Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Актуальність

Світовий досвід функціонування гірничопромислових комплексів свідчить, що техногенна складова змін у параметрах природного середовища та ландшафту у декілька разів перевищує природні процеси геологічних перетворень. Одночасно технологічне втручання у геологічне середовище дуже слабко пов'язане з використанням і врахуванням їх фізико-хімічних процесів у надрах. Це стосується складного руху твердої речовини, рідини, газів.

Так, на кінець ХХ століття в Україні експлуатувались біля 4 тисяч родовищ корисних копалин. Щорічно з надр Землі вилучалось біля 2,2 млрд. т гірничої маси і тільки 30-40% з цього об'єму використовувалось. Сотні мільйонів кубічних метрів води викачуються на поверхню, створюючи значний дисбаланс сольового та рідинного обміну у надрах.

Кожна тонна видобутого вугілля супроводжується виділенням на поверхню від декількох до 20 кубічних метрів метану, який на українських шахтах викидається в атмосферу, складає загрозу гірникам та небезпечно накопичується у підвалинах споруд.

Генерація тепла у гірничих виробках шахт створює температурні умови, що неприйнятні для праці, проте теплова енергія не акумулюється і не використовується. Мільярди кубічних метрів гірничого простору з досягненням глибини 1300 м не мають корисного використання як ємнісні складові та містять невикористаний потенціал захисних функцій (наприклад, придатних для складування відходів).

В Україні є унікальні за розмаїттям складу та кількісними запасами родовища корисних копалин, які містять більше тисячі компонентів промислового значення, що може скласти приклад впровадження новітніх геотехнологій ХХІ століття.

Сьогодення гірничопромислового комплексу України - це світовий полігон для вивчення та апробації новітніх геотехнологій, які орієнтовані на циклічні системи видобутку і використання сировини, когенерацію енергетичних складових геологічного середовища.

Мета

Головна мета науково-освітнього центру (НОЦ) - об'єднання науково-дослідних і освітніх колективів, які сформувалися на базі наукових шкіл Національного гірничого університету щодо наук про Землю, в науково-освітній центр міжнародного рівня, діяльність якого спрямована на поєднання підготовки висококваліфікованих фахівців та на вирішення фундаментальних і прикладних задач, що стоять перед людством у XXI столітті з використання сировинних та енергетичних ресурсів Землі.

Завдання

НОЦ створено для виконання наступних завдань:

 • концентрації наукового потенціалу НГУ в області фундаментальних досліджень геологічних структур, геотехнологій, ресурсного та енергетичного потенціалу надр, а також відновлення довкілля у гірничопромислових регіонах, використання й розвитку матеріально-технічної бази НГУ;

 • виконання наукових досліджень на світовому рівні за рахунок залучення кадрового потенціалу НОЦ, використання сучасної матеріальної бази, тісної кооперації з інститутами АН України, а також з іншими організаціями й підприємствами, закордонними університетами й науковими центрами;

 • удосконалення механізмів використання результатів наукових досліджень у навчальному процесі через залучення висококваліфікованих фахівців, формування груп поглибленої підготовки, створення індивідуальних навчальних програм, розвиток системи додаткової й післявузівської освіти;

 • навчання студентів у ході виконання наукового плану НОЦ, підготовки кадрів вищої кваліфікації, перепідготовки фахівців на базі наукових досягнень, що перебувають на межі різних областей знань;

 • проведення конкурсної системи підтримки молодих вчених, у тому числі шляхом залучення до участі в конференціях, роботі у дослідницьких центрах, розширення інформаційних можливостей, всебічної підтримки молодих дослідників;

 • розвиток зовнішніх зв'язків у галузі науки з вищими навчальними закладами й науковими центрами, галузевими інститутами й промисловими підприємствами України, держав СНД, розвинених країн, й утворення на цій основі довготривалих договорів;

 • створення об'єктів інтелектуальної власності, їх комерціалізація, інноваційне впровадження.

Наука та освіта

Метою НОЦ в сфері науки і освіти є створення фундаментальних принципів функціонування збалансованих геотехнічних систем, сучасного науково-технічного та організаційного світогляду у використанні сировинного та енергетичного потенціалу цих систем з одночасним забезпеченням їх стійкості.

Досягнення означеної мети здійснюється через виконання наукових і освітніх завдань НОЦ, який об'єднує існуючі в НГУ наукові школи і кафедри відповідних напрямків.

НОЦ буде відповідати міжнародному рівню завдяки вирішенню наступних завдань:

 • створення сучасного Дослідницького Центру стійкості геотехнічних систем з обладнанням для експериментальних вимірювань фізичних параметрів у діапазоні від мікрорівня мінеральних речовин до глобальних тектонічних структур; ДЦСГС об'єднає лабораторії: 1) геофізики, математичного моделювання та ГІС-технологій, 2) фізики та хімії ГТС, 3) геомеханіки ГТС;

 • створення фундаментальних теоретичних засад функціонування ГТС, які поєднують геологічну та техногенну складові, що є нероздільними при використанні сировинного і енергетичного потенціалу, а також потребують збалансування фізичних параметрів щодо забезпечення їх стійкості;

 • об'єднання передових наукових досліджень параметрів стану і балансу ГТС, вихід на новий рівень вирішення геотехнологічних та економічних завдань шляхом конкурсного залучення студентів, аспірантів, молодих учених до виконання дослідницьких робіт;

 • обґрунтування сучасної моделі адаптації існуючих ГТС України до світових тенденцій сталого економічного розвитку і створення організаційної моделі інноваційного супроводження розробок;

 • складання нових навчальних програм і дисциплін на якісно новому рівні розуміння у використанні потенціалу ГТС, поєднання науково-освітньої складової проекту з комерціалізацією інноваційних аспектів розробок.


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт