Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Програмні тези кандидата на посаду ректора Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»
Азюковського Олександра Олександровича

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» - заклад вищої освіти з віковими традиціями, який завжди був, є, та буде центром, точкою тяжіння і розвитку культури, науки та освіти, осередком зародження нової думки, ідеї та відкриття. Усі часи, головним надбанням та досягненням нашого університету є особистість студента, навчання якого, є головним сенсом фахового існування нашої команди. Наше гасловідповідність Часу, розуміння його глибинного та багатогранного змісту, що в свою чергу, обумовлює й одночасно розкриває секрет нашого успіху! Успіх полягає не просто у передбаченні майбутнього, але й в активному впливі на нього, умінні брати на себе відповідальність та відчувати себе причетним, як до подій минулого, сьогодення, так одночасно, майбутнього.

Чітке усвідомлення та розуміння викликів, загроз та надскладних завдань, що постають перед нашим університетом мотивували мене щодо непростого рішення стосовно участі у виборах на посаду ректора. Впевненість у спроможності збереження надбання поколінь вчених та студентів нашого університету, розвинення нашого успіху та забезпечення достойного майбутнього, спирається насамперед на розуміння складних, багатофакторних суспільних, політичних, економічних та технічних процесів, які протікають в освіті Україні, знання та досвід, які є наслідком успішного подолання перешкод та формування нашої відповіді на виклики часу.

Багаторічна робота та взаємодія з різними формальними та громадськими організаціями: від відновлення Обласної ради молодих вчених у далеких нульових роках, виконання обов’язків Вченого секретаря Спеціалізованої вченої ради, та вже сьогодні участь у діяльності різних робочих груп МОН України, (тільки минулого тижня взято участь у фінальному обговоренні Положення про дуальну освіту), у робочій групі при МОН проректорів університетів, членство у колегії МОН, не тільки сформували розуміння того, що світ може змінитися під нашим впливом, нашим тиском, а й розкрили алгоритм досягнення цієї мети.

Головною метою (пріоритетними завданнями), одночасно з тими, що наведені у «Стратегії розвитку Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» до 2026 року» та «Стратегічному плані розвитку Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» до 2026 року» вбачаю розвиток набутого нами багатогранного успіху та досягнень, збереження поточного кадрового складу університету (без професіоналів неможлива реалізація будь-яких завдань) та системи взаємодії командної роботи:

 • уточнити Стратегію розвитку університету на основі фундаментального, всебічного аналізу та прогнозу стратегії розвитку ринку освітніх послуг у поєднані з аналізом розвитку технологій та їх впливу на ринок роботодавців
 • покращити показники рейтингових позицій університету, як наслідок системних перетворень, виваженої командної роботи та кадрової стратегії, що мотивує, а не змушує до всебічного розвитку викладачів та студентів
 • переглянути документообіг університету з метою значного, помітного, принципового зменшення навантаження на працівників
 • гарантування комфортних умов праці та прозорого механізму стимулювання працівників
 • забезпечення кафедр сучасною комп’ютерною технікою (створення цифрових робочих місць викладачів)
 • фінансова та ресурсна підтримка наукових досліджень та фахового розвитку викладачів
 • суттєве, принципове скорочення звітності
 • забезпечити прогнозованість і зрозумілість кадрової політики
 • забезпечити ще більш активне залучення широкого кола працівників, завідувачів кафедр, адміністративного персоналу тощо до процесу формування рішень щодо фінансового стимулювання працівників
 • відкриття та розвиток центру медичного обслуговування
 • автономне опалення навчальних корпусів університету
 • гуртожиткиумови проживання потрібно привести до сприятливого рівня
 • збільшення контингенту студентів, як громадян України так й іноземних студентів.

   В освітній діяльності

 • створити умови для формування у цифровому форматі високоякісних пропозицій на ринку освітніх послуг
 • забезпечити навчально-методичний супровід дисциплін актуальним англомовним інформаційним насиченням
 • забезпечити успішність акредитації освітніх програм
 • забезпечити посилену англомовну підготовку студентів
 • створити можливість для науково-викладацького персоналу забезпечити власну відповідність ліцензійним вимогам з урахуванням перспектив та алгоритмів акредитаційних процедур
 • реалізувати ефективні запобіжники корупційних ризиків та академічної недоброчесності
 • створити умови для розвитку культурної самоідентифікації співробітників університету, популяризації українських історичних та мовних традицій

   У науковій діяльності

 • проводити подальшу диверсифікацію фінансових надходжень від виконання науково-дослідних робіт
 • вдосконалити (спростити) менеджмент наукової діяльності
 • забезпечити сервіс-зорієнтований підхід до фінансового супроводу наукової діяльності
 • сформувати сприятливий простір для розвитку наукових розробок і запровадити систему комерціалізації результатів досліджень
 • покращити показники наукової діяльності шляхом запровадження системи електронного документообігу з обліку виконаних проектів національної та міжнародної кооперації, необхідних для входження університету до TOП–1000 за рейтингом QS
 • поширити спрощену систему оплати наукових послуг шляхом запровадження системи автономізації структурних підрозділів зі створенням субрахунків для накопичення власних коштів
 • розширити співпрацю з компаніями ДТЕК, ДП «НВО «ПХЗ», Інтерпайп, ДП «КБ «Південне» та іншими високотехнологічними підприємствами у рамках створених науково-виробничих центрів
 • розвивати нові напрями дослідження, пов’язані з альтернативною енергетикою, інформаційними технологіями, захистом інформації, боротьбою з пандемією COVID-19, екологічною безпекою регіонів, розробкою техногенних родовищ та інших актуальних проблем національної та міжнародної економіки
 • ввести журнали «Науковий вісник НГУ» та «Mining of Mineral Deposits» до першого квартиля за базою даних Scopus, включити журнали «Науковий вісник НГУ», «Збірник наукових праць НГУ» та «Економічний вісник Дніпровської політехніки» до наукометричної бази Web of Science, а також відновити фаховий статус журналів «Гірнича електромеханіка та автоматика», «Збагачення корисних копалин», «Гуманітарний журнал» та «Історія і культура Придніпров’я».

   У міжнародній діяльності

 • активізувати заходи щодо інтеграції університету в світову наукову й освітянську спільноту, маючи на увазі, перш за все, глобалізацію суспільних процесів та інтернаціоналізацію освіти
 • продовжити подальший розвиток системи отримання студентами НТУ «Дніпровська політехніка» вищої освіти за програмами подвійних дипломів і захисту дисертаційних робіт з використанням принципів подвійного наукового керівництва шляхом залучення до цієї роботи нових університетів – партнерів
 • систематизувати й акредитувати англомовні програми за спеціальностями та розмістити інформацію про них на сайті університету з метою реалізації вхідної академічної мобільності
 • збільшити кількість рекрутингових компаній і закордонних партнерів, причетних до набору іноземних громадян на навчання
 • покращити умови навчання та проживання іноземних студентів
 • посилити комунікацію іноземних студентів з викладачами на випускаючих кафедрах
 • організувати англомовні курси підвищення кваліфікації для викладачів, аспірантів і науковців із залученням експертів, тренерів, наставників з числа закордонних партнерів університету з метою генерації креативних менеджерів, які зможуть продукувати інноваційні ідеї з наступним втіленням їх у всі сфери життя університету
 • створити на базі існуючих підрозділів Дніпровської політехніки сучасну міжнародну структуру у сфері інтернаціоналізації вищої освіти з елементами наукових досліджень у відповідності до тренду Індустрії 4.0

   У гуманітарній сфері

 • розвивати сучасні методи виховної роботи зі студентами відповідно до Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 р., схваленої Кабінетом Міністрів України у 2020 р.
 • підвищувати ефективність реалізації системи вільного вибору навчальних дисциплін, забезпечуючи необхідний обсяг дисциплін гуманітарного циклу
 • покращити стан матеріально-технічного забезпечення гуманітарної та виховної інфраструктури університету, зокрема, забезпечити Культурно-освітній центр, кафедру іноземних мов та органи студентського самоврядування необхідною комп’ютерною технікою
 • створити умови для поліпшення показників спортивної роботи: збільшити чисельність учасників всеукраїнських та міжнародних змагань, зокрема кількісний та якісний склад збірних команд університету з різних видів спорту
 • забезпечити матеріально-технічне оснащення Інформаційно-аналітичного центру (комп’ютерна техніка, відео- та фототехніка)
 • впроваджувати в усі сфери життя університету Кодекс академічної доброчесності, як складової частини забезпечення бази якості вищої освіти
 • забезпечити тісну взаємодію з органами студентського самоврядування, зокрема щодо організації виборів студентського активу, та матеріально-технічного забезпечення гуртожитків

   У фінансово-господарській діяльності

 • забезпечити доступ інститутів, факультетів та кафедр до формування бюджету витрат
 • запровадити механізм прозорого бюджетування та матеріального заохочення кращих співробітників університету
 • провести будівництво індивідуальної котельні
 • оновити формат роботи редакційно-видавничого відділу, який би дозволив повністю забезпечити маркетингову діяльність університету, якісне видання наукової та навчальної періодики
 • завершити реставраційні роботи навчального корпусу № 1 та відновити студентський гуртожиток № 2
 • продовжити активне просування бренду університету, впроваджувати та поширювати елементи корпоративної культури серед співробітників та студентів університету
 • запровадити комплексну систему енергоменеджементу в усіх корпусах і приміщеннях університету для моніторингу і економії енерговитрат
 • розширити якісний і кількісний склад студентських та викладацьких просторів взаємодії, які спрямовані на відпрацювання командної роботи та покращення й розвиток soft-skills викладачів та студентів
 • продовжити децентралізацію управління гуртожитками з частковою передачею повноважень факультетам (навчально-науковим інститутам)

Головні принципи досягнення цілей та формування рішення щодо шляхів їх досягнення:

відкритість, прозорість, зрозумілість, прогнозованість, фаховість, порядність, людяність, розуміння того, що університет це у першу чергу: викладачі, співробітники, та головне – студенти, а не рейтинги, звітність та формальність. Рейтинги є не самоціллю, а це наслідок виваженої командної роботи та кадрової стратегії, що мотивує, а не змушує до розвитку.

Головненаступність. Без поваги до шляху що пройдений: непростого та достойного, ризикованого та неповторного, сміливого та виваженого, із помилками та перемогами – бо ми були і є першими! І головне – НАШ шлях не є можливим без чіткого прогнозування наступного кроку, який буде визначати рух тільки уперед, без пам’яті та поваги до наших понад 120 років, без розуміння унікальності досягнень багатогранної діяльності університету протягом останніх майже сорока років неможливе майбутнє!

Наша сила та наша перемога у єдності минулого, сьогодення та майбутнього – в нас з вами.

Дякую за висловлену довіру!
Графік зустрічей кандидата


© 2006-2021 Інформація про сайт