Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
20.08.2018

Кафедра військової підготовки запрошує на навчання


Правила прийому на кафедру військової підготовки
Національного технічного університету “Дніпровська політехніка”

для проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу

у 2018 році 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Кафедра військової підготовки Національного технічного університету “Дніпровська політехніка” (далі КВП НТУ “ДП”) надає освітні послуги з військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу відповідно до положень Постанови Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 №48 “Про затвердження Порядку проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу” (зі змінами), сумісних наказів Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України від 15 серпня 2013 року № 1190/560 “Про затвердження Положення про військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів” та від 14.12.2015 за № 719/1289 “Про затвердження Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу”.
1.2. Метою проведення військової підготовки є забезпечення Збройних Сил та інших військових формувань (далі - Збройні Сили та інші військові формування) необхідною кількістю громадян України для виконання військового обов'язку в запасі, проходження військової служби за контрактом або за призовом осіб офіцерського складу, проходження служби у військовому резерві Збройних Сил та інших військових формувань, а також забезпечення реалізації права громадян на рівні можливості у виборі професії шляхом здобуття додаткових знань, умінь і навичок, необхідних для належного виконання військового обов'язку в запасі у мирний час, обов'язків військової служби у воєнний час та для майбутньої професійної діяльності.
1.3. Відповідно до статті 11 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу на добровільних засадах проходять громадяни України віком до 27 років, які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра (далі громадяни), придатні до військової служби за станом здоров'я та морально-діловими якостями.
1.4. Громадяни можуть проходити військову підготовку за умови відповідності спеціальностей, які вони мають або за якими здійснюється їх підготовка у вищому навчальному закладі, військово-обліковій спеціальності, за якою проводиться підготовка офіцерів запасу.
1.5. Військовослужбовці рядового складу, сержантського та старшинського складу, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, можуть проходити військову підготовку з урахуванням вимог пункту 173 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року N 1153 (зі змінами) з урахуванням роз’яснень першого заступника НГШ ЗСУ від 26 червня 2017 р. № 321/3949(додаток 1).
1.6. Особи жіночої статі можуть залучатися до військової підготовки за військово-обліковими спеціальностями для заміщення військових посад згідно з Переліком військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу, Переліком військових посад осіб офіцерського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками, Переліком військово-облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу (зі змінами), затвердженим наказом Міністра оборони України від 20 червня 2012 року № 412/дск, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 липня 2012 року за № 1191/21503.5.
1.7. Громадяни можуть проходити військову підготовку за замовленням за рахунок коштів, які надходять від фізичних осіб як плата за послуги у галузі вищої освіти, пов'язані з військовою підготовкою (за контрактом).
1.8. Військова підготовка громадян проводиться на навчально-матеріальній базі далі КВП НТУ “Дніпровська політехніка” протягом 2-ох років навчання (4 семестри) та комплексних практичних занять з вивчення курсу первинної військово - професійної підготовки (3 тижні після першого року навчання) і 30-и добового навчального збору (після другого року навчання) на базі військових частин.
З громадянами, які раніше проходили або проходять військову службу у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, комплексні практичні заняття не проводяться.
1.9. Військова підготовка планується та проводиться протягом одного навчального дня на тиждень методом “військового дня”.
1.10. Навчальний збір завершується складенням громадянами випускного екзамену.
1.11. Після складення випускного екзамену громадяни складають Військову присягу (крім тих, хто її вже склав) в урочистих умовах згідно з порядком, установленим Статутом внутрішньої служби Збройних Сил.
1.12. На громадян, які пройшли повний курс військової підготовки та склали Військову присягу, оформлюються атестаційні матеріали.
1.13 . Громадяни, які пройшли повний курс військової підготовки та атестовані до офіцерського складу, присвоюється первинне військове звання “молодшого лейтенанта запасу”.

ІІ. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі
2.1. До вступних випробувань допускаються громадяни України, які мають або здобудуть освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра (станом на липень 2020 року) всіх форм навчання, придатні до військової служби за станом здоров'я та морально-діловими якостями.
2.2. Зарахування громадян для проходження військової підготовки здійснюється за результатами конкурсного відбору та медичного огляду.
Придатність громадян до військової служби за станом здоров'я визначається на підставі:
- чоловіки: за результатами медичного огляду військово-лікарськими комісіями районних (міських) військових комісаріатів за місцем перебування на військовому обліку (реєстрації) з оформленням довідки за формою №4 (додаток 7).
- особи жіночої статі: за результатами медичного огляду військово-лікарськими комісіями військових комісаріатів за місцем проживання (навчання) з оформленням довідки за формою №4 (додаток 7).
Медичний огляд проводиться за направленням КВП НТУ “Дніпровська політехніка”.
Військовослужбовці проходять медичний огляд військово-лікарськими комісіями за місцем служби.
2.3. Проведення конкурсного відбору покладається на відбіркову комісію, яка призначається наказом ректора Національного технічного університету “Дніпровська політехніка”.
2.4. Громадяни, які виявили бажання проходити військову підготовку, подають: заяву на ім’я голови відбіркової комісії (бланк заяви отримується на кафедрі військової підготовки).

Заява повинна містити такі відомості:
Назва ВНЗ, форма навчання, назва факультету, номер навчальної групи, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень (назва ВНЗ, який закінчив, рік закінчення, спеціальність та ОКР для громадян, які мають вищу освіту);
прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, громадянство;
адреса проживання (за пропискою та фактична);
телефон для зв’язку;
проходження військової служби;
в якому військкоматі знаходиться на обліку;
придатність до проходження військової служби за станом здоров’я згідно із записом у медичній довідці за результатами проходження ВЛК;
мотивація студента щодо проходження військової підготовки та його зобов’язання про виконання вимог, що ставляться до студентів під час проходження військової підготовки;
2.5. До заяви додаються:
- оригінал та копію паспорта громадянина України (1,2 сторінки та приписка)(додаток 3);
- копія ідентифікаційного коду (додаток 4);
- копію посвідчення про приписку до призовної дільниці (для осіб чоловічої статі) (додаток 5);
- довідка військово-лікарської комісії з відмітками про придатність до військової служби за станом здоров’я (навчання за програмою підготовки офіцерів запасу), яка видається військовим комісаріатом за місцем перебування на військовому обліку (при тимчасовому перебуванні на військовому обліку за місцем навчання, для осіб жіночої статі за місцем проживання або навчання) (додаток 7);
- копію навчальної картки студента з деканату вищого навчального закладу за попередні семестри навчання (екзамени, заліки);
- довідка, що студент навчається у вищому навчальному закладі (крім студентів НТУ “Дніпровська політехніка”;
копія диплому про вищу освіту та додатку до нього (для громадян, які вже мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра) (додаток 6).
2.6. Військовослужбовці, які виявили бажання проходити військову підготовку, подають:
- заяву (рапорт) на ім'я голови відбіркової комісії;
- оригінал та копію паспорта громадянина України (1,2 сторінки та приписка)(додаток 3);
- копію ідентифікаційного коду;
- копію військового квитка;
- навчальну картку студента з оцінками за попередні курси навчання, якщо вони здобувають вищу освіту, або копію документа про вищу освіту та додатка до нього, якщо вони вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра;
- витяг із наказу командира (начальника) військової частини про дозвіл на проходження військової підготовки за вибраною військово-обліковою спеціальністю;
- відомості про підсумки індивідуальної підготовки військовослужбовця за поточний період навчання, завірені командиром (начальником) військової частини, у якій вони проходять військову службу.
2.7. Відповідальна особа за облік і організацію військової підготовки, яка призначена ректором ВНЗ організовує збір визначених документів та складає список здобувачів вищої освіти ВНЗ, які виявили бажання пройти військову підготовку.
Громадяни, які вже мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, вище перелічені документи подають до відбіркової комісії КВП НТУ “Дніпровська політехніка”.

Розклад вступних випробувань доводяться до студентів не пізніше ніж за 2 тижні до початку конкурсного відбору.

Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання за програмою підготовки офіцера запасу за військовими спеціальностями:

Етапи вступної кампанії 

Строки подання заяв і документів -  з 02 липня по 18 серпня 

Строки проведення вступних випробувань - з 20 серпня по 23 серпня 

Оприлюднення рейтингового списку  - не пізніше 29 серпня

Зарахування вступників, яким надані рекомендації - не пізніше 30 серпня 


Телефон для довідок: +380960514847


Кафедра військової підготовки НТУ «Дніпровська політехніка»

До списку

© 2006-2021 Інформація про сайт