Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
03.12.2013

"МОЛОДЬ: НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ" -перша науково-технічна конференція студентів, аспірантів і молодих учених України

Мета конференції: Залучення обдарованої молоді до науково-практичної роботи та стимулювання  і підтримка досліджень молодих учених, аспірантів і студентів.  

Оргкомітет запрошує прийняти участь у роботі першої науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених України, що відбудеться 3-4 грудня 2013 р. за адресою: Державний ВНЗ "НГУ", пр. Карла Маркса, 19, м Дніпропетровськ, 49005.

До участі у конференції запрошуються студенти, аспіранти та молоді учені, які займаються питаннями проблем розвитку промисловості та гірничо-металургійного комплексу.

За результатами роботи конференції буде підготований збірник тез на CD-диску.

До збірника будуть включені тези тих авторів, які зробили доповідь на засіданні секції.

Для забезпечення своєчасної підготовки матеріалів конференції просимо до 15 листопада 2013 р. заповнити заявку і надати (надіслати) її до оргкомітету конференції.

Тези доповідей, оформлені відповідно до вимог, надати секретарю секції. Вимоги до публікацій додаються.

Оргкомітет буде вдячний за розповсюдження даної інформації серед колег, зацікавлених прийняти участь у конференції.

Голова оргкомітету

Ректор Г.Г. Півняк

Довідки: Рада молодих учених Державного ВНЗ "НГУ" (кімн. 1/46);

Телефони: (056) 373-07-70.

Е-mаіl - nmu.em@ua.fm

Календар роботи конференції:

3 грудня

800 – 1100 Реєстрація учасників

1100 – 1120 Відкриття конференції

1120 – 1600 Засідання секцій

4 грудня

800 – 1500 Засідання секцій

1530 – 1600 Закриття конференції

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ

українська, російська, англійська

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова оргкомітетуПівняк Генадій Григорович,

ректор Державного ВНЗ "НГУ", академік НАН України

Заступники голови:

Бешта Олександр Степанович – д.т.н.. професор, проректор з наукової роботи Державного ВНЗ "НГУ"

Шевченко Сергій Вікторович – к.г.н., доцент, заступник начальника НДЧ Державного ВНЗ "НГУ"

Відповідальні секретарі:

Ципленков Дмитро Володимирович – доцент, голова ради молодих вчених НГУ

Трегуб Микола Володимирович – доцент каф. геодезії

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

– Заступники деканів з наукової роботи;

– Голови рад молодих вчених на факультетах

НАПРЯМИ РОБОТИ СЕКЦІЙ

Секція 1 – Технології видобутку корисних копалин

Секція 2 – Збагачення корисних копалин

Секція 3Машинобудування та гірниче обладнання

Секція 4Автомобільний транспорт

Секція 5Геодезія та землеустрій

Секція 6– Геомеханіка

Секція 7 – Геологія

Секція 8 – Безпека праці

Секція 9 – Екологічні проблеми регіону

Секція 10 – Електротехнічні комплекси та системи

Секція 11 – Автоматизація та інформаційні технології

Секція 12Метрологія, інформаційно-вимірювальні технології та вимірювальна техніка

Секція 13 – Економіка і управління у промисловості

Секція 14 – Гуманітарні проблеми освіти

Секція 15 - Право

УВАГА!

Для своєчасного формування програми та підготовки збірника матеріалів конференції необхідно до 15 листопада 2013 р. надіслати до Оргкомітету заявку на участь (форма додається).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

1. Текст рукопису доповіді виконується об'ємом до 2-х повних сторінок, включаючи рисунки на білому папері формату А4 (210х297мм) з полями: верхнє і нижнє 20 мм, ліве і праве 25 мм. Сторінки не нумерувати (нумерацію виконати олівцем в нижньому правому кутку). Рукопис тез оформити із застосуванням редактора Microsoft Word шрифтом Times New Roman розміром 12 пт (міжрядковий інтервал 1).

2. Анотація виконується на українській мові, включає не більше 50 слів, приводиться окремо.

3. Графічний матеріал (рисунки, графіки, схеми) слідує виконувати впровадженими об'єктами (по тексту) і розташовувати після посилання на них. Під кожним рисунком вказується його номер і назва, наприклад:

Рисунок 2 – Функціональна схема пристрою

Рисунки відділяються від основного тексту пустим рядком. Всі позиції, позначені на рисунку, повинні бути пояснені в тексті.

4. Математичні формули і знаки повинні бути зрозумілі. Показники, ступені і індекси повинні бути менше основних знаків і виконуватися відповідно до редактора формул Microsoft Equation. Формули нумеруються (справа в круглих дужках, не відступаючи від правого поля) тільки в тому випадку, якщо на них в тексті є посилання. Між крайніми знаками формули і текстом повинен виконуватися один інтервал.

5. Таблиці повинні мати назви і порядковий номер, наприклад:

Таблиця 2

Результати моделювання

Таблиця розташовується після згадки по тексту і відділяється від основного тексту інтервалом.

6. Перелік посилань повинен бути наведений наприкінці статті і складений в порядку згадування у тексті. Посилання на літературу – у квадратних дужках.

7. Порядок оформлення. Структура представлення матеріалу статті повинна відповідати наступній схемі (див. зразок оформлення матеріалів):

- у лівому верхньому кутку проставляється індекс за універсальним десятковим класифікатором (УДК);

- через один інтервал без відступу від лівого краю друкуються рядковими напівжирними буквами прізвища і ініціали авторів (не більше трьох), їх вчений ступінь.та посада (обов’язково вказати кафедру або відділ). Для студентів вказати групу. Якщо робота студентська, вказати наукового керівника (див. приклад).

- на наступному рядку друкується курсивом не жирними буквами повне найменування установи, що представила матеріал, місто, країна;

- через рядок друкувати прописними напівжирними буквами, не відступаючи від верхнього поля, без перенесень і центрувати назву тез доповіді.

- через один інтервал друкується основний текст тез доповіді (мова викладу по вибору авторів, міжрядковий інтервал 1);

- у кінці статті може бути приведений перелік посилань.

8. Матеріали, що не відповідають перерахованим вимогам до збірника не війдуть.

Зразок оформлення тез доповіді

УДК 681.518.54

Ткач М.В. студент гр. ЕПг-07

Науковий керівник: Петров І.О., к.т.н., доцент кафедри гідротехніки

(Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ, Україна)

МОДЕЛЮВАННЯ ГІРНИЧИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ

Основна ідея енергетичної діагностики технологічних комплексів, що мають електромеханічну структуру, складається в розробці і практичній реалізації …

Перелік посилань

1. Ивахненко, А.Г. Непрерывность и дискретность. [Текст]: Учебн. пособ. /А.Г. Ивахненко. – К.: Наук. думка, 1990. – 224 с.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Прізвище, ім’я, по-батькові: ______________________________________________

2. Посада, науковий ступінь та вчене звання ______________________________________________

3. Тема доповіді ________________________________

______________________________________________

______________________________________________

4. Секція ______________________________________

5. П.І.Б., науковий ступінь та вчене звання наукового керівника (якщо є) ______________________________

______________________________________________

______________________________________________

7. Факультет, група, курс ( для студентів)

______________________________________________

9. Телефон ____________________________________

10. Е-mail _____________________________________

Дата Підпис

Особиста участь у конференції (доповідь на секції)

є обов’язковою!


До списку

© 2006-2021 Інформація про сайт