Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР 
"СТІЙКІСТЬ ГЕОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ: 
ПРОЦЕСИ, ЯВИЩА, РИЗИКИ" 
Національного гірничого університету

Затверджено на засіданні Вченої ради НГУ 27 червня 2007 р.

Розділ I. Загальні положення

1.1. Науково-освітній центр "Стійкість геотехнічних систем: процеси, явища, ризики", надалі іменований НОЦ, є структурним підрозділом Національного гірничого університету.

1.2. Завдання і напрями роботи НОЦ визначаються Проектом "Геотехнології, ресурсний та енергетичний менеджмент", виконання якого розраховане на 3 роки і який отримав фінансування в результаті конкурсного відбору за програмою "Фундаментальні дослідження і вища освіта", проведеного Американським фондом цивільних досліджень і розвитку (CRDF) для незалежних держав колишнього Радянського Союзу і Міністерством освіти і науки України.

1.3. Чинне Положення визначає порядок функціонування НОЦ, включаючи планування, організацію і виконання фундаментальних, пошукових, прикладних науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, інноваційної та освітньої діяльності (далі - наукові і освітні роботи) в НОЦ.

1.4. Діяльність НОЦ регулюється законодавством України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, умовами гранту, Статутом університету, чинним Положенням.

1.5. Основними цілями НОЦ є:

 • створення сучасних принципів використання сировинного та енергетичного балансу України та удосконаленої системи підготовки і перепідготовки висококваліфікованих кадрів, що володіють фундаментальними знаннями щодо геотехнологічних принципів функціонування природно-технічних систем, здатних впроваджувати нові ефективні методи їх розвитку та використання;

 • створення теоретичних основ та принципів ефективного функціонування багатокомпонентної системи видобутку сировини та виробки енергії в ландшафтно-геологічних умовах України, обґрунтування фундаментальних геотехнічних критеріїв розробки паливної, рудної та нерудної сировини на родовищах України, розробка термодинамічних принципів когенерації на всіх технологічних етапах освоєння родовищ корисних копалин, розробка геотехнології рекультивації геологічного середовища та ландшафту на принципах перманентного адаптування складових сировинного та енергетичного комплексу країни, створення наукових основ моніторингу геотехнічних систем техногенно-навантажених регіонів на основі ГІС - технологій;

 • розробка наукових основ сучасних розрахунково-експериментальних технологій і розширення їх використання;

 • розвиток співпраці з інститутами НАНУ і іншими науковими та освітніми установами;

 • забезпечення підготовки на базі зацікавлених факультетів НГУ кваліфікованих фахівців і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації на основі новітніх науково-технічних досягнень;

 • розвиток нових форм інноваційної діяльності, науково-технічної співпраці з науковими, проектно-конструкторськими, технологічними організаціями і промисловими підприємствами, фондами та іншими структурами з метою спільного вирішення науково-технічних і освітніх задач;

 • розширення міжнародної науково-технічної співпраці з навчальними закладами і фірмами зарубіжних країн з метою розширення участі у світовій системі науки і освіти;

 • розвиток фінансової основи досліджень і розробок за рахунок використання позабюджетних коштів і інноваційної діяльності.

Розділ II. Організаційна структура

2.1. До складу НОЦ входять:

 • Дирекція;

 • Вчена рада;

 • Конкурсна комісія;

 • Сектор науково-технічної творчості молоді;

 • Відділ трансферу технологій.

2.2. Організаціями-співвиконавцями проекту і колективними членами НОЦ є:

 • Інститут геотехнічної механіки НАН України, Дніпропетровськ.

 • Інститут проблем природокористування та екології НАН України, Дніпропетровськ.

 • Донецький національний технічний університет, м. Донецьк

 • Дніпропетровський національний університет, м. Дніпропетровськ.

 • Криворізький технічний університет, м. Кривий Ріг.

 • Донбаський державний технічний університет, м. Алчевськ.

2.3. Відповідно до необхідності в установленому порядку в НОЦ створюються нові структурні підрозділи і ліквідовуються існуючі.

2.4. Для координації дій НГУ і співвиконавців проекту, направлених на вирішення завдань науково-освітнього центру, створюється Опікунська рада НОЦ, до складу якої входять ректор НГУ, директор НОЦ, перший заступник директора НОЦ і керівники організацій-співвиконавців проекту.

Розділ III. Управління НОЦ

3.1. Функції управління, координації і контролю діяльності НОЦ здійснює дирекція НОЦ.

Дирекція НОЦ складається з директора, першого заступника директора, адміністратора-координатора, вченого секретаря НОЦ, керівників компонентів Проекту: наукового, освітнього і зовнішніх зв'язків.

3.2. Безпосереднє керівництво НОЦ здійснює директор НОЦ, який несе юридичну і фінансову відповідальність за результати діяльності НОЦ. Директор призначається і звільняється спільним рішенням ректора університету, Першого заступника міністра освіти і науки України, президента CRDF.

Директор НОЦ

 • Представляє НОЦ у відносинах з фізичними і юридичними особами, включаючи органи державної влади і управління;

 • Видає розпорядження по напрямах діяльності НОЦ, обов'язкові для співробітників НОЦ;

 • Здійснює необхідні дії з метою охорони ввірених йому матеріальних цінностей і грошових коштів.

Перший заступник директора НОЦ виконує за дорученням Директора НОЦ функції поточного управління, організації і контролю, обсяг і повноваження яких визначаються розпорядженням Директора НОЦ.

3.3. Адміністратор-координатор проекту забезпечує зв'язок НОЦ з CRDF і Міністерством освіти і науки України, здійснює оперативне управління діяльністю НОЦ і його структурними підрозділами за дорученнями директора та першого заступника, забезпечує підготовку наукової і бухгалтерської звітності НОЦ перед Міністерством освіти і науки України та CRDF.

3.4. Керівники компонентів Проекту керують колективами виконавців і несуть відповідальність за якість результатів роботи і терміни виконання.

3.5. Дорадчим органом в керівництві науково-освітньою діяльністю НОЦ є Вчена рада НОЦ. Термін повноважень Вченої ради - 3 року. Вчена рада затверджується наказом ректора за представленням директора, директор НОЦ є головою Вченої ради.

3.6. До складу Вченої ради НОЦ входять директор проекту, перший заступник директора проекту, вчений секретар ради, керівники компонентів Проекту, адміністратор-координатор проекту, керівники наукових напрямів Проекту, керівники відділів трансферу технологій, а також голова сектору науково-технічної творчості молоді.

3.7. Вчена рада НОЦ:

 • приймає проект Положення про НОЦ і при необхідності вносить до нього зміни з наступним затвердженням Вченою радою університету протягом 3-х місяців;

 • не рідше двох разів на рік заслуховує звіт дирекції та керівників компонентів проекту про діяльність НОЦ;

 • затверджує основні напрями діяльності і плани структурних підрозділів НОЦ;

 • розглядає інші науково-організаційні питання, що відносяться до діяльності НОЦ.

Рішення Вченої ради вступає в силу після затвердження директором або першим заступником директора НОЦ.

3.8. Вчена рада НОЦ правомочна ухвалювати рішення, якщо на засіданні присутня більшість членів ради, всі рішення приймається простою більшістю голосів присутніх. 

Розділ IV. Економічні основи діяльності НОЦ

4.1 Джерелами фінансування діяльності НОЦ є:

 • кошти, що поступають з Американського фонду цивільних досліджень і розвитку;

 • кошти, що поступають з Міністерства освіти і науки України на виконання спеціальної бюджетної теми з узгодженням кошторису витрат за даною темою в МОНУ;

 • кошти спеціального фонду університету за затвердженим ректором кошторисом;

 • додаткові кошти, що залучаються з бюджетів різного рівня;

 • інші матеріально-фінансові кошти, що залучаються для виконання завдань НОЦ.

4.2. Для вирішення завдань НОЦ за погодженням використовується матеріально-технічна база організацій-співвиконавців, перерахованих в п. 2.2 чинного Положення.

Розділ V. Оплата праці працівників

5.1. Розмір коштів, що направляються на оплату працівників, визначається кошторисом витрат, затверджуваною CRDF і МОНУ. Кошти на оплату праці працівників з інших джерел визначаються умовами джерела і дирекцією НОЦ.

5.2. Форма, система оплати праці визначається дирекцією НОЦ з урахуванням фінансових можливостей НОЦ, вимог законодавства і діючих положень НДЧ НГУ, в т.ч. по контрактній формі оплати праці.

5.3. Індивідуальна оплата праці директора, першого заступника директора і керівників компонентів Проекту встановлюється ректором з урахуванням діючих керівних вказівок дирекції програми CRDF і Міністерства освіти і науки України.

5.4. Індивідуальна оплата праці керівників тем встановлюється директором НОЦ в рамках, узгоджених з дирекціями CRDF і Міністерства освіти і науки України.

5.5. Індивідуальна оплата праці решти працівників встановлюється директором в рамках укладеного трудового договору.

5.6. Виплата премій за успішне виконання планів робіт НОЦ здійснюється на підставі представлення першого заступника директора, керівників компонентів, адміністратора-координатора проекту і керівників тем, об'єднаних у відповідне розпорядження по НОЦ, підписане директором або першим заступником, і оформляється у вигляді відповідного наказу ректора.

5.7. Виплата коштів на отримання іменних стипендій, грантів, інших заохочень за підсумками конкурсів здійснюється на основі розпоряджень директора або першого заступника директора НОЦ, виданих на основі рішень відповідних конкурсних комісій з оформленням наказу ректора на виплату засобів. Перерахування коштів на рахунки юридичних або фізичних осіб, а також оплата засобів в іншому вигляді, який передбачений умовами того чи іншого конкурсу, здійснюється на основі відповідного розпорядження директора або першого заступника директора НОЦ. Всі фінансові аспекти конкурсів, що проводяться, обмовляються в умовах їх проведення, що вводяться в дію відповідним розпорядженням директора або першого заступника директора НОЦ

5.8. Всі види оплати праці проводяться за рахунок коштів НОЦ.

Розділ VI. Організація і планування науково-педагогічної і інноваційної діяльності

6.1. НОЦ планує свою наукову, освітню і іншу діяльність відповідно до плану Проекту "Фундаментальні дослідження складних і надскладних механічних систем ".

6.2. У план робіт на конкурсній основі можуть включатися ініціативні фундаментальні дослідження і пошукові роботи, направлені на розвиток науково-освітнього центру і створення основи НОЦ, сприяючі його самостійному розвитку.

6.3. З метою організації ефективної наукової, освітньої та іншої діяльності НОЦ здійснює:

 • тематичне планування і визначення пріоритетів наукових досліджень і освітньої діяльності, підтримку молодих учених;

 • розвиток систем колективного користування і централізованого обслуговування наукових колективів НОЦ устаткуванням, матеріалами, комплектуючими виробами;

 • контроль за організацією наукових досліджень, реалізацією інноваційних проектів, ефективним використанням і розвитком своєї освітньої, наукової і експериментально-виробничої бази;

 • вивчення вітчизняного і зарубіжного досвіду, проведення наукових конференцій і семінарів, активної рекламної та пропагандистської діяльності.

Розділ VII. Виконавці робіт

Роботи НОЦ виконуються:

 • професорсько-викладацьким складом НГУ, науковими співробітниками, керівними та інші працівниками організацій-співвиконавців;

 • науковими, інженерно-технічними працівниками, фахівцями і робітниками наукових і конструкторських організацій Університету;

 • докторантами, аспірантами, викладачами і студентами Університету.

До виконання наукових і навчальних робіт залучається професорський-викладацький склад, наукові співробітники, керівні та інші працівники підприємств, навчальних і наукових установ та організацій.

Розділ VIII. Зовнішні зв'язки

8.1. НОЦ може здійснювати науково-технічну співпрацю з вузами і організаціями України, зарубіжних країн, розвивати зовнішні зв'язки відповідно до законодавства України і міжнародних угод і договорів.

8.2. Міжнародна науково-технічна співпраця і зовнішньоекономічна діяльність НОЦ може охоплювати наступні напрями і види робіт:

 • спільне проведення досліджень і розробка проектів, направлених на створення конкурентоздатної високотехнологічної продукції; створення спільних наукових організацій і підрозділів (інститутів, центрів, лабораторій, підприємств) і забезпечення їх функціонування;

 • постачання і реалізація науково-технічної продукції: ліцензій, "ноу-хау" та інших об'єктів інтелектуальної власності;

 • лізинг унікального устаткування; закупівля в установленому порядку на зарубіжних ринках унікальної наукової апаратури, приладів і матеріалів;

 • читання лекцій, обмін освітніми програмами, взаємний обмін, підготовка і стажування наукових, педагогічних кадрів і студентів, що навчаються за кордоном;

 • маркетингові дослідження зарубіжних ринків науково-технічної продукції;

 • підготовка студентів, магістрів, бакалаврів, аспірантів, докторантів в зарубіжних університетах, а також короткочасне стажування і проведення наукових досліджень кандидатами і докторами наук в зарубіжних університетах, наукових установах і фірмах за рахунок коштів НОЦ;

 • проведення спільних міжнародних конференцій і семінарів, ділових зустрічей, спільні публікації за наслідками проведених досліджень.

8.3. Валютні кошти, отримані від зовнішньоекономічної діяльності, поступають в розпорядження НОЦ і використовуються в установленому порядку.

Розділ IX. Взаємозв'язок і єдність навчального та наукового процесів

9.1. Наукова діяльність НОЦ є невід'ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців.

9.2. Єдність учбового, наукового процесів і зовнішніх зв'язків забезпечується за рахунок:

 • залучення студентів до участі в науково-дослідних і проектно-конструкторських роботах, що виконуються за рахунок коштів бюджетних і позабюджетних джерел фінансування;

 • створення на базі кафедр і факультетів Університету та наукових лабораторій організацій-співвиконавців Проекту навчально-наукових комплексів, орієнтованих на розробку і використання в навчальному процесі новітніх досягнень науки і техніки;

 • комп'ютеризації навчального і наукового процесів, формування єдиного інформаційного середовища і оволодіння студентами сучасними методами і засобами інформатики;

 • залучення студентів до роботи в інноваційних структурах з метою оволодіння ними навиками науково-технічного підприємництва і інноваційного бізнесу.

9.3. НОЦ з метою розвитку, стимулювання і підтримки наукової діяльності студентів:

 • організовує і проводить конкурси проектів, олімпіади і конкурси студентських науково-дослідних робіт, студентські наукові конференції і семінари;

 • здійснює відбір на конкурсній основі і висунення найбільш обдарованих студентів і молодих учених на здобуття іменних наукових стипендій;

 • здійснює відбір і представлення студентів для участі в конкурсах проектів в області фізико-математичних і технічних наук, а також в області комп'ютерного моделювання механічних систем;

 • здійснює конкурси на отримання іменних грантів на навчання в зарубіжних університетах за рахунок коштів НОЦ;

 • забезпечує інформування студентів з тематики і напрямів досліджень, що проводяться НОЦ.

Розділ X. Звітність і адміністративно-господарська діяльність

10.1. Ректорат університету здійснює облік результатів діяльності НОЦ, контроль за ходом виконання робіт, за дотриманням законності, договірної, планової, фінансової дисципліни і якістю науково-технічної продукції, що випускається.

10.2. Фінансовий, бухгалтерський і статистичний облік здійснюється НДЧ НГУ.

10.3. Матеріальні цінності, придбані НОЦ, і передані науково-освітньому центру, знаходяться на обліку в НОЦ.

10.4. НОЦ забезпечує своєчасність і достовірність звітності, що представляється по науково-дослідних роботах за встановленими формами.

Розділ XI. Реорганізація і припинення діяльності НОЦ

11.1. Зміни і доповнення до чинного Положення вносяться наказом ректора на підставі рішення Вченої ради НОЦ і Вченої ради НГУ.

11.2. Припинення діяльності НОЦ проводиться наказом ректора Університету на підставі рішення Вченої ради НГУ.

11.3. Відповідальність по боргах НОЦ несе Університет.

Офіційна адреса НОЦ "Стійкість геотехнічних систем: процеси, явища, ризики":

49005, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 19, Національний гірничий університет, ауд. 10/103.

Тел. +38 (0562) 46-87-11, e-mail: rec-nmu@email.ua

Ректор НГУ 
Г.Г. Півняк

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт