Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Text here.... ПОЛОЖЕННЯ про органи студентського самоврядування Національного гірничого університету м. Дніпропетровськ Це положення відповідно до чинного законодавства визначає основні принципи студентського самоврядування, його завдання та функції, основні права та обов’язки, структуру та порядок формування органів студентського самоврядування в Національному гірничому університеті. 1. Загальні положення 1.1. Це положення регламентує порядок створення і функціонування студентського самоврядування в Національному гірничому університеті. 1.2. Студентське самоврядування в Національному гірничому університеті (далі – Університет) є гарантованим державою правом студентів самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до їх повноважень. 1.3. Студентське самоврядування в Університеті діє на основі принципів добровільності, демократичності, законності, гласності та виборності. 1.4. У студентському самоврядуванні беруть участь особи, які навчаються у вищому навчальному закладі (далі Студенти). Усі особи, які навчаються у вищому навчальному закладі, мають рівне право на участь у студентському самоврядуванні. 1.5. Органи студентського самоврядування створюються на добровільних виборних засадах за ініціативою студентів. 1.6. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством України, Статутом НГУ та цим Положенням. 1.7. Органи студентського самоврядування в Університету здійснюють свою діяльність в інтересах всього студентства Університету. 1.8. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів та молодіжними організаціями, діяльність яких не носять політичного або релігійного характеру. 1.9. Обсяг повноважень органів студентського самоврядування визначається цим Положенням й узгоджується з керівництвом Університету, але не може бути меншим ніж визначено чинним законодавством. 1.10. Взаємодія органів студентського самоврядування з адміністрацією Університету здійснюється на основі взаємної поваги, допомоги та співробітництва. Керівництво Університету зобов’язане створювати умови для забезпечення діяльності та розвитку студентського самоврядування. 1.11. У вченій раді Університету, вчених радах факультетів, раді трудового колективу університету має забезпечуватися представництво від органів студентського самоврядування, не менше 10 відсотків від загальної кількості. 1.12. Органи студентського самоврядування мають право звертатися до адміністрації Університету з пропозиціями та заявами щодо вирішення завдань передбачених основними напрямками діяльності студентського самоврядування. 1.13. Органи студентського самоврядування Університету можуть мати власні розрахунковий рахунок, печатку та символіку. 1.14. Органи студентського самоврядування є вільними від втручання політичних партій та рухів, громадських і релігійних організацій. 1.15. Члени органів студентського самоврядування, їх керівники зберігають свої повноваження після отримання диплома про повну вищу освіту в разі продовженні навчання з нового навчального року за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр тощо. 1.16. Рішення органів студентського самоврядування обов’язкові до виконання всіма суб’єктами навчання НГУ. 2. Мета і завдання органів студентського самоврядування НГУ 2.1. Основна мета студентського самоврядування – забезпечення і захист прав та законних інтересів студентів, забезпечення виконання студентами своїх обов’язків, створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо. Діяльність органів студентського самоврядування направлена на удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури Студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності. 2.2. Основними завданнями органів студентського самоврядування НГУ є: 2.2.1. Забезпечення і захист прав та інтересів Студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу. 2.2.2. Забезпечення виконання Студентами своїх обов’язків. 2.2.3. Контроль за забезпеченням прав та інтересів Студентів. 2.2.4. Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності Студентів. 2.2.5. Сприяння покращенню умов проживання й відпочинку Студентів. 2.2.6. Сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності. 2.2.7. Співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів. 2.2.8. Забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну студентами. 2.2.9. Забезпечення участі Студентів у реалізації державної молодіжної політики. 2.2.10. Забезпечення інформаційної, правової, психологічної, фінансової, юридичної та іншої допомоги Студентам (спільно з відповідними службами НГУ). 2.2.11. Представництво в колегіальних, представницьких, робочих, дорадчих органах вищого навчального закладу та його структурних підрозділах; 2.2.12. Залучення Студентів у вільний від навчання час до участі в громадських роботах. 2.2.13. Участь у роботі стипендіальної комісії з розподілу стипендіального фонду та іменних стипендій серед Студентів із урахуванням їх соціальних проблем, досягнень у навчанні, громадській та науковій роботі, культурі, спорті тощо. 2.2.14. Організація та координація роботи органів студентського самоврядування в гуртожитках та на факультетах. 2.2.15. Співпраця з адміністраціями Університету, факультетів та інших структурних підрозділів, кураторами академічних груп, комендантами гуртожитків. 2.2.16. Участь у вирішенні питань щодо не поселення Студентів у гуртожитках, а також допомога адміністрації гуртожитків в організації побуту Студентів і здійснення заходів, направлених на його поліпшення. 2.2.17. Організація дозвілля Студентів: проведення вечорів відпочинку, дискотек, конкурсів, КВН - змагань, свят, диспутів, дискусій, конференцій, спортивних та інших заходів культурно-виховного характеру. 2.2.18. Сприяння соціальному захисту та оздоровленню Студентів. 2.2.19. Співпраця із профкомом Університету, іншими студентськими громадськими та молодіжними організаціями, що діють в університеті. 2.2.20. Участь спільно із профспілковим комітетом Університету у розподілі путівок до спортивно-оздоровчого табору, а також інших путівок згідно з відповідними угодами Університету. 2.2.21. Пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню Студентами правопорушень, шкідливих звичок, тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотиків тощо. 2.2.22. Участь в організації змагань за кращі академічні групи, зразкові кімнати, гуртожитки та ін. 2.2.23. Здійснення представництва інтересів студентської громади в органах центральної та місцевої влади, органах місцевого самоврядування, інших державних і недержавних установах та організаціях. 3. Права та обов’язки органів студентського самоврядування НГУ 3.1. Органи студентського самоврядування мають право: 3.1.1. Брати участь в управлінні Університету через представництво членів органів студентського самоврядування у вчених радах Університету та факультетах. 3.1.2. Узагальнювати та аналізувати зауваження та пропозиції Студентів щодо організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших питань життєдіяльності Університету і звертатися до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення. 3.1.3. Вносити пропозиції щодо контролю за якістю навчального процесу, участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між Студентами, Студентами та представниками адміністрації або викладачами; 3.1.4. Звертатися з клопотанням про виділення коштів з бюджету Університету для реалізації заходів, передбачених планом роботи органів студентського самоврядування. 3.1.5. Брати участь у роботі стипендіальної комісії та розподілі іменних та інших стипендій. 3.1.6. Брати участь у вирішенні питань щодо відрахування студентів, які порушили норми чинного законодавства, правила внутрішнього розпорядку та поведінки Судентів у гуртожитках, корпусах і на території Університету тощо. 3.1.7. Брати участь у розробці документів, що регламентують діяльність Університету з усіх питань, пов’язаних із студентським життям. 3.1.8. Звертатися до адміністрації з проханням щодо заснування студентських друкованих та електронних засобів інформації та брати участь у їх виданні. 3.1.9. Одержувати від адміністрації Університету об’єктивну і повну інформацію з питань, що стосуються Студентів, здійснення її аналізу та пропонування відповідних заходів. 3.1.10. Вести конструктивний діалог з адміністрацією Університету щодо дій посадових осіб, керівників структурних підрозділів, органів студентського самоврядування, якщо вони порушують права Студентів, подавати скарги на їх дії відповідно до Закону України «Про звернення громадян», вимагати реагування на скаргу згідно з чинним законодавством. 3.2. Органи студентського самоврядування зобов’язані: 3.2.1. Чітко дотримуватися цього Положення; 3.2.2. Регулярно інформувати студентську громаду та адміністрацію Університету про свою діяльність; 3.2.3. Допомагати адміністрації Університету, факультетів у роботі, спрямованій на поліпшення умов та якості навчання, побуту та відпочинку Студентів, реалізації їх творчого потенціалу, навчально – виховної роботи; 3.2.4. Звітувати перед Студентами Університету про виконану роботу; 3.2.5. Нести відповідальність за виконану роботу. 3.3. Представники органів студентського самоврядування мають право: 3.3.1. Обирати і бути обраними до органів студентського самоврядування відповідно до цього Положення. 3.3.2. Звертатися до будь-якого органу студентського самоврядування, адміністрації Університету щодо питань, що стосуються компетенції цих органів та отримувати відповідь по суті питань. 3.3.3. Опротестовувати дії посадових осіб, структурних підрозділів і органів студентського самоврядування, якщо вони обмежують їхні права чи принижують їхню гідність або ускладнюють досягнення цілей діяльності органів студентського самоврядування. 4. Організаційна структура студентського самоврядування НГУ 4.1. Студентське самоврядування здійснюється на рівнях Університету, факультету, курсу, академічної групи, гуртожитку, ініціативної групи, тощо. 4.2. Первинною структурною одиницею системи студентського самоврядування є: на рівні Університету – факультет, на рівні факультету - академічна группа, на рівні гуртожитку – кімната, на рівні ініціативної групи не менше п`яти(5) учасників. 4.3. В гуртожитках створюються студентські ради гуртожитків, які організовують свою роботу відповідно до Положення про Студентську раду гуртожитку. 4.4. Засідання виконавчих органів студентського самоврядування проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше двох третин загальної кількості їх членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів. 4.5. Засідання будь-якого органу студентського самоврядування веде голова або, за його дорученням заступник. Хід засідання фіксується протоколом, який підписується головою (заступником) та секретарем. 4.6. Органи студентського самоврядування всіх рівнів підконтрольні та підзвітні загальній Конференції студентів Університету. 4.7. Рішення органів студентського самоврядування в межах своїх повноважень доводяться до відома адміністрації відповідного рівня. 4.8. В Університету діють такі органи студентського самоврядування: • конференція студентів Університету; • рада студентів Університету; • комітет у справах молоді Університету; • студентське наукове товариство; • комітети у справах молоді факультетів; • ради студентів факультетів; • ради студентів гуртожитків; • студентські ініціативи; • актив студентського профспілкового комітету НГУ. 5. Конференція студентів НГУ 5.1. Вищим органом студентського самоврядування Університету є Конференція студентів Університету (далі - КСУ). На розгляд КСУ виносяться найважливіші питання студентського життя, визначені основними напрямами діяльності студентського самоврядування. 5.2. КСУ складається з зареєстрованих делегатів від академічних груп (один делегат від кожної академічної групи Університету) 5.3. КСУ може скликатися: • РС НГУ (2/3 голосів); • на вимогу не менше ніж 10% Студентів Університету; • за ініціативою ректорату університету. 5.4. КСУ проводять не рідше одного разу на навчальний рік. 5.5. Про час, місце та порядок денний КСУ оголошується не пізніше ніж за один місяць до її проведення. 5.6. Для участі у конференції кожен делегат зобов’язан особисто зареєструватись у секрітаріаті Ради студентів університету. 5.7. КСУ є легітивною у разі присуьності 51% від зареєстрованих делегатів. 5.8. Рішення КСУ приймається шляхом прямого голосування простою більшістю голосів присутніх делегатів. 5.9. КСУ обирає головуючого, секретаря та лічильну комісію засідання. 5.10. Протокол засідання КСУ підписують головуючий та секретар. 5.11. Рішення КСУ є обов’язковим для виконання органами студентського самоврядування Університету та враховуються адміністрацією Університету. Дії адміністрації, які йдуть всупереч рішенню КСУ мають бути обґрунтованими. 5.12. КСУ правомочна розглядати і вирішувати питання, які згідно з законодавством України, Статутом Університету та цим Положенням віднесені до її компетенції. А саме: 5.12.1. Обирання голови РС НГУ , або припинення його повноважень; 5.12.2. Заслуховування обов’язкового щорічного звіту голови РС НГУ; 5.12.3. Ухвалювання Положення про студентське самоврядування Університету, внесення змін та доповнень до нього; 5.12.4. Визначення чергових завдань, стратегії і напрямів дії студентського самоврядування Університету; 5.12.5. Інші повноваження, передбачені законодавством України, статутом Університету та цим Положенням. 6. Рада студентів НГУ 6.1. Вищим представницьким органом студентського самоврядування Університету є рада студентів Університету (далі - РС НГУ). 6.2. До складу РС НГУ входять: • голова РС НГУ; • голова КСМ НГУ; • голова секретаріату РС НГУ; • голови РСФ. Зазначені особи мають право мати посвідчення члена РС НГУ. 6.3. Засідання РС НГУ відбуваються не рідше одного разу на місяць. Позачергові засідання скликає голова РС НГУ за своєю ініціативою або на вимогу не менше ніж 1/3 членів РС НГУ. 6.4. РС НГУ може припиняти свою роботу у зв’язку з канікулами, сесією, природними катаклізмами, техногенними аваріями тощо. 6.5. Засідання РС НГУ є правомочними за наявності не менше 2/3 членів РС НГУ. 6.6. Рішення РС НГУ приймається шляхом прямого голосування простою більшістю голосів присутніх членів РС НГУ. 6.7. Рішення РС НГУ підписує голова та секретар РС НГУ. 6.8. Рішення РС НГУ є обов’язковими для виконання всіма органами студентського самоврядування Університету. 6.9. Рада студентів Університету: 6.9.1. Організовую та координує діяльність студентського самоврядування Університету. 6.9.2. Визначає позицію студентського самоврядування в Університету з актуальних питань студентського життя. 6.9.3. Приймає рішення в межах своїх повноважень. 6.9.4. Взаємодіє з Студентськими радами гуртожитків. 6.9.5. Вирішує питання обрання делегатів до регіональних, всеукраїнських та міжнародних студентських об’єднань, спілок та союзів, укладає з ним відповідні угоди. 6.9.6. Заслуховує звіти КСМ НГУ, РСФ. 6.9.7. Звітує про свою роботу на КСУ. 6.10. Голова Ради студентів Університету обирається на Конференції студентів Університету відкритим голосуванням терміном на рік. Головою ради студентів може бути кожен бажаючий студент НГУ. Реєстрація кандидатів на посаду Голови Ради студентів Університету здійснюється Департаментом внутрішньої роботи КСМ НГУ на підставі особистої заяви кандидата. Голова ради студентів не може займати будь-які інші посади в системі студентського самоврядування університету окрім тих, які вона займає як голова ради студентів. Обрана особа позбавляється всіх інших посад в системі самоврядування університету в день обрання. 6.11 У разі дострокового припинення повноважень головою РС НГУ, виконуючим обов’язки є його перший заступник – голова КСМ НГУ. 6.12. Голова РС НГУ: 6.12.1. Представляє інтереси студентів Університету в усіх органах, організаціях і установах при здійсненні своїх повноважень. 6.12.2. Організовує роботу РС НГУ, несе відповідальність за ефективність її діяльності. 6.12.3. Призначає та звільняє своїх заступників. 6.12.4. Має право делегувати частину своїх повноважень заступникам; 6.12.5. Є членом вченої ради Університету. 6.12.6. Координує роботу голів РСФ та РСГ. 6.12.7. Має право ініціювати питання про виказання недовіри будь-якому голові РСФ та РСГ. 6.12.8. Має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів студентського самоврядування Університету для здійснення своєї діяльності; 6.12.9. В межах своїх повноважень на виконання рішень РС НГУ видає усні та письмові розпорядження, які обов’язкові для виконання всіма органами студентського самоврядування в Університету. 6.12.10. Не менше одного разу на рік звітує перед КСУ про діяльність РС НГУ; 6.12.11. Організовує проведення конференцій студентів Університету; 6.12.12. Виконує доручення адміністрації Університету, пов’язані з організацією студентських заходів, акцій і програм. 6.12.13. Відповідає за діяльність органів студентського самоврядування Університету. 6.12.14. Організовує контроль за виконанням обов’язків керівниками органів студентського самоврядування усіх рівнів; 6.12.15. Погоджує з адміністрацією Університету питання, вирішення яких належить до компетенції органів студентського самоврядування; 6.12.16. Бере участь у виборі форм та методів заохочення студентів, визначенні та розподілі матеріальної допомоги, засобів, спрямованих на забезпечення ефективного функціонування органів студентського самоврядування та студентських організацій; 6.12.17. Здійснює загальне керівництво організаційною, фінансовою та господарською діяльністю органів студентського самоврядування; 6.12.18. Порушує питання щодо студентського самоврядування, які виносяться на обговорення Вченої ради та ректорату; 6.12.19. Затверджує перспективні плани КСМ НГУ. 6.12.20. При необхідності для реалізації цілей і завдань студентського самоврядування може додатково утворити інші комісії, відділи, підрозділи тощо. 6.12.21. Має право включати до складу комітету у справах молоді окремих студентів, які дуже активно проявили себе в громадській діяльності академії на протязі великого часу та проявляють зацікавленість у роботі в органах студентського самоврядування. 6.12.22. Має право висловити недовіру голові РСФ за не виконання ним своєї роботи та призначати виконуючого обов’язки. Наслідками висловлення недовіри голові РСФ є проведення позачергових виборів голови РСФ. 6.12.23. Має право призначати виконуючого обов’язки у разі звільнення за власним бажанням будь якої посадової особи органів студентського самоврядування на підставі його письмової заяви. 6.13. Першим заступником голови РС НГУ є голова КСМ НГУ: 6.13.1. Координує діяльність голів РСФ та РСГ. 6.13.2. Виконує обов’язки та має право підпису голови РС НГУ у разі його відсутності. 6.14.3. Відповідає за діяльність культурно-масового департаменту, спортивно-оздоровчого департаменту, департаменту зовнішньої роботи. 6.13.3. Відповідає за підготовку засідань РС НГУ. 6.13.4. Виконує доручення голови РС НГУ. 6.14. Заступник голови РС НГУ з організаційної роботи: 6.14.1. За рішенням голови РС НГУ може виконувати обов’язки голови у разі відсутності голови РС НГУ та першого заступника голови РС НГУ. 6.14.2. Контролює роботу КСМ НГУ. 6.14.3. Відповідає за діяльність інформаційно-редакційного департаменту, департаменту студентських ініціатив. 6.14.4. Займається пошуком спонсорської допомоги. 6.14.5. Відповідає за організаційну роботу під час організації та проведення заходів. 6.14.6. Забезпечує контроль за виконанням рішень КСМ НГУ. 6.14.7. Виконує доручення голови РС НГУ. 6.15. Заступник голови РС НГУ з соціальної роботи: 6.15.1. За рішенням голови РС НГУ може виконувати обов’язки голови у разі відсутності голови РС НГУ та першого заступника голови РС НГУ. 6.15.2. Контролює роботу КСМ НГУ. 6.15.3. Відповідає за діяльність департаменту соціального захисту студентів, департаменту захисту прав студентів. 6.15.4. Забезпечує контроль за виконанням рішень КСМ НГУ. 6.15.5. Виконує доручення голови РС НГУ. 6.16. Заступник з наукової роботи: 6.16.1. За рішенням голови РС НГУ може виконувати обов’язки голови у разі відсутності голови РС НГУ та першого заступника голови РС НГУ. 6.16.2. Відповідає за діяльність департамену науки та навчання. 6.17. Заступник голови по роботі з гуртожитками: 6.17.1. За рішенням голови РС НГУ може виконувати обов’язки голови у разі відсутності голови РС НГУ та першого заступника голови РС НГУ. 6.17.2. Відповідає за діяльність департамену по роботі з гуртожитками. 6.17.3. Контролює роботу студентських рад гуртожитків, відповідає за проведення засідань голів студентських рад гуртожитків. 6.17.4. Слідкує за санітарно-гігієнічним станом гуртожитків Університету. 6.17.5. Контролює роботу голів гуртожитків. 6.17.6. Здійснює нагляд за дотриманням Положення про гуртожитки та цього Положення посадовими особами в системі самоврядування гуртожитків. 6.18. Секретаріат: 6.18.1. У разі відсутності голови РС НГУ та першого заступника голови РС НГУ, за рішенням голови РС НГУ голова секрітаріату може виконувати його обов’язки . 6.18.2. Відповідає за діяльність Департамент внутрішньої роботи. 6.19. Повноваження голови РС НГУ припиняються у разі: 6.19.1. Закінчення строку обрання. 6.19.2. Складання повноважень за його особистою заявою. 6.19.3. Втрати статусу студента Університету, окрім випадку, передбаченному пунктом 1.15. 6.19.4. Висловлення недовіри КСУ у зв’язку з визнанням його роботи незадовільною або відкликання нею через інші обставини, що унеможливлюють виконання своїх обов’язків. 6.19.5. За станом здоров’я, що унеможливлює виконання своїх обов’язків. 6.20. По закінченню строку обрання голова РС НГУ отримує звання почесного голови РС НГУ. 7. Комітет у справах молоді НГУ 7.1. Вищим виконавчим органом студентського самоврядування Університету є комітет у справах молоді (далі - КСМ НГУ). 7.2. Голова КСМ НГУ обирається на Конференції студентів Університету відкритим голосуванням терміном на рік. Головою КСМ НГУ може бути кожен бажаючий студент НГУ. Реєстрація кандидатів на посаду голови КСМ Університету здійснюється Департаментом внутрішньої роботи КСМ НГУ на підставі особистої заяви кандидата. Голова КСМ НГУ не може займати будь-які інші посади в системі студентського самоврядування університету окрім тих, які вона займає як голова КСМ. Обрана особа позбавляється всіх інших посад в системі самоврядування університету в день обрання. 7.3 У разі дострокового припинення повноважень головою КСМ НГУ, виконуючим обов’язки є секретар РС НГУ 7.4.Кожен студент Університету має право вступити до КСМ шляхом подачі письмової заяви до КСМ НГУ. 7.5. Членами КСМ НГУ є: • голова РС НГУ; • заступники голови РС НГУ(голова КСМ НГУ); • секретар РС НГУ; • начальники департаментів КСМ НГУ • та ін. члени. 7.6. Комітет у справах молоді: 7.6.1. Здійснює свою роботу згідно піврічного плану роботи. 7.6.2. Аналізує та поширює позитивний досвід роботи органів студентського самоврядування всіх рівнів. 7.6.3. Організовує соціологічні опитування, аналізує та оприлюднює їх результати. 7.6.4. Здійснює методичне забезпечення органів студентського самоврядування; 7.6.5. Організовує зустрічі студентів з представниками адміністрації та співробітниками Університету; 7.6.6. Здійснює офіційне тлумачення внутрішніх документів органів студентського самоврядування; 7.6.7. Підзвітний та підконтрольний голові КСМ НГУ; 7.6.8. Виконує рішення КСУ та РС НГУ, накази голови РС НГУ. 7.7. Для ефективного функціонування РС НГУ, виконання рішень КСУ, рішень, прийнятих на засіданнях РС НГУ, створюються департаменти КСМ НГУ: • культурно-масовий департамент (КМД); • департамент соціального захисту студентів (ДСЗС); • департамент захисту прав студентів (ДЗПС); • департамент науки та навчання (ДНН); • спортивно-оздоровчий департамент (СОД); • інформаційно-редакційний департамент (ІРД); • департамент внутрішньої роботи (ДВР). • департамент студентських ініціатив (ДСІ); • департамент роботи з гуртожитками(ДРЗГ); • департамент зовнішньої роботи.(ДЗР) При необхідності для реалізації цілей і завдань студентського самоврядування голова РС НГУ може додатково утворити інші департаменти, відділи, підрозділи тощо. 7.8. До складу департаменту може входити будь-який студент Університету за власною заявою на ім’я голови РС НГУ. 7.9. Повноваження департаментів КСМ НГУ: 7.9.1. Культурно-масовий департамент: • Організовує змістовне дозвілля студентів; • Здійснює та налагоджує, а також розробляє та реалізує культурно-масову роботу та заходи в університеті спільно-з факультетами та студентським клубом • Співпрацює з іншими навчальними закладами та організаціями міста в сфері культури та культурно-масових заходів • Збирає, систематизує і поширює серед студентів інформацію про загальноміські, міжвузівські та університетські заходи; 7.9.2. Департамент соціального захисту студентів: • Проводить соціологічні дослідження й опитування студентів університету з метою визначення їхньої думки з того чи іншого питання; • Веде реєстр студентів-сиріт, студентів з мало захищених категорій чи багатодітних сімей тощо; • Надає інформацію про студентів пільгових категорій; • Організовує лекції, семінари для студентів Національного гірничого університету про різноманітні захворювання (СНІД тощо), шкідливість паління, пияцтва, наркоманію; 7.9.3. Департамент захисту прав студентів: • Забезпечує захист прав і свобод студентів університету; • Займається добіркою, вивченням та роз'ясненням студентам законів України та нормативно-правових актів, наказів і розпоряджень ректора, які стосуються університету і студентів зокрема; • Контролює виконання обов'язків студентами; • Надає інформацію ЗМІ вузу та рядовим студентам університету про рішення ректорату, Вченої Ради, Ради студентів НГУ, Комітету щодо питань, які стосуються життя студентів університету. 7.9.4. Департамент науки та навчання: • Координує діяльність наукових та проблемних студентських гуртків; • Бере участь в організації і проведенні студентських олімпіад на рівні університету; • Спільно з адміністрацією університету розробляє наукові заходи (конференції, дебати, круглі столи); • Розробляє і реалізує наукові проекти; • Веде реєстр переможців олімпіад і найактивніших учасників різних наукових заходів; • Рекомендує студентів для участі в науково-практичних конференціях всіх рівнів тощо; • Веде реєстр відмінників навчання; • Співпрацюють з науковими товариствами та гуртками навчальних закладів міста; • Надає інформацію про наукове життя університету на вимогу адміністрації та ЗМІ вузу. • Вносить пропозиції адміністрації університету щодо призначення цільової матеріальної допомоги, премій студентам університету; 7.9.5. Спортивно-оздоровчий департамент: • Пропагує інформацію про здоровий спосіб життя; • Разом з профспілковим комітетом Національного гірничого університету сприяє оздоровленню студентів в санаторії-профілакторії та СОТ «Гірник»; • Розробляє і реалізує спортивні проекти; • Здійснює та налагоджує, а також розробляє та реалізує спортивно-масову роботу та заходи спортивного напряму в Університету спільно із кафедрою фізкультури та спортивним клубом; • Організовує лекції, семінари для студентів Університету про різноманітні захворювань, шкідливість паління, пияцтва, наркоманію; 7.9.6. Інформаційно-редакційний департамент: • Співпрацює з місцевими ЗМІ міста • Відповідає за організацію та оформлення студентських стінгазет, стендів, оголошень, афіш, квитків, запрошень та ін.; • Надає інформацію, що стосується роботи комітету, на вимогу адміністрації і ЗМІ вузу. 7.9.7. Департамент внутрішньої роботи: • Відповідає за документацію; • Вирішення і координація організаційних питань; • Організовує засідання Ради студентів НГУ та Ради Комітету НГУ; • Приймає звернення від студентів, реєструє і передає їх у відповідний департамент. 7.9.8. Департамент студентських ініціатив • Відповідає за прийняття, обробку, реалізацію ініціатив запропонованих студентами НГУ. • Приймає та реєструє студентські ініціативи. • Всебічно сприяє реалізації студентських ініціатив. 7.9.9. Департамент по роботі з гуртожитками: • Відповідає за координацію та співпрацю гуртожитків та РС НГУ; • Приймає побажання та ініціативи від студентів, мешкаючих у гуртожитках. • Відповідає за організацію,своєчасність проведення виборів голів гуртожитків; • Вносить пропозиції до створення гідних та комфортних умов як психологічного,так і побутового рівня проживання мешканцям гуртожитків. • Контролює роботу голів гуртожитків. • Здійснює нагляд за дотриманням Положення про гуртожитки, та цього Положення посадовими особами в системі самоврядування гуртожитків. 7.9.10. Департамент зовнішніх відносин: • Відповідає за зв'язок з іншими Радами студентів ВНЗ I-IV ступенів акредитації; • Відповідає за зв'язок з молодіжними та громадськими організаціями; • Відповідає за донесення інформації до студентів що до різноманітних програм,конкурсів організацій, співпрацюючи з ВНЗ України; • Допомагає студентам вступити та прийняти участь у таких програмах та конкурсах. 8. Рада студентів факультету 8.1. Вищим представницьким органом студентського самоврядування факультету є Рада Студентів відповідного факультету (далі - РСФ). На розгляд РСФ виносять найважливіші питання студентського життя, визначені основними напрямами діяльності студентського самоврядування факультету. 8.2. До складу КСМ факультету за посадами входять члени РСФ. 8.3. Член РСФ зобов’язаний брати участь у роботі РСФ. 8.4. Засідання РСФ відбуваються не рідше одного разу на півріччя. Позачергові засідання має право скликати голова РС НГУ, голова РСФ за власним бажанням, або на вимогу не менше ніж 1/3 членів РСФ(РСІ). 8.5. Засідання РСФ є правомочними за наявності не менше 1/2 членів РСФ. 8.6. Рішення РСФ приймають шляхом прямого голосування простою більшістю голосів присутніх членів РСФ. 8.7. Рішення РСФ підписує голова та секретар РСФ. 8.8. Рада студентів факультету: 8.8.1. Організовую та координує діяльність студентського самоврядування факультету. 8.8.2. Визначає позицію студентського самоврядування факультету з актуальних питань студентського життя. 8.8.3. Приймає рішення в межах своїх повноважень; 8.8.4. Заслуховує звіти керівників органів студентського самоврядування факультету. 8.8.5. Звітує про свою роботу перед РС НГУ. 8.9. Рішення РСФ є обов’язковими для виконання всіма органами студентського самоврядування факультету. 8.10. Голова Ради Студентів факультету обирається на засіданні ради студентів факультету з числа присутніх членів відкритим голосуванням терміном на один рік. Реєстрація кандидатів на посаду голови ради студентів факультету здійснюється департаментом внутрішньої роботи КСМ НГУ на підставі особистої заяви кандидата, яка подається не пізніше 3 робочих днів робочих днів до дати проведення зборів ради студентів факультету. 8.11. Голова РСФ: 8.11.1. Представляє інтереси студентів відповідного факультету в усіх органах, організаціях і установах при здійсненні своїх повноважень. 8.11.2. Організовує роботу РСФ та КСМ факультету, несе відповідальність за ефективність їхньої діяльності. 8.11.3. Призначає та звільняє своїх заступників, начальників відділів КСМ факультету. 8.11.4. Має право делегувати частину своїх повноважень заступникам; 8.11.5. Є членом вченої ради факультету. 8.11.6. Має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів студентського самоврядування факультету для здійснення своєї діяльності. 8.11.7. В межах своїх повноважень на виконання рішень РСФ видає усні та письмові розпорядження, які обов’язкові для виконання всіма органами студентського самоврядування на факультеті. 8.11.8. Є Головою КСМ факультету. 8.11.9. Не менше одного разу на рік звітує перед РС НГУ про діяльність РСФ. 8.11.10. Організовує проведення засідань РСФ. 8.11.11. Виконує доручення адміністрації факультету, пов’язані з організацією студентських заходів, акцій і програм. 8.11.12. Відповідає за діяльність органів студентського самоврядування факультету. 8.11.13. Організовує контроль за виконанням обов’язків керівниками органів студентського самоврядування усіх рівнів на факультеті. 8.11.14. Погоджує з адміністрацією факультету питання, вирішення яких належить до компетенції органів студентського самоврядування. 8.11.15. Порушує питання щодо студентського самоврядування, які виносяться на обговорення вченої ради факультету. 8.12. Повноваження голови РСФ припиняються у разі: 8.12.1. Закінчення строку обрання. 8.12.2. Складання повноважень за його особистою заявою. 8.12.3. Втрати статусу студента Університету, окрім випадку, передбаченому пунктом 1.15. 8.12.3. Висловлення недовіри КСУ у зв’язку з визнанням його роботи незадовільною або відкликання нею через інші обставини, що унеможливлюють виконання своїх обов’язків. 8.12.4. За станом здоров’я, що унеможливлює виконання своїх обов’язків. 8.13. Вищим виконавчим органом студентського самоврядування факультету є комітет у справах сім’ї та молоді факультету (далі - КСМ факультету). 8.14. Всіх членів комітету у справах молоді факультету призначає та звільняє голова РСФ. 8.15. Членами КСМ факультету є: • голова РСФ; • заступники голови РСФ; • секретар РСФ; • начальники відділів КСМ факультету. 8.16. Комітет у справах молоді факультету: 8.16.1. Виконує рішення КСУ, РС НГУ, РСФ та КСМ НГУ. 8.16.2. Здійснює свою роботу згідно піврічного плани роботи. 8.16.3. Аналізує та поширює позитивний досвід роботи органів студентського самоврядування всіх рівнів. 8.16.4. Організує соціологічні опитування, аналізує та оприлюднює їх результати. 8.16.5. Здійснює методичне забезпечення органів студентського самоврядування. 8.16.6 Організує зустрічі студентів з представниками адміністрації та співробітниками факультету. 8.16.7. Здійснює офіційне тлумачення внутрішніх документів органів студентського самоврядування. 8.16.8. Підзвітний та підконтрольний тільки голові РСФ. 9. Секретаріат ради студентів НГУ 9.1. Секретаріат РС НГУ є постійно діючим органом РС НГУ, що здійснює експертно – аналітичне, інформаційне та інше забезпечення діяльності РС НГУ. 9.2. Секретаріат РС НГУ підзвітний та підконтрольний голові РС НГУ. 9.3. Очолює секретаріат РС НГУ секретар, якого призначає (звільняє) голова РС НГУ. 9.4. Секретар РС НГУ: 9.4.1. Веде протоколи засідань РС НГУ та КССМ НГУ. 9.4.2. Готує та підписує витяги з протоколів. 9.4.3. Реєструє вхідні та вихідні документи РС НГУ. 9.4.4. За дорученням голови РС НГУ або за рішенням РС НГУ готує документи для підпису. 9.4.5. Відповідає за документообіг РС НГУ та КСМ НГУ. 10. Студентське наукове товариство 10.1. Студентське найкове товариство є органи студентського самоврядування, що здійснює координацію діяльності наукових гуртків. 10.2. Головою студентське наукового товариства є голова Департаменту науки та навчання НГУ. 10.3. Членами студентського наукового товариства є: • голова департаменту науки та навчання НГУ; • заступники голови департаменту науки та навчання НГУ; • голова секрітаріату РС НГУ; • начальники департаментів науки та навчання факультетів. 10.4. Студентське наукове товариство: • Здійснює свою роботу згідно піврічного плану роботи. • Координує діяльність наукових гуртків; • Бере участь в організації і проведенні студентських олімпіад на рівні університету; • Спільно з адміністрацією університету розробляє наукові заходи (конференції, дебати, круглі столи); • Розробляє і реалізує наукові проекти; • Веде реєстр переможців олімпіад і найактивніших учасників різних наукових заходів; • Рекомендує студентів для участі в науково-практичних конференціях всіх рівнів тощо; • Веде реєстр відмінників навчання; • Співпрацюють з науковими товариствами та гуртками навчальних закладів міста; • Надає інформацію про наукове життя університету на вимогу адміністрації та ЗМІ вузу. • Вносить пропозиції адміністрації університету щодо призначення цільової матеріальної допомоги, премій студентам університету; 10.5. Студентське наукове товариство підзвітне та підконтрольне голові РС НГУ; 10.6. Виконує рішення КСУ та РС НГУ, накази голови РС НГУ. 10.7. До складу департаменту може входити будь-який студент Університету за власною заявою на ім’я голови РС НГУ. 10.8. Департамент науки та навчання має фінансування згідно закону України «Про вищу освіту» у розмірі 30% від 0,05% спеціального фонду НГУ. 11. Актив студентського профспілкового комітету НГУ 11.1. Актив студентського профспілкового комітету НГУ є органом студентського самоврядування. 11.2. Метою діяльності профспілкового студентського профспілкового комітету НГУ є здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інших інтересів стдентів членів Профспілки. 11.3. Голова активу студентського профспілкового комітету НГУ обирається на Конференції студентів Університету відкритим голосуванням терміном на рік. Головою активу студентського профспілкового комітету НГУ може бути кожен бажаючий студент НГУ. Голова активу студентського профспілкового комітету НГУ не може займати будь-які інші посади в системі студентського самоврядування університету окрім тих, які вона займає як голова ради студентів. Обрана особа позбавляється всіх інших посад в системі самоврядування університету в день обрання. 12. Перехідні положення 11.1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження конференцією студентів Університету. 11.2. Протягом місяця з моменту введення в дію цього Положення робота студентського самоврядування має бути приведена у відповідність з цим Положенням. 11.3. У ході роботи, з метою оперативного покращення процесу організації самоврядування в Університеті, Рада Студентів Університету має право вносити корективи та доповнення до діючого положення про органи студентського самоврядування з їх обов’язковим затвердженням на черговій Коеференції студентів НГУ, а також приймати окремі положення, статути, що не виходять за рамки цього Положення.
© 2006-2019 Інформація про сайт