Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
  Положення
про студентське ініціативи

«Клуб інтелектуальних ігор
"ЩО? ДЕ? КОЛИ?"
Національного гірничого університету


м. Дніпропетровськ  
2003
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Студентська ініціатива «Клуб інтелектуальних ігор« Що? Де? Коли? »Національного гірничого університету, далі" Клуб ", є добровільною, культурно-просвітницької аполітичною організацією, яка створена на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод.
1.2. Клуб діє на основі принципів добровільності та рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності.
1.3. Клуб у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про об'єднання громадян", іншими державними нормативними актами та цим Статутом.
1.4. Діяльність клубу здійснюється на основі Національного гірничого університету.
1.5. Клуб може бути членом міжнародних організацій та асоціацій, вступати з ними в договірні відносини.
1.6. Юридична адреса Клубу: 320027, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 19.

ІІ. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБУ.

2.1. Клуб має своєю метою:
- Забезпечення захисту авторських прав своїх членів; надання матеріальної та моральної підтримки членів Клубу для здійснення інтелектуально-творчих програм та ініціатив здатної творчої та наукової молоді;
- Сприяння інтелектуальному розвитку студентів, викладачів та службовців Національного гірничого університету;
- Координування діяльності членів Клубу;
- Здійснення інформаційного та рекламно-пропагандистського забезпечення інтелектуальної діяльності своїх членів;
- Сприяння практичній реалізації ідей і пропозицій, які мають суспільно-корисне значення.
2.2. Клуб встановлює регламент, затверджує положення, організовує та проводить Чемпіонат Національного гірничого університету по іграх "ЩО? ДЕ? КОЛИ?", "Брейн-Ринг", а також іншим інтелектуальним іграм (при отриманні дозволу від власників відповідних авторських прав).
2.3. Клуб самостійно розробляє і затверджує програми своєї діяльності; здійснює пошук та апробацію нових форм ігор і ігровий техніки в області інтелектуально-творчої діяльності.
2.4. Клуб метою виконання статутних завдань і цілей:
- Сприяє розвитку контактів і співробітництва по тематичній для клубу діяльності у сфері інтелектуально-творчого розвитку;
- Організовує і проводить творчі зустрічі, розважально-пізнавальні програми, інші заходи по здійсненню різних видів освітньої та культурно-просвітницької діяльності, організує навчально-методичну та семінарську роботи;
- Може створювати творчі та інші колективи, підрозділи і формування.
2.5. Клуб здійснює свою діяльність на підставі угод, укладених з юридичними та фізичними особами. Угоди укладаються Клубом на здійснення творчої, інформаційно-рекламної та іншої діяльності, не забороненої законодавством.

ІІІ. ЧЛЕНСТВО КЛУБУ.

3.1. Клуб складається з індивідуальних членів.
3.2. Індивідуальними членами можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які виявили готовність брати участь у діяльності Клубу, визнають і виконують дане Положення.
3.3. Індивідуальні члени Клубу можуть входити в регіональні об'єднання за місцем своєї діяльності або проживання.
3.4. Прийом у члени Клубу співробітників, студентів та аспірантів НГУ проводиться правлінням Клубу за особистою заявою. За рішенням правління в члени Клубу може бути прийнятий гравець, який не є співробітником, студентом і аспірантом НГУ.
3.5. Вихід зі складу Клубу здійснюється на підставі заяви, поданої до правління Клубу. Член Клубу вважається вибулим з моменту подання заяви. Питання про виключення з складу Клубу за порушення його Статуту вирішує з'їзд. Правління має право припиняти членство в Клубі.
3.6. У Клубі передбачається проведення щорічної перереєстрації його членів. Порядок перереєстрації встановлюється відповідними правилами, затвердженими правлінням.
3.7. Члени Клубу мають право:
- Одержувати інформацію про діяльність Клубу, матеріальну і моральну допомогу на здійснення інтелектуально-творчих програм;
- Обирати і бути обраними в керівні органи та інші виборні органи Клубу;
- Вносити пропозиції до керуючі органи Клубу, спрямовані на виконання його статутних завдань і удосконалення його діяльності;
- Брати участь у різних напрямах діяльності Клубу та практичної реалізації ідей і пропозицій, які мають суспільно-корисне значення.
3.8. Члени Клубу зобов'язані:
- Дотримуватися даного Положення про студентське ініціативи і виконувати рішення керівних органів Клубу;
- Надавати інформацію про свою діяльність керівним органам Клубу;

ІV. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ. ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ.

4.1. Керівництво Клубом здійснюється на підставі активної участі його членів у вирішенні питань діяльності Клубу.
4.2. Вищим керівним органом Клубу є з'їзд, який скликається правлінням Клубу в міру необхідності, але не менше ніж один раз на рік.
4.3. З'їзд вважається повноважним за умови участі не менше ніж двох третин членів Клубу. З'їзд Клубу також скликається на вимогу не менш ніж однієї третини членів Клубу.
4.4. З'їзд Клубу:
- Заслуховує і затверджує звіти президента Клубу про діяльність Клубу;
- Обговорює і затверджує програми і напрямки діяльності Клубу;
- Обирає президента і правління;
- Визначає термін повноважень президента і правління.
4.5. У періоди між з'їздами керівництво Клубом здійснює правління Клубу на чолі з президентом, яке збирається в міру необхідності.
4.6. Рішення правління набирають чинності, якщо в голосуванні брали участь не менше ніж дві третини членів правління. Рішення правління приймаються простим голосуванням. Якщо половина членів правління голосує - "за", а половина - "проти", то голос президента є вирішальним.
4.7. Правління Клубу складається з п'яти осіб:
- Президента;
- Віце-президента;
- Трьох членів правління.
4.8. Правління Клубу:
- Забезпечує виконання рішень з'їзду Клубу;
- За пропозицією членів Клубу формує та надає на затвердження з'їзду програму діяльності Клубу, визначає напрями його діяльності;
- Стверджує діючі в Клубі правила перереєстрації його членів;
- Скликає з'їзд Клубу;
- Приймає рішення про прийняття та призупинення членства в Клубі;
- Визначає норми представництва від членів Клубу на з'їзді, визначає денної порядок з'їзду;
4.9. Президент:
- Здійснює керівництво діяльністю Клубом і роботою правління, забезпечує виконання його рішень;
- Представляє Клуб у відносинах з державними, громадськими, кооперативними та іншими установами і організаціями незалежно від предмета відносин;
- Затверджує структуру і чисельність посадових працівників Клубу;
- Видає накази, розпорядження;
- Без довіреності діє від імені Клубу;
- Укладає угоди з юридичними та фізичними особами, видає довірчі на розпорядження засобом і майном Клубу.
4.10. У випадку фізичної неможливості виконання президентом своїх повноважень, його обов'язки виконує віце-президент.
4.11. Члени правління:
- Представляють Клуб у відносинах з державними, громадськими, кооперативними та іншими установами і організаціями;
- Беруть участь у засіданнях правління;
- Готують і вносять на розгляд правління пропозиції щодо всіх аспектів діяльності Клубу;
- Інші права та обов'язки членів правління визначаються правлінням і затверджуються з'їздом.
© 2006-2021 Інформація про сайт