Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Правила прийому до Національного технічного університету

«Дніпровська політехніка» в 2018 році зі змінами

Провадження освітньої діяльності Національним технічним університетом «Дніпровська політехніка» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки – серія АЕ за № 636491 від 19.06.2015 року та переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями бакалавра, магістра, доктора філософії затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. №266.

«Правила прийому до Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»» в 2018 році» (далі – Правила прийому) розроблені Приймальною комісією Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році (далі – Умов), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1397/31265, наказу Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів» від 23 червня 2018 року № 409 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17 травня 2018 року за № 600/32052.Зміст

І. Загальні положення
ІІ. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти
VII. Конкурсний відбір, його організація та проведення
VIIІ. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти
IX. Проведення вступних іспитів та фахових випробувань
X. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування
XІ. Реалізація права вступників на обрання місця навчання
ХII. Коригування списку рекомендованих до зарахування
ХIII. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти
XІV. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту
XV. Особливості прийому на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без громадянства
XVІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до закладів вищої освіти


Додаток 1 Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2 Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра

Додаток 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, для здобуття освітнього ступеню магістра

Додаток 4 Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Додаток 5. ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ яким надається особлива підтримка

Додаток 6.ТАБЛИЦЯ переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 200

Додаток 7 ПОРЯДОК подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році

Додаток 8 Правила прийому до аспірантури та докторантури Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» в 2018 році

Додаток 9 Положення про гуртожиток студентського містечка Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» та його структурних підрозділів

Додаток 10 Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2018 році
© 2006-2018 Інформація про сайт