Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Науково-навчальний центр фізики енергонасичених матеріалів і процесів

Науково-навчальний центр фізики енергонасичених матеріалів і процесів (далі - Центр) НГУ є структурним підрозділом НГУ, який діє на підставі чинного законодавства України, Статуту Університету та Положення про науково-навчальний центр фізики енергонасичених матеріалів і процесів.


Центр створено наказом ректора НГУ та наказом генерального директора Державного підприємства «Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод» (далі - Хімзавод) у відповідності до закону України «Про вищу освіту».


Директор: Ткач Олег Сергійович, кандидат технічних наук


Головною метою створення Центру є забезпечення системності наукових досліджень; посилення методологічного впливу відомих у світі наукових підрозділів на організацію і проведення наукових досліджень в НГУ та Хімзаводі; розробка і впровадження енергоефективних технологій та нових високоенергетичних матеріалів при видобутку корисних копалин; концентрація та ефективне використання освітнього і науково-технічного потенціалу шляхом залучення до викладання вчених установ НАН України та висококваліфікованих спеціалістів відповідних галузей промислових підприємств; перепідготовка та підвищення кваліфікації у галузі буро-підривного комплексу робіт.


Головними завданнями Центру є наступні:

· отримання наукового продукту у вигляді нових теоретичних результатів досліджень, технологій, винаходів, корисних моделей та зразків тощо;

· цільова фундаментальна перепідготовка кадрів вищої кваліфікації.


Основні види діяльності Центру:

· перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців з вищою освітою і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації за участю провідних фахівців НАН України та провідних інженерно-технічних працівників промислових підприємств;

· організація, координація та проведення спільних наукових досліджень, сприяння впровадженню наукових розробок Університету і Хімзаводу у виробництво;

· прогнозування, розробка та впровадження цільових програм, обґрунтування перспектив і пріоритетних напрямів розвитку безпечних і ефективних технологій виробництва, зберігання та застосування енергоефективних технологій та високоенергетичних матеріалів у гірничій справі, машинобудуванні тощо;

· організація і координація міжнародного науково-технічного співробітництва з вищими навчальними закладами та науковими установами інших країн за напрямками основної діяльності Центру;

· підготовка і проведення спільних наукових симпозіумів, конференцій, семінарів;

· інформаційне забезпечення науко-освітньої діяльності Університету і науково-технічних здобутків Хімзаводу;

· співробітництво з галузевими організаціями, підприємствами, науково-дослідними інститутами та іншими підприємствами і організаціями різних форм власності, в тому числі іноземними, для виконання завдань Центру;

· організація та проведення курсів підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів за контрактами і за напрямами роботи Центру;

· участь у міжнародних заходах в галузі освіти, науки, перепідготовки кадрів та підвищення кваліфікації спеціалістів.


Пріоритетні напрями науково-дослідних робіт:

· ефективність використання традиційних і альтернативних джерел енергії;

· розвиток буро-вибухового комплексу як технічної системи;

· екологічний моніторинг наслідків впливу високоенергетичних речовин та продуктів їх хімічних реакцій на зовнішнє середовище;

· промислова безпека та охорона праці;

· сертифікація продукції.


Відповідно до мети, визначеної цим Положенням, Центр здійснює інші види діяльності, що не суперечать законодавству України, взаємодіє з органами державної виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями України та іноземних держав.

План заходів ННЦ «фізика енергонасичених матеріалів і процесів» державного ВНЗ «НГУ» та державного підприємства НВО «ПХЗ» на 2011 – 2012 р.р.


Контакти:

тел. 47-08-84, 2-05

© 2006-2020 Інформація про сайт