Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
17.01.2012

Від Національної академії наук України

Національна академія наук України відповідно до статей 26 і 27 свого Статуту повідомляє про наявність вакансій дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАН України з таких спеціальностей (перша цифра- кількість академіків, дурга - членів-кореспондентів):

ВІДДІЛЕННЯ МАТЕМАТИКИ

Математика 1 —

Алгебра — 1 
Теорія ймовірностей — 1
Диференціальні рівняння — 1

ВІДДІЛЕННЯ ІНФОРМАТИКИ 

Телекомунікаційні системи 1 — 
Космічні дослідження — 1
Інформатика — 1

ВІДДІЛЕННЯ МЕХАНІКИ 

Літакобудування 1 — 
Міцність матеріалів і конструкцій — 1
Механіка — 1

Будівельна механіка — 1

ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКИ І АСТРОНОМІЇ

Фізика рідкого стану 1 —
Експериментальна фізика, фізика магнітних
явищ 1 —
Теоретична фізика, фізика вуглецевих
наносистем — 1
Фізика напівпровідників — 1
Експериментальна фізика, фізика
поверхневих явищ — 1
Астрофізика, фізика Сонячної системи — 2
Радіофізика і електроніка — 1
Магнітоелектронні структури, спінтроніка — 1

ВІДДІЛЕННЯ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ

Геологія нафти і газу 1 —

Геодинаміка навколишнього середовища 1 —
Тектонофізика — 1

Гірнича геофізика — 1

Нанофізика мінералів — 1

ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ ПРОБЛЕМ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА

Матеріалознавство, зварювання металів 1 1
Матеріалознавство, технологія
функціональних матеріалів 1 —
Матеріалознавство, оптоелектронні
матеріали 1 —
Матеріалознавство, міцність матеріалів — 1
Матеріалознавство, надтверді матеріали — 1
Матеріалознавство, функціональні матеріали — 1

Матеріалознавство, керамічні матеріали — 1

ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ ПРОБЛЕМ ЕНЕРГЕТИКИ

Енергетичне турбобудування 1 —
Відновлювана енергетика 1 —
Керування в силовій електроніці — 1
Газоплазмові процеси в енергетиці — 1
Гірнича і металургійна енергетика — 1

ВІДДІЛЕННЯ ЯДЕРНОЇ ФІЗИКИ ТА ЕНЕРГЕТИКИ

Новітні ядерні системи і технології 1 —
Фізика невпорядкованих систем 1 —
Ядерне матеріалознавство — 1
Релятивістська фізика зіткнень важких іонів — 1

Ядерна фізика — 1

ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ

Хімія 1 —
Фізична хімія — 1
Органічна хімія — 1
Кристалохімія — 1

Каталітичні процеси та реактори — 1

ВІДДІЛЕННЯ БІОХІМІЇ, ФІЗІОЛОГІЇ І МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ

Біологія дріжджів 1 —

Гігієна, медична екологія 1 —
Кріобіологія — 1
Сорбційна токсикологія — 1
Новітні біомедичні технології — 1
ВІДДІЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ БІОЛОГІЇ
Екосистемологія 1 —
Клітинна та генетична інженерія — 1
Екологія рослинного світу — 1
Екологія тваринного світу — 1

ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ

Світова економіка 1 —
Фінанси 1 1
Економічна теорія — 1
Економіка промисловості — 1
Інституційна економіка — 1

Економіко-математичне моделювання — 1

ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ, ФІЛОСОФІЇ ТА ПРАВА
Соціологія, соціоекономіка 1 1
Філософія 1 —
Всесвітня історія — 1
Соціальна філософія — 1
Археологія — 1

ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ, МОВИ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

Лінгвістичні технології 1 —
Зарубіжна література,
компаративістика 1 —
Українська мова — 1
Фольклористика — 1

 

     Відповідно до статті 19 Статуту Національної академії наук України дійсними членами (академіками) НАН України обираються вчені України, які зробили видатний внесок у розвиток відповідних напрямів науки; членами- кореспондентами НАН України обираються вчені України, які збагатили науку визначними здобутками. Вченим радам наукових установ і вищих навчальних закладів, державним і    громадським організаціям, дійсним членам і членам-кореспондентам Національної академії наук України надається право висувати кандидатів в академіки і члени-кореспонденти Національної академії наук України із зазначених у цьому оголошенні спеціальностей і письмово повідомляти їх імена з відповідним мотивуванням Національній академії наук України (стаття 28 Статуту).  Висунення кандидатів науковими установами, вищими навчальними закладами, державними і громадськими організаціями проводиться на засіданнях учених і науково- технічних рад, колегій або президій таємним голосуванням простою більшістю голосів.  Повідомляючи імена кандидатів у дійсні члени і члени-кореспонденти Національної академії наук України, слід додати такі документи: подання (рішення ради із зазначенням результатів таємного голосування у разі висунення кандидата організацією або лист з відповідним мотивуванням у разі висунення кандидата членом Національної академії наук України), анкету наукового працівника (особовий листок з обліку кадрів) з фотокарткою, автобіографію, копії першої  сторінки паспорта громадянина України, дипломів про вищу освіту, присудження наукових ступенів та атестатів про присвоєння вчених звань, список наукових праць, відзив про наукову діяльність кандидата з основного місця роботи,  письмову згоду кандидата на балотування у довільній формі, згоду на збір та обробку персональних даних за формою Державної служби України з питань захисту персональних даних. Документи подаються в одному примірнику в папці  для паперів. У разі неподання будь-якого із зазначених документів кандидат не може бути зареєстрований. Документи подаються особис або надсилаються поштою протягом одного місяця з дня публікації цього оголошення за адресою: 01601, Київ, вул.  Володимирська, 54, Президія Національної академії наук України. Довідки за  
телефонами:234-0707, 235-3055.

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ


Джерело: «Урядовий кур’єр», 11 січня 2012 р., № 4 (4648)


До списку

© 2006-2021 Інформація про сайт