Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ПАСПОРТ СПЕЦIАЛЬНОСТI

05.15.01 - Маркшейдерiя

 

I.Формула спецiальностi

Маркшейдерiя - галузь науки i технiки, яка займається розробкою наукових основ та засобiв виконання маркшейдерських зйомок, складання маркшейдерської графiчної документацiї на всiх етапах освоєння родовищ корисних копалин, наукових методiв геометризацiї родовищ, планування гiрничих робiт та кiлькiсних оцiнок пов'язаних з ними головних параметрiв для забезпечення рацiональної та комплексної розробки родовищ, визначення точностi таких оцiнок, розробкою нових засобiв i методiв маркшейдерського забезпечення гiрничих робiт, а також наукового обгрунтування управлiння зрушенням i стiйкостi гiрських порiд з метою розробки заходiв по охоронi земної поверхнi.

II. Напрямки дослiджень

Дослiдження та розробка ефективних методiв та засобiв виконання маркшейдерських зйомок, створення та поповнення маркшейдерської графiчної документацiї.

Дослiдження основ геометризацiї родовищ корисних копалин для досягнення об'єктивної оцiнки головних параметрiв родовищ та рацiонального планування гiрничих робiт.

Дослiдження закономiрностей зрушень гiрських порiд та розробка методiв кiлькiсної оцiнки їх головних параметрiв при розробцi родовищ.

Дослiдження впливу пiдземних гiрничих робiт на стiйкiсть виробок, гiрських порiд та земної поверхнi, розробка заходiв охорони пiдроблених дiлянок земної поверхнi.

Дослiдження стiйкостi бортiв кар'єрiв i вiдвалiв, розробка ефективних методiв спостереження за ними, заходiв щодо попередження деформацiй укосiв, уступiв та вiдвалiв i кiлькiсної їх оцiнки.

Дослiдження i розробка нових засобiв та методiв виконання маркшейдерських зйомок.

III. Галузi наук, з яких присуджуються науковi ступенi. технiчнi науки

 

© 2006-2019 Інформація про сайт