Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Освітня компонента проекту втілює розвиток наукової ідеї НОЦ у науково-технічний та організаційний світогляд шляхом виконання наступних основних задач:
 • виявлення талановитої молоді і формування контингенту студентів НОЦ;
 • розвиток гнучкої системи спеціалізації студентів і аспірантів з тематики НОЦ, що дозволяє їм та їх науковим керівникам формувати індивідуальний навчальний план;
 • здійснення посиленої мовної і комп'ютерної підготовка студентів, аспірантів і молодих наукових співробітників;
 • відкриття нових спеціальностей і спеціалізацій за напрямками наукової тематики НОЦ;
 • створення нових лабораторних практикумів;
 • створення електронних посібників за дисциплінами, що викладаються у НОЦ;
 • створення Ради молодих учених НОЦ і налагодження її функцій.

Планами освітньої діяльності НОЦ передбачається розвиток інноваційних форм освітнього процесу на основі єдиних навчально-наукових програм багаторівневої підготовки фахівців (бакалавр - магістр - аспірант - докторант) з обов'язковим залученням учасників наукових досліджень; розробка провідними вченими нових міждисциплінарних курсів і програм; застосування технологій дистанційної освіти; проведення конференцій і спецсемінарів провідних учених.

Основними елементами освітнього плану є:
 • впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес за допомогою розробки й реалізації нових міждисциплінарних курсів і практикумів, включення їх у навчальні плани відповідних напрямів і спеціальностей;
 • залучення до навчального процесу провідних учених АН України і відомих фахівців промислових підприємств;
 • запрошення вчених інших країн для читання лекцій, проведення семінарів, шкіл, конференцій;
 • залучення до роботи за тематикою НОЦ студентів і молодих дослідників університетів через курсові, дипломні й кваліфікаційні роботи, аспірантуру, докторантуру, за допомогою організації конкурсів і кружків, а також через систему спеціальних грантів та введення спеціальних стипендій;
 • прийом за тематикою НОЦ до магістратури, аспірантури й докторантури, у тому числі осіб з організацій, що не беруть участі у виконанні проекту;
 • взаємний обмін аспірантами й молодими дослідниками із закордонними університетами й науковими центрами;
 • використання у навчальному процесі сучасного устаткування та інформаційних банків даних Дослідницького центру стійкості ГТС;
 • створення й використання інформаційних ресурсів, що відбивають діяльність НОЦ, у тому числі web-сторінки в Інтернеті, проведення науково-освітніх конференцій за участю закордонних і вітчизняних партнерів з використанням можливостей Інтернету;
 • організація щорічних студентських наукових конференцій НГУ у секціях, що відповідають діяльності НОЦ;
 • забезпечення розповсюдження отриманих наукових результатів: публікація наукових статей, навчальних і методичних посібників, участь у міжнародних і українських конференціях;
 • проведення регулярних наукових семінарів у лабораторіях НОЦ за участю студентів, аспірантів і докторантів;
 • створення Сектору науково-технічної творчості молоді (СНТТМ).
План освітньої діяльності НОЦ складається з двох основних частин:
 1. Реалізація навчальних магістерських програм в області фундаментальний знань наук про Землю за напрямом підготовки фахівців "Геологія" та "Гірництво".
 2. Організація науково-дослідної роботи магістрів і аспірантів в даній області.
В рамках проекту буде реалізована принципово нова програма підготовки магістрів і аспірантів. Засобами цієї програми є міждисциплінарний підхід який дозволяє об'єднати зусилля геологів, гідрогеологів, геофізиків, геомеханіків, а також спеціалістів в області суміжних природничо-наукових дисциплін - математиків, хіміків і біологів.

Програма розрахована на студентів, які мають базову бакалаврську освіту за напрямами підготовки фахівців "Геологія" та "Гірництво". За структурою програма відповідає нормативам Міносвіти України.

Освітня технологія, яка пропонується в рамках НОЦ, представляє програму поєднання наукового та освітнього процесу, що ґрунтується на безпосередній участі студентів, аспірантів та молодих науковців в науково-дослідних, навчальних і методичних розробках. Головними модулями дисциплін такої освітньої технології є:
 • популяризація фундаментальних досліджень в галузі науки про Землю в тій її частині, яка стосується стійкості ГТС при видобутку корисних копалин;
 • викладання в університеті дисциплін, які дають знання до створення теоретико-методичного підґрунтя для прогнозування наслідків фізико-хімічних змін геологічного середовища в ГТС, що супроводжуються процесами перетворень, геодинамічними явищами з ризиком життєдіяльності людей в гірничодобувних регіонах та за їх межами;
 • вивчення закономірностей протікання процесів перетворення геологічної системи в геотехнічну та її стійкості, моніторинг перехідних процесів перетворень.

Індивідуальна робота викладачів зі студентами передбачає виявлення особистостей , які можуть у подальшому продовжити навчання в аспірантурі. Важливе значення надається навчально-науковому семінару, в якому беруть участь всі учасники проекту (магістри, аспіранти, співробітники університету та інститутів-партнерів).

В рамках програми розроблено та узгоджено план залучення закордонних фахівців, які співпрацюють з НГУ та інститутами - учасниками проекту, до викладання лекційних модулів для студентів і аспірантів, що навчаються в Центрі.

Планується прийом 18 студентів. Після закінчення навчання студенти отримають диплом магістра за спеціальностями "Геофізична розвідка корисних копалин", "Гідрогеологія", "Геологічна розвідка корисних копалин", "Збагачення корисних копалин", "Розробка родовищ корисних копалин", "Екологічна безпека", "Шахтне та підземне будівництво", "Техніка розвідки корисних копалин".

Згідно з навчальним планом магістерської програми 2/3 навчального часу відводиться на виконання студентами магістерських дисертацій за темами, які є складовими плану наукових досліджень в рамках НОЦ. До керівництва магістерських робіт (дисертацій) будуть залучені провідні спеціалісти НГУ та інститутів, які приймають участь в проекті. Магістерські роботи (дисертації) будуть виконуватися з використанням матеріальної бази НОЦ та інститутів-партнерів.

Під егідою НОЦ планується підготовка 6 кандидатських дисертацій. В рамках проекту буде забезпечена фінансова підтримка участі аспірантів у міжнародних наукових конференціях за проблематикою НОЦ.

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт