Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
26.04.2013

Науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку міста Дніпропетровська»

20 травня 2013 року відбудеться ІII науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів, студентів м. Дніпропетровська «Проблеми та перспективи розвитку міста Дніпропетровська»

Конференція буде проходити на базі Жовтневої районної у місті Дніпропетровську ради (адреса: м. Дніпропетровськ, пл. Жовтнева, 7);

До участі у конференції у якості доповідачів запрошуються молоді вчені, аспіранти, магістри, бакалаври, студенти та провідні фахівці, вік яких не перевищує 35 років, а науково-дослідна діяльність яких пов’язана з розвитком м. Дніпропетровська.

За результатами конференції будуть вручені сертифікати , та дипломи переможців.

Найкращі доповіді будуть рекомендовані до публікації у фаховому ВАК збірнику наукових праць «Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури».

Участь у конференції безкоштовна.

Положення

про проведення ІII науково-практичної конференції

молодих вчених, аспірантів, студентів м. Дніпропетровська

«Проблеми та перспективи розвитку міста Дніпропетровська»

Положення про проведення ІII науково-практичної конференції молодих вчених,

аспірантів, студентів м. Дніпропетровська(далі– Положення) визначає порядок

проведення та визначення переможців, учасників конкурсу.

1.ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Жовтнева районна у м. Дніпропетровську рада.

Комісія з питань науки, освіти, культури, дітей, сім’ї, молоді та спорту

2.ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:

Соціальний, культурний, економічний розвиток м. Дніпропетровська. Аналіз існуючої

ситуації в регіоні, проблеми та перспективи розвитку міста.

Напрямки:

– будівництво та архітектура;

– житлово-комунальна сфера;

– індустрія та промисловість;

– економіка та банківська підтримка бізнесу;

– соціологічні та демографічні перспективи регіону;

– екологія та охорона навколишнього середовища;

– транспортні проблеми та перспективи міста;

– регіональна політика та місцеве самоврядування;

– здоров’я і спорт;

– інші питання розвитку мегаполісу.

3.МОВА КОНФЕРЕНЦІЇ:

Українська, російська, англійська.

4.РОБОТА КОНФЕРЕНЦІЇ:

4.1. Конференція буде проходити20 травня2013 р. на базі Жовтневої районної у місті

Дніпропетровську ради(адреса: м. Дніпропетровськ, пл. Жовтнева, 7);

4.2. До участі у конференції у якості доповідачів запрошуються молоді вчені, аспіранти,

магістри, бакалаври, студенти та провідні фахівці, вік яких не перевищує35 років, а

науково-дослідна діяльність яких пов’язана з розвитком м. Дніпропетровська.

4.3. За результатами конференції будуть вручені сертифікати, та дипломи переможців.

4.4 Найкращі доповіді будуть рекомендовані до публікації у фаховому ВАК збірнику

наукових праць«Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури».

5. ВИСТАВКА:

В межах проведення конференції буде проведена виставка результатів науково-дослідної

діяльності молодих вчених Дніпропетровщини. До участі в виставці пропонується

долучити презентаційні матеріали у вигляді стендів, практичних моделей, фото-відео

матеріалів, що ілюструють практичні результати наукових розробок. Форму участі та

розмір експонатів необхідно попередньо узгодити з оргкомітетом.

6. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ:

6.1. Участь у конференції безкоштовна.

6.2. Для участі у конференції необхідно подати заявку(зразок дивись нижче) і тези

доповіді(згідно вимог, що надані нижче) в оргкомітет конференції.

6.3. Тези доповіді і заявка учасника повинні бути оформлені належним чином та передані

своєчасно в електронному та паперовому вигляді.

6.4. Оргкомітет конференції залишає за собою право прийняття рішення щодо включення

чи не включення доповіді до участі в конференції, а також щодо форми цієї участі

(пленарна доповідь, презентація проекту, інформаційний виступ, участь у дискусії,

виставка експонатів або інше). Інформація з цього приводу буде передана автору відразу

після прийняття відповідного рішення.

6.5. Після отримання підтвердження про включення доповіді до участі в конференції

автор повинен підтвердити свою участь у конференції, особисто звернувшись до

оргкомітету.

6.6. Остаточна програма конференції буде розіслана учасникам до 12 травня2013 року.

7. ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА:

Учасники конференції під час доповіді можуть використовувати засоби комп’ютерної та

мультимедійної техніки, яка буде надана оргкомітетом. Для цього необхідно

проінформувати оргкомітет заздалегідь та представити презентацію на електронному носії

(флеш-драйвер, CD чиDVD) для перевірки працездатності та сумісності з наявним

технічним та програмним забезпеченням.

ЗАЯВКА УЧАСНИКА:

ПІБ

Дата народження

Науковий ступень

Посада (якщо студент, або аспірант, то рік навчання)

Організація

Службова адреса

Телефон, факс

E-mail

Назва доповіді

Автори доповіді

Чи необхідна мультимедійна техніка

Подається у паперовому та електронному вигляді

E-mail: npk75jr@gmail.com

8. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗИ ДОПОВІДІ:

8.1.Тези доповіді надаються у паперовому та електронному вигляді в форматіMS Word97,

2000, 2003 абоXP for Windows (Word 2007 не подавати), сторінки пронумеровані. Обсяг

матеріалу не більше2 сторінок.

8.2. Текст повинен бути оформлений з такими параметрами:

– формат аркуша А4;

– поля сторінки20 мм з усіх боків;

– шрифт«Тimes New Roman», розмір шрифту 14 пт;

– інтервал одинарний;

– заголовок доповіді по центру рядка великими літерами напівжирним без крапки;

– наступний рядок без відступу по центру рядка прізвище та ініціали авторів;

– наступний рядок без відступу по центру рядка курсивом назва організації;

– нижче через рядок з відступу(1.25 см) матеріали доповіді.

Наприклад,

ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМА В СТРУКТУРЕ КОМПЛЕКСА ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Иванов С.И., Петров Д.В.

Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры

Насущная потребность общества в обновлении и совершенствовании духовной составляющей его развития диктует необходимость расширения сфер деятельности православной церкви.

Доклад посвящен вопросу оценки возможности восстановления бывшего православного храма в г. Днепропетровске и связанному с этим анализом архитектурных, социально-экономических и культурно-исторических последствий принятия такого решения.…

Текст доповіді…

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Розпорядження Президента України«Про повернення релігійним організаціям культового майна» від22 червня1994 року №11 53/94-рп.

2. Адамович В. В., Бархин Б. Г., Варежкин В. А. и др. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений: Учебник для вузов/ Под общ. ред. И. Е. Рожина, А. И. Урбаха. – 2-е изд, перераб. и доп. – М. : Стройиздат, 1984. – 543 с.

9. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ:

9.1. Переможців визначає тимчасова Комісія з організації конференції та визначенню її

переможців, шляхом голосування.

9.2. Персональний склад тимчасова Комісії з організації конференції та визначенню її

переможців, затверджується розпорядженням голови ради.

9.3. Інформація про переможців конференції оприлюднюється на сайті Жовтневої

районної у м. Дніпропетровську ради.

10. ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДУ:

10.1. Проводиться за рахунок коштів передбачених на виконання комплексної програми

«Молодь на2013-2017 роки». 


До списку

© 2006-2021 Інформація про сайт