Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
16.12.2014

Шляхи формування професійних компетенцій у студентів

Формування професійних компетенцій майбутнього спеціаліста нині вимагає від навчального закладу принципово нового підходу в навчальній та навчально-методичній роботі. По-перше, у практичій діяльності повинні органічно поєднуватися грунтовна теоретична підготовка і навички її застосування. Сьогодні неможливо обійтися без широкого застосування інформаційних технологій, оскільки сучасний фахівець повинен вміти оперувати значним масивом інформації, перетворювати цю інформацію на нове знання та застосовувати його на практиці. Окрім того, у сучасних умовах вимоги та потреби ринку інтелектуальної праці досить швидко змінюються, тому система освіти за рахунок гнучкості застосування у навчальному процесі інформаційних технологій повинна вміти адекватно реагувати на такі зміни.

Головне завдання вищої освіти – сприяння професійній самореалізації студента шляхом його спрямування на ефективну взаємодію з навколишнім соціальним та природним середовищем. Конкурентоспроможні фахівці мають володіти професійними вміннями і навичками, що грунтуються на сучасних спеціальних знаннях певної галузі виробництва, високому рівні професійної компетентності, критичному мисленні при оперуванні масивом інформації та здатності застосовувати теоретичні надбання на практиці.

Для підвищення ефективності навчання конкурентоспроможніх фахівців в умовах інформаційного суспільства актуальним нині стає повне забезепечення студентів електронними базами данних з навчальних дисциплін. За останній час кафедра економічної теорії та основ підприємництва підготувала декілька електронних навчальних посібників (наприклад, “Політична економія” – за заг. ред. д.е.н., проф. Пилипенка Ю.І., “Макроекономіка” та “Історія економічних вчень” – за заг. ред. д.е.н., проф. Пилипенко Г. М., “Мікроекономіка” – за редакцією д.е.н., проф. Задої А.О. тощо), які широко застосовуються як в навчальному процесі, так і для самостійної роботи студентів. Окрім того, з усіх дисциплін кафедра має електронні конспекти лекцій для студентів економічних та технічних спеціальностей.

Важливим елементом навчального процесу є застосування на кафедрі сучасних педагогічних програмних засобів, які дають можливість втілювати в практику індивідуалізацію професійного навчання. Так, використання на заняттях технології мультимедіа сприяє підвищенню якості професійної підготовки за рахунок поєднання всіх можливих інформаційних потоків: тексту, звуку і графічних зображень.

Для формування у студентів необхідних професійних компетенцій, які відповідають сучасним реаліям соціально-економічного розвитку країни, за останні роки на кафедрі суттєво оновився перелік навчальних предметів та їх зміст. Зокрема, введення таких дисциплін як “Сучасні економічні теорії”, “Теорія фірми”, “Основи мікро та макроаналізу ринків природних ресурсів” безумовно сприяє підвищенню рівня фундаментальної підготовки студентів та підвищує їх зацікавленість у нових знаннях.

Інформація надана кафедрою економічної теорії та основ підприємництва НГУ


До списку

© 2006-2021 Інформація про сайт