Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
20.02.2012

Конференція «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ ЧЕРЕЗ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУР ЛІЦЕНЗУВАННЯ, АКРЕДИТАЦІЇ ТА РЕЙТИНГУВАННЯ»

За планом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 15-16 березня 2012 року на базі Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» (49600 м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 19) проводиться конференція:

«УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ ЧЕРЕЗ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУР ЛІЦЕНЗУВАННЯ, АКРЕДИТАЦІЇ ТА РЕЙТИНГУВАННЯ»

Організатори конференції:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державна акредитаційна комісія України; Державна інспекція навчальних закладів України; Державна установа «Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин» Міністерства соціальної політики України; Інститут інноваційних технологій і змісту освіти; Інститут вищої освіти НАПН України; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"; Дніпропетровська філія Інституту інноваційних технологій і змісту освіти; Донбаський державний технічний університет; Донецький національний технічний університет; Житомирський державний технологічний університет; Криворізький технічний університет; Національний гірничий університет; Національний університет водного господарства та природокористування; Одеська академія холоду.

На конференції планується обговорення питань:

­ аналіз стану акредитації в Україні і у країнах СНД;

­ відмінності процедур ліцензування, акредитації та рейтингування вищих навчальних закладів країн Європи та США;

­ стан впровадження інноваційного менеджменту в національній системі вищої освіти;

­ удосконалення нормативної бази ліцензування та акредитації;

­ протиріччя акредитаційних вимог та оновленої законодавчої бази;

­ нормативно-правові та економічні чинники провадження ліцензування, акредитації та рейтингування в Україні;

­ розвиток та удосконалення мережі центрів та органів попередньої акредитаційної експертизи;

­ менеджмент ліцензування та акредитації рівня вищого навчального закладу;

­ міжнародна акредитація освітніх програм як забезпечення входження України до всесвітнього процесу навчання, мобільність студентів та академічного персоналу;

­ упровадження інноваційних підходів до управління підготовкою кадрів в умовах адаптації до ринкових умов;

­ реформування системи підготовки та перепідготовки педагогічних та адміністративних кадрів у міжакредитаційний період.

­ використання інформаційних технологій для удосконалення процедур ліцензування, акредитації та рейтингування;

­ узгодження державних вимог з критеріями оцінки якості освіти незалежними акредитаційними агенціями;

­ суспільно-професійна незалежна акредитація: шляхи легалізації, підготовка нормативно-правової документації та складу експертів;

­ вимоги до складових звіту про акредитаційний аналіз;

­ створення національної системи моніторингу якості освіти;

­ оптимізація критеріїв оцінки якості вищої освіти України;

­ світові рейтинги вищих навчальних закладів;

­ ключові характеристики університетів світового класу, шляхи успіху;

­ національні рейтинги, моніторинг діяльності вищих навчальних закладів та системи вищої освіти України взагалі;

­ теоретико-методологічні принципи формування університетських рейтингів;

­ рейтингові індикатори якості підготовки кадрів з вищою освітою;

­ рейтингування науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів;

­ рейтингування підрозділів вищих навчальних закладів;

­ використання рейтингів з метою комплексної оцінки результативності діяльності, прийняття управлінських рішень тощо;

­ чинники низьких позицій вітчизняних вищих навчальних закладів у міжнародних рейтингах;

­ вплив процедур ліцензування, акредитації та рейтингування на якість вищої освіти.

В рамках конференції буде проведено засідання Науково-методичної комісії за галуззю знань 0503 «Розробка корисних копалин» Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Запрошуємо взяти участь в роботі конференції.


Заявку на участь у конференції та тези доповідей просимо надати

до 25 лютого ц.р. на адресу: salovv@nmu.org.ua, копія: pismenkova@rambler.ru.

Вимоги до оформлення тез:

Матеріали подаються в електронному вигляді, виконані в текстовому редакторі Microsoft Word 2007 (або більш ранній версії).

Обсяг публікацій - до 4 сторінок, шрифт Times New Roman, 14 кегель через один інтервал; поля – 2 см, абзац – 1 см.

У першому рядку вказують прізвище, ім'я, по батькові (у називному відмінку, виділити жирним прямим), науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи автора (без скорочень). Якщо авторів кілька, відомості про кожного подаються окремими рядками. Назва статті розміщується по центру виділяється прописними літерами, жирним шрифтом. В окремому рядку вказується рубрика, до якої відноситься стаття.

До друку приймаються тези доповідей, що містять складові:

­ постановка проблеми;

­ аналіз останніх досліджень;

­ цілі публікації;

­ основна частина;

­ висновки;

­ перелік посилань.

Робочі мови конференцій: українська, російська.

Участь у конференції безкоштовна.

Збірка тез доповідей конференції надається авторам при реєстрації.

Телефони для довідок:

8-056-373-07-57, 050-930-31-39 (Науково-методичний центр НГУ, Салов Володимир Олександрович);

097-996-39-84 (Письменкова Тетяна Олександрівна);

066-114-20-47 (Соболь Віталія Сергіївна).

ОРГКОМІТЕТФорма подачі заявки на участь в конференції
ЗАЯВКА

на участь у конференції

«УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ ЧЕРЕЗ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУР ЛІЦЕНЗУВАННЯ, АКРЕДИТАЦІЇ ТА РЕЙТИНГУВАННЯ»

що проводяться 15-16 березня 2012 року

на базі Національного гірничого університету

Прізвище ___________________________________________________________

Ім’я ________________________________________________________________

По батькові _________________________________________________________

Науковий ступінь ____________________________________________________

Вчене звання ________________________________________________________

Посада _____________________________________________________________

Організація (повна назва) _____________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Адреса _____________________________________________________________

____________________________________________________________________

E-mail ______________________________________________________________

Тема доповіді ________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Прошу забронювати:

- в університетському готелі ___ місць з «___» по «___» березня;

- у міському готелі ___ місць з «___» по «___»  березня .

Запрошення буде надіслано Вам до 5 березня.До списку

© 2006-2021 Інформація про сайт