Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

С.А.Свіжевська


ОРГАНІЗАЦІЯ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ПИТАНЬ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АКРЕДИТАЦІЇВпровадження системи управління якістю слід вважати стратегічним рішенням організації. На розроблення і впровадження системи управління якістю в ній впливають зміна потреб, конкретні цілі, освітній продукт, а також розмір та структура організації. Цей підхід ні в якому разі не передбачає однаковості структури систем управління якістю чи однаковості документації.

Вимоги вищого навчального закладу до систем управління якістю доповнюють чинні вимоги до освітнього продукту.

Поданий матеріал призначено для тих навчальних закладів, які хочуть перевершувати стандартні вимоги для підвищення ефективності своєї системи управління якістю. Добре відомо, що кошти, затрачені на впровадження ефективної та результативної системи управління якістю – це є тільки собівартість, тоді як подальші вигоди продовжуються нескінченно. Навчальні заклади  заохочуються до доброго розуміння восьми принципів системи управління якістю під час впровадження системи управління якістю, яка відображає їхні потреби:

 • орієнтація на виконання державних нормативних показників та прагнення до перевищення очікуваних результатів.
 • встановлення єдності мети та напрямів діяльності організації.
 • залучення працівників інших структур, найбільш досвідчених викладачів кафедр. Як приклад – використання матричної  структури управління, яка більше 10-ти років існує в НГУ.
 • процесний підхід. Бажаного результату досягають ефективніше, коли діяльністю та пов’язаними з нею ресурсами управляють як процесом.
 • системний підхід до установлення і розуміння взаємопов’язаних процесів та управління ними як системою. Щодо роботи відділу ліцензування та акредитації, то самоаналіз діяльності кафедр відбувається і у міжакредитаційний період,а не лише в рік проведення акредитації.
 • постійне поліпшення загальних показників діяльності організації слід вважати незмінною метою організації.
 • прийняття рішень на підставі фактів Ефективні рішення ґрунтуються на аналізі даних та інформації.
 • взаєморозуміння у стосунках як з постачальниками інформації (тобто, кафедрами та підрозділами університету), так і з державними органами, які безпосередньо впливають на життєдіяльність ВНЗ (тобто, Міносвіти, ДАК, НМК), оскільки такі взаємозалежні, і взаємовигідні стосунки підвищують здатність обох сторін створювати цінності.

Успішне застосування організацією восьми принципів управління дає змогу зацікавленим сторонам одержати переваги такі, наприклад, як зростання прибутків, створення цінностей та підвищення стабільності.

Система управління якістю має бути найпростішою з поміж тих, що добре функціонують. Крім того, до всіх процесів можна застосовувати методологію відому як «Плануй-Виконуй-Перевіряй-Дій» [англійською мовою «Рlan-Dо-Сhесk-Асt (PDCА)»]. PDCА можна стисло описати так: Плануй: установлюй цілі та процеси, необхідні для видачі результатів, що відповідають вимогам та політиці організації. Виконуй: впроваджуй процеси. Перевіряй: контролюй та вимірюй процеси і продукцію, а також звітуй про результати Дій: вживай заходи для постійного поліпшення показників функціонування процесу

Відділ ліцензування та акредитації є підрозділом Національного гірничого університету, діяльність якого спрямовується і керується ректоратом НГУ.

У своїй діяльності відділ керується нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Державної акредитаційної комісії України, Інституту інноваційних технологій та змісту освіти, а також цим Положенням. У межах своїх повноважень відділ організовує виконання нормативних документів і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

Відділ узагальнює практику застосування нормативних документів університету з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції з їх удосконалення та в установленому порядку вносить їх на розгляд ректорату.

Відділ ліцензування та акредитації очолює начальник, безпосередньо підпорядкований першому проректору. До складу відділу належать: сектор супроводження ліцензування та акредитації, сектор моніторингу діяльності кафедр НГУ, сектор інтелектуальної підтримки.

Функції відділу:

Забезпечення реалізації нормативних документів МОН України, ДАК України, Інституту інноваційних технологій та змісту освіти в межах компетенції відділу.

Визначення перспектив і пріоритетних напрямів розвитку діяльності кафедр та факультетів НГУ щодо ліцензування та акредитації.

Створення та впровадження нормативної бази з питань ліцензування та акредитації спеціальностей та університету в цілому.

Планування, організація, моніторинг та оптимізація процесів ліцензування та акредитації напрямів, спеціальностей НГУ.

Підготовка звітності про роботу відділу.

Участь у роботі регіональних та державних науково-методичних семінарів та конференцій.

Зміст роботи секторів відділу ліцензування та акредитації

Сектор супроводження ліцензування та акредитації:

 • перспективне та поточне планування ліцензійних та акредитаційних процесів в НГУ
 • розробка та впровадження методичних матеріалів щодо процедур ліцензування та акредитації напрямів, спеціальностей та НГУ в цілому
 • надання консультацій з питань підготовки акредитаційного звіту напряму чи спеціальності
 • організація методичного супроводження процедур ліцензування напрямів, спеціальностей та структурних підрозділів НГУ
 • підготовка документації для одержання ліцензій та сертифікатів.

Сектор моніторингу діяльності кафедр НГУ:

 • підготовка та організація семінарів з питань ліцензування та акредитації напрямів і спеціальностей НГУ
 • контроль за  показниками діяльності кафедр у міжакредитаційний період
 • створення інформаційної бази, необхідних для підготовки акредитаційного звіту напряму чи спеціальності
 • розробка проектів наказів та розпоряджень з оперативних питань організації процесів акредитації та ліцензування
 • підготовка звітної документації

Сектор інтелектуальної підтримки:

 • створення банку даних, в тому числі, нормативної електронної бази щодо проведення процедур ліцензування та акредитації
 • інформаційне забезпечення кафедр матеріалами для підготовки акредитаційного звіту
 • формування та розміщення робочих матеріалів відділу в корпоративному порталі НГУ
 • надання інформативної бази для рейтингування роботи кафедр та факультетів
 • діловодство відділу ліцензування та акредитації

Одним із вагомих продуктів, який узагальнює діяльність відділу, є розроблений стандарт Національного гірничого університету СВО НГУ АС – 2010 «Вимоги до звіту про акредитаційний самоаналіз напряму (спеціальності

Навчальні заклади, які постачають освітні продукти, мають визначити свої процеси. Ці процеси, які зазвичай є комплексними, охоплюють адміністративні послуги та інші форми підтримання, а також процеси, що стосуються оцінювання.

© 2006-2019 Інформація про сайт