Національний гірничий університет — відповідність Часу

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО МЕТОДИЧНУ КОМІСІЮ З СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 

Функції та задачі

 

Прогнозування

 • Визначення головних напрямів методичної роботи за спеціальністю на навчальний рік
 • Прогнозування необхідності оновлення та видання підручників, навчальних посібників, методичних вказівок для кваліфікаційних і курсових проектів (робіт), практик та дидактичного матеріалу з дисциплін, які викладаються для спеціальності

Планування

 • Складання плану методичної роботи для підготовки спеціалістів
 • Складання плану засідань робочої групи
 • Складання плану підготовки методичного та інформаційного забезпечення спеціальності

Організація

 • Відпрацювання єдиного підходу та шляхів визначення методичних проблем на кафедрах, які забезпечують підготовку спеціалістів
 • Організація виконання рішень вченої ради
 • Організація реалізації плану методичної роботи з підготовки спеціалістів і магістрів
 • Організація проведення прямих вимірів знань студентів за спеціальністю
 • Організація відкритих занять і взаємних відвідувань занять, роботи методичного семінару, конкурсів, виставок з методичної роботи
 • Організація та контроль за розробкою варіативної частини ОКХ та ОПП спеціалістів та магістрів

 

Реалізація (регламентування и координація) заходів

 • Методичне керівництво розробкою проектів освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійних програм, структурно-логічних схем викладання дисциплін за спеціальністю, навчальних планів, діагностики знань та інших навчально-методичних документів
 • Координація розробки завдань для кваліфікаційних екзаменів та тем кваліфікаційних робіт
 • Готувати та передавати на розгляд науково-методичній раді університету пропозиції з удосконалення методичної роботи
 • Проведення соціологічних досліджень з методичних проблем підготовки бакалаврів

 

Облік

 • Оцінка результатів методичної роботи та підготовка рекомендацій з їх стимулювання
 • Збір, аналіз та узагальнення пропозицій з удосконалення методичної роботи
 • Розглядати методичні документи, які виконанні на кафедрах та давати їм оцінку, робити висновки та рекомендувати до видання
 • Вносити на розгляд завідуючому кафедрою пропозиції щодо заохочення викладачів за досягнення в науково-методичній роботі

 

Контроль

 • Контроль виконання рішень науково-методичної ради
 • Контроль за стажуванням молодих викладачів
 • Направляти членів комісії для відвідування занять, які проводить викладацький склад кафедр
 • Перевіряти та оцінювати методичну роботу кафедри; давати їм рекомендації

Корекція

 • Вивчення та аналіз постановки викладачами окремих дисциплін на кафедрах факультету, якості їх забезпечення
 • Аналіз планів методичної роботи за спеціальністю
 • Розглядати навчально-методичні документи, які розробляються на кафедрах, та давати висновки по ним
 • Заслуховувати інформацію завідуючих кафедр, голів методичних груп кафедр та окремих викладачів з питань методичної роботи
 • Розгляд та корекція плану видання підручників і навчальних посібників, навчально-методичних документів та інших матеріалів, які представляються до видання за спеціальністю

© 2006-2018 НГУ Інформація про сайт