме відсутністю згоди профспілкового органу на звільнення (нарівні з іншими аргументами, якщо вони є).

Понаднормові роботи

     Адміністрація підприємства або організації зобов'язана отримувати дозвіл профспілки на проведення понаднормових робіт.

Звільнення керівника

     У випадку якщо керівник порушує законодавство про працю й не виконує зобов'язань за колективним договором, профспілка може зажадати у власника (або вповноваженого їм органу), що підписав колективний договір, розірвати трудовий договір (контракт) з керівником або усунути його із займаної посади. Якщо власник або уповноважений їм орган або працівник, у відношенні якого пред'явлена вимога про розрив договору не згодний із цією вимогою, ВОНИ (не профспілка й працівники) можуть оскаржити його в суді у двотижневий термін. У цьому випадку виконання вимоги про розрив трудового договору припиняється до винесення судового рішення.

Які заходи мають право проводити профспілки в Україні?

     Профспілки мають право на організацію й проведення страйків, зборів, мітингів, походів і демонстрацій у захист трудових і соціально-економічних прав і інтересів працівників відповідно до законодавства.

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт