Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

УДК  378.37.014.25                                                М.М.Левшин, С.А.Свіжевська

 

Необхідність використання міжнародних стандартів якості ISO у практиці вищих навчальних закладів України

 

Стан впровадження інноваційного менеджменту

в національній системі вищої освіти

 

Левшин Микола Миколайович – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу педагогіки і психології вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України, професор кафедри педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Свіжевська Світлана Андріївна – начальник відділу ліцензування та акредитації Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий факультет»

 

Світова практика у сфері вищої освіти свідчить, що традиційних методів, які забезпечують високу якість навчання на сьогодні вже явно недостатньо. Потрібні нові організаційні, наукові і методичні підходи для забезпечення конкурентоспроможності випускника на глобалізованому ринку праці.

Зараз під якістю вищої освіти прийнято розуміти забезпечення необхідного рівня підготовки фахівців, здатних до ефективної професійної діяльності, швидкої адаптації в умовах науково-технічного прогресу, які володіють сучасними технологіями своєї спеціальності, уміннями використовувати отримані знання і навички в процесі вирішення швидкозмінних професійних завдань.

Саме тому ВНЗ повинен мати ефективну систему управління підготовкою майбутніх фахівців, які повною мірою відповідатимуть вимогам ринку праці і потребам роботодавців та суспільства. Існує досить багато різних організаційних, методичних, технологічних факторів, які безпосередньо впливають на якість підготовки фахівця у ВНЗ. Частина з них оцінюється під час проведення атестації й акредитації ВНЗ.

Однією з суттєвих перешкод на шляху широкого впровадження систем управління якістю ВНЗ України є недостатня кількість теоретичних та практичних розробок у цій сфері. Як результат, на відміну від іноземної практики, де впровадження систем управління якістю у ВНЗ є досить поширеним явищем, в Україні лише окремі ВНЗ тільки починають займатись цією проблемою.

Таким чином створення теоретичних, методичних, нормативних і інформаційних засад для розроблення систем управління якістю ВНЗ на основі принципів загального управління якістю і вимог міжнародних стандартів ISO 9000:2000 є актуальним та має науковий і практичний інтерес.

Наведений у таблиці перелік факторів впливу на якість навчання у порівнянні з принципами TQM (Total quality management - Загальне управління якістю), критеріями EFQM (European Foundation for Quality Management - Європейський фонд менеджменту якості) і вимогами міжнародного стандарту ISO 9001 (International Organization for Standardization) [1] дає підстави для прийняття висновку про те, що зазначені фактори повністю вкладаються в спільну ідеологію TQM, на якій вони базуються. 

Створення науково обґрунтованих методичних підходів щодо оцінювання якості підготовки студентів, результативності ВНЗ, розроблення, впровадження і моніторингу професійно орієнтованої системи управління якістю (СУЯ) ВНЗ, її нормативного та комп’ютерного забезпечення потребують вирішення наступних задач:

 • розроблення  концептуальної  моделі якості підготовки студента ВНЗ на основі принципів TQM, та виведення формули оцінки результативності діяльності ВНЗ;
 • побудова моделі СУЯ ВНЗ і системи моніторингу з застосуванням процесного підходу;
 • дослідження впливу якості підготовки студентів на конкурентоспроможність ВНЗ, зокрема, багатофакторної моделі набору студентів та моделі успішності;
 • розроблення з використанням методології управління проектами рекомендацій щодо впровадження СУЯ ВНЗ;
 • застосування методу структурування функції якості для розроблення комплекту нормативних документів СУЯ ВНЗ;
 • розроблення модульної процесно орієнтованої інформаційної системи супроводження СУЯ ВНЗ з застосуванням програмування та баз даних;
 • апробацію створеної документації, методичних та програмних розробок на базі обраних ВНЗ.

Розглянемо основний зміст елементів стратегії TQM, застосовуючи їх до вищого навчального закладу (ВНЗ). Досвід впровадження принципів TQM розглянуто у [4].

Чотири складові, які дозволять керівнику ВНЗ бути на чолі перетворень, пов’язаних з впровадженням принципів TQM:

 • особиста відданість якості;
 • вироблення бачення, місії, політики, цілей ВНЗ щодо якості підготовки студентів;
 • особиста участь у процесі підвищення якості;
 • інтеграція управління якістю у загальну систему управління ВНЗ.

Споживачами результатів діяльності ВНЗ є студенти, роботодавці, держава, суспільство. Чим краще ВНЗ зможе визначити потреби усіх категорій споживачів, тим більше ймовірність організувати свою діяльність так, щоб максимально задовольнити їх потреби і очікування. Постійний зв’язок зі споживачами, оцінювання ступеню їх задоволеності діяльністю ВНЗ є визначальним для успішності навчального закладу на ринку освітянських послуг. ВНЗ має залучити споживачів до розроблення навчальних програм, до процесу стратегічного планування, удосконалення своєї діяльності.

ВНЗ має уникнути досить розповсюдженої помилки планувати діяльність з підвищення якості підготовки студентів, як відокремлену сферу від своєї загальної діяльності.

Для покращення результатів стратегічного планування ВНЗ потрібно:

 • залучити якомога більшу кількість персоналу до процесу планування;
 • залучити також представників шкіл, з якими він співпрацює, роботодавців, де вже працюють, або будуть працювати його випускники, представників органів державного управління освітою і наукою, студентів, батьків, представників громадських організацій.
 • збирати і аналізувати інформацію, пов’язану зі скаргами, запитами і пропозиціями споживачів;
 • перетворити загальну стратегію у вимірювальні цілі і задачі для кожного співробітника ВНЗ;
 • зосереджувати цілі на ключових процесах діяльності ВНЗ.

 

Список використаної літератури

1. ДСТУ ISO 9001–2008 Системи управління якістю. Вимоги

2. Е.Б. Гаффарова Создание системы менеджмента качества в вузе. Методы менеджмента качества № 12, 2002, стр. 12–16

3. Л.М.Віткін, Г.І.Хімічева Концептуальна модель оцінювання якості підготовки випускника ВНЗ. Стандартизація, сертифікація, якість, 2003, № 2, стор. 68–72

4. ISO 19011:2002 Настанови щодо аудиту систем управління якістю та навколишнім середовищем

5. В.А. Никитин Управление качеством на базе ISO 9000:2000. Питер, 2002

6. К.А. Меташкин Теоретические основы построения интеллектуальных систем управления учебным процессом в вузе. Харьков, 2000, стр. 207–217

© 2006-2019 Інформація про сайт