Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Правила прийому до структурних підрозділів

Національного технічного університету "Дніпровська політехніка":


Автотранспортного коледжу,

Павлоградського коледжу,

Марганецького коледжу в 2018 році

Провадження освітньої діяльності Національним технічним університетом «Дніпровська політехніка» (далі – НТУ «Дніпровська політехніка») та його структурними підрозділами: Автотранспортним коледжем Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Павлоградським коледжем Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Марганецьким коледжем Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (далі – структурні підрозділи НТУ «Дніпровська політехніка») здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України – АЕ за № 636491 від 19.06.2015 року та переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. №266.

«Правила прийому до структурних підрозділів Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» в 2018 році» (далі – Правила прийому) розроблені Приймальною комісією НТУ «Дніпровська політехніка» відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році (далі – Умови), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1377 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за №1396/31264.


І. Загальні положення
ІІ. Терміни та поняття
ІІI. Прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
ІV. Джерела фінансування здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
V. Обсяги прийому та обсяги державного замовлення
VI. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
VII. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до структурних підрозділів Державного ВНЗ «НГУ»
VIII. Конкурсний відбір, його організація та проведення
ІX. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
X. Проведення вступних іспитів та фахових випробувань
XI. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування
XII. Реалізація права вступників на обрання місця навчання
XIІІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування
XІV. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб
XV. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту
XVІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до закладів вищої освіти

Додаток 1 Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2 Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
 
Додаток 3 Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)
 
Додаток 4 ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, яким надається особлива підтримка
 
Додаток 5 ТАБЛИЦЯ переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 200
 
Додаток 6 ПОРЯДОК подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році
 
Додаток 7 Положення про гуртожиток студентського містечка Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» та його структурних підрозділів
 


© 2006-2018 Інформація про сайт