Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
01.12.2021

V Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “ОБРАЗНЕ СЛОВО ПРИДНІПРОВ’Я”

“ОБРАЗНЕ СЛОВО ПРИДНІПРОВ’Я”

23 грудня в Дніпровській політехніці!

Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”

Інститут гуманітарних та соціальних наук

Кафедра філології та мовної комунікації

Центр культури української мови ім. Олеся Гончара

V Всеукраїнська студентська науково-практична конференція

“ОБРАЗНЕ СЛОВО ПРИДНІПРОВ’Я”

Запрошуємо до участі у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції “Образне слово Придніпров’я”, яка відбудеться 23 грудня 2021 року за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 19, Центр культури української мови ім. Олеся Гончара.

Основні питання, пропоновані для обговорення:

1. Лінгвістичний дискурс Придніпров’я: осягнення минулого і сьогодення.

2. Художній дискурс літератури Придніпров’я.

3. Публіцистичний дискурс у сучасних вимірах.

4. Мовно-літературні виміри досліджень сучасної літератури.

5. Культурологічний підхід до викладання мови та літератури.

6. Інформаційний простір фольклорного та літературного тексту.


Програма роботи конференції передбачає виступи з доповідями (зокрема й онлайн) і заочну участь (тільки друк тексту доповіді).

Робочі мови конференції: українська, англійська.


Для участі у конференції до 20 грудня потрібно надіслати на електронну адресу xtaranenko@gmail.com:

1) заявку для участі у конференції (бланк заявки додається);

2) оформлені відповідно до вимог тези доповіді. Файл з тезами називати за прізвищем та ім’ям автора латиницею;

3) квитанцію про сплату організаційного внеску.


Матеріали конференції будуть розміщені в електронному збірнику на сайті НТУ «Дніпровська політехніка» https://www.nmu.org.ua до 28 грудня 2021 року.

Тези доповідей повинні відповідати таким вимогам:

1. Текст повинен бути набраний у Word, гарнітура Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал 1,5 (поля сторінок – 2 см), абзац 1,25.

2. 1-й рядок: ім’я, по батькові та прізвище автора (вирівнювання по центру шрифт напівжирним курсивом, розмір 14);

3. 2-й, 3-й (і 4-й) рядки: відомості про автора (повна назва навчального закладу, факультет/інститут, група) та наукового керівника (вчений ступінь, вчене звання, посада).

4. Далі через рядок: назва доповіді (вирівнювання по центру, шрифт напівжирний ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, розмір 14, нижче назва доповіді англійською мовою.

5. Через один рядок: анотація (250-300 знаків) та ключові слова (3-5 слів) українською та англійською мовою, курсивом.

6. Нижче подається текст (тези) доповіді (вирівнювання по ширині). Обсяг: 3-5 сторінок.

7. Ілюстративний матеріал подається курсивом. Значення слів беруться в лапки.

8. У тексті слід розрізняти знаки тире (–) та дефісу (-).

Вимоги до змісту тез:

- вступ: актуальність проблеми, узагальнення досвіду науковців з проблеми дослідження, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячуються означені тези, визначення цілей тез;

- основна частина: аргументований виклад основного матеріалу дослідження;

- висновки, перспективи подальших досліджень з проблеми.

Оргкомітет конференції:

Павличенко А. В. – перший проректор НТУ «Дніпровська політехніка», д.т.н., проф.

Грищак С. В. – директор ННІ гуманітарних і соціальних наук НТУ «Дніпровська політехніка», к.т.н., к.ю.н.

Ігнатьєва С. Є. – завідувач кафедри філології та мовної комунікації НТУ «Дніпровська політехніка», к.філол.н., доц.

Біляцька В. П. – професор кафедри філології та мовної комунікації НТУ «Дніпровська політехніка», д.філол.н., доц.

Цюп'як І. К. – професор кафедри філології та мовної комунікації НТУ «Дніпровська політехніка», к.філол.н., доц.

Тараненко К. В. – доцент кафедри філології та мовної комунікації НТУ «Дніпровська політехніка», к.філол.н., доц.

Саїк А.В. - доцент кафедри філології та мовної комунікації НТУ «Дніпровська політехніка», к.філол.н., доц.

Лобанова В. – студентка ІV курсу спеціальності 035.1 – «Українська мова та література» НТУ «Дніпровська політехніка».


Зразок оформлення:

Іваненко Іванна Іванівна

НТУ «Дніпровська політехніка»

ННІ гуманітарних і соціальних наук

035-20-1

Науковий керівник – к.філол.н., доц., доцент кафедри

філології та мовної комунікації НТУ «Дніпровська політехніка»

Петров Петро Петрович


НАЗВА ДОПОВІДІ

NAME OF THE REPORT


Анотація (250—300 знаків)

Summary (250-300 characters).

Ключові слова (3-5)

Keywords (3-5).

Текст.


ЗАЯВКА

НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

“ОБРАЗНЕ СЛОВО ПРИДНІПРОВ’Я”

Прізвище __________________________________________________________

Ім’я ______________________________________________________________

По батькові ________________________________________________________

Назва організації / установи (повна) ____________________________________

Факультет / інститут (група) __________________________________________

Форма навчання, курс _______________________________________________

Телефон __________________________________________________________

E-mail ____________________________________________________________

Назва доповіді ________________________________________________


До списку

© 2006-2022 Інформація про сайт