Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ІСТОРІЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ З ГІРНИЦТВА

Науково-методична комісія (НМК) з гірництва Науково-методичної Ради Міністерства освіти України створена у 1991 році. Цілі діяльності комісії:
- розробка концепції розвитку спеціальностей напряму;
- визначення основних напрямів науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
- впровадження прогресивних освітніх технологій;
- проведення науково-методичної експертизи складових стандартів вищої освіти на їх відповідність сучасним вимогам до професійної підготовки фахівців усіх освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів, навчальної літератури, дидактичних засобів і програмних продуктів;
- науково-методичне супроводження впровадження галузевих стандартів вищої освіти і стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів;
- адаптація освітньо-професійних програм молодшого спеціаліста та бакалавра.
До складу комісії на добровільних засадах залучались представники Донбаського державного технічного університету, Донецького національного технічного університету, Житомірського державного технологічного університету, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Криворізького технічного університету, Міжнародного науково-технічного університету, Національного гірничого університету, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», Національного університету водного господарства та природокористування, Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. До роботи в НМК залучені також керівники провідних гірничих технікумів та коледжей, представники системи праці.
У 2007 році НМК з гірництва уведена до складу Науково-методичної комісії з розробки корисних коплин. НМК з гірництва очолювали декан гірничого факультету НГУ В.Г. Клочков (до 1997 р.); ректор НГУ, академік НАН України Г.Г. Півняк (до 2007 року), завідувач кафедри підземної розробки родовищ корисних копалин В.І. Бондаренко (з 2008 року).
Діяльність НМК з гірництва на всіх етапах існування - випереджаюча та ініативна. Комісія брала активну участь у питаннях формування нормативної бази ступеневої інженерної освіти через співпрацю з Верховною радою, КМ Міністрів України, МОН України міністерствами та відомствами щодо удосконалення системи вищої освіти.
Першочерговою задачею, що стояла перед НМК було створення стандартів вищої освіти для усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки: молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів. Сьогодні ці стандарти називають галузевими стандартами першого покоління.
У 1997 р. Міністерство освіти доручило НМК з гірництва розробку та апробацію стандартів вищої освіти з гірництва за організаційним супроводженням Головного управління вищої освіти (Розпорядження № 29-Р від 27.02.1997 першого заступника міністра освіти України).
У 1997 році коісією запропоновано зберегти бакалавра як реальний кваліфікаційний рівень поверненням до орієнтації на спеціальність без руйнації чинної системи підготовки через введення спеціалізацій бакалавратів (орієнтованих на спеціальності напряму або види економічної діяльності), підготовка з яких має здійснюватись за рахунок варіативної частини з визначеним обсягом;
У 2000 році НМК надано пропозиції щодо удосконалення Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2000 № 937, що регламентувало скоротити термін підготовки бакалаврів за рахунок вибіркових дисциплін. Доведено, що термін підготовки бакалаврів напряму 0903 Гірництво може бути скорочений за рахунок вибіркових дисциплін (переважна більшість яких забезпечує професійно-практичний цикл підготовки) за умови: надання статусу бакалавра тільки освітнього рівня із збереженням чинними змісту освіти, змісту навчання і загального терміну підготовки фахівців з гірництва не менше п'яти років.
Обґрунтовано пропозиції щодо статусу бакалавра галузевих напрямів підготовки. Доведено, що промисловість не передбачає можливості використання бакалаврів, професійна некомпетентність яких стане додатковим джерелом небезпеки для функціонування гірничих виробництв. Обґрунтована також неможливість розробки освітньо-кваліфікаційної характеристики підготовки бакалавра із загальною для всіх спеціальностей напряму кваліфікацією. Заропоновано доповнити ст. 11 або 26, п.6 проекту Закону України «Про вищу освіту» реченням: «За замовленням галузі освітньо-професійні програми підготовки спеціаліста і магістра можуть забезпечувати здобуття відповідної кваліфікації на базі повної загальної середньої освіти»;
У 2003 році надано пропозиції до МОН України щодо невідкладних заходів державного рівня в сфері освіти і науки щодо ресурсного забезпечення. Запропоновано актами державного рівня:
- зберегти існуючий статус державних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації як бюджетних установ;
- дозволити національним вищим навчальним закладам тимчасово розміщувати вільні позабюджетні кошти на депозитних рахунках, а одержані прибутки використовувати на придбання навчально-наукового обладнання.
- впровадити організаційно-фінансовий механізм галузевих замовлень на підготовку інженерних кадрів з відповідним галузевим фінансуванням, матеріальним забезпеченням та супроводом практичної підготовки.
- створити умови розвитку інфраструктури, в першу чергу матеріально-технічної бази, для проведення наукових досліджень з метою забезпечення можливості реалізації талановитою людиною своїх здібностей в Україні;
- розширити джерела фінансової підтримки наукової молоді шляхом пільгового оподаткування коштів, спрямованих на заснування фондів і виділення грантів, збереження і подальший розвиток існуючих наукових шкіл, адресну підтримку особливо обдарованих осіб, цільове придбання наукового обладнання;
- визначити статус молодого вченого з наданням пільг цій категорії науковців.
- створити умови щодо пільгового кредитування будівництва житла для молодих вчених.
Надано пропозиції щодо Проекту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту», що висловлені Національним гірничим університетом на Парламентських слуханнях «Удосконалення законодавчого забезпечення розвитку вищої освіти в Україні в контексті підготовки нової редакції Закону України «Про вищу освіту» 18 червня 2008 р.;
Надано зауваження Національного гірничого університету до пропозицій МОН щодо вдосконалення структури, змісту та організації підготовки магістрів в Україні та до проекту наказу МОН «Про структуру освітньо-професійних програм та навчальних планів підготовки бакалаврів». Доведено, що Пропозиції МОН щодо вдосконалення структури, змісту та організації підготовки магістрів в Україні та Проект наказу «Про структуру освітньо-професійних програм та навчальних планів підготовки бакалаврів.
У 2009 році проблем подано до МОН пропозиції щодо ліцензування й акредитації напрямів підготовки та спеціальностей, вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра, планування навчального процесу підготовки бакалаврів, визначення кваліфікацій випускників, отримання документів про вищу освіту.
НМК з гірництва систематично бере участь у громадському обговоренні проектів Закону України про вищу освіти. В проектах зокрема враховані пропозиції щодо вилучення норми «максимальне навантаження викладача», скасування освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр за напрямом підготовки» та введення «бакалавра за спеціальністю» тощо.
За останні три роки підкомісією з гірництва розроблено та подано на розгляд до МОН України методику створення переліку напрямів та спеціальностей, макет стандартів вищої освіти з гірництва за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр відповідно до Переліку-2006 напрямів підготовки з урахуванням двоциклової підготовки фахівців (бакалавр-магістр) з вищою освітою. За організаційним та методичним супроводженням Дніпропетровською філією Інституту інноваційних технологій та змісту освіти (куратор - Н.І. Герасименко) завершена розробка галузевих стандартів підготовки молодших спеціалістів за спеціальностями напряму «Гірництво» відповідно до Переліку-2006. Освітньо-професійні програми молодших спеціалістів максимально адаптовано до програм підготовки бакалаврів.
З метою запобігання втрати якості вищої освіти на стадії проектування рекомендовано вищим навчальним закладам формувати програми навчальних дисциплін з використанням компетентністного підходу, що передбачає відбір змісту дисциплін за критерієм «уміння фахівця», які одночасно є об’єктом діагностики рівня засвоєння змісту дисципліни.
Порушено питання на рівні галузевих міністерств про введення до класифікатора професій ДК 003:2005 змін та доповнень щодо назв професійної роботи фахівців.
Подальші завданням НМК з гірництва – боротьба за удосконалення переліків спеціальностей за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями та організація формування відповідних стандартів вищої освіти.


© 2006-2020 Інформація про сайт