НТУ «Днепровская политехника» — соответствие Времени

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ на навчання в 2011 році до Державного вищого навчального закладу «Національний гірничийуніверситет» та його відокремлених підрозділів

Провадження освітньої діяльності у дослідницькому Державному вищому навчальному закладі «Національний гірничий університет» (далі – гірничий університет або НГУ) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки серії АB № 529920 від 21.09.2010 р. з терміном дії до 01.07.2018 р. та сертифіката про акредитацію РД-ІV № 048863 від 08.12.2009 р. за статусом вищого навчального закладу IV рівня.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією гірничого університету (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 19.10.2010 № 961 та зареєстрованиху Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2010 року за №999/18294.

І. Загальні положення

1.1. Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» оголошує набір на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки та спеціальностями відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (включно для іноземних громадян), у тому числі, у Міжгалузевому інституті безперервної освіти НГУ (МІБО) та у відокремлених структурних підрозділах: автотранспортному технікумі НГУ (АТТ НГУ), Докучаєвському гірничому технікумі НГУ (ДГТ НГУ), Марганецькому коледжі НГУ (МК НГУ) таПавлоградському технікумі НГУ (ПТ НГУ) (див. додаток 1).

1.2. До НГУ приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до НГУ у порядку, передбаченому для громадян України.

1.3. Прийом до НГУ на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежновід джерелфінансування.

Форми навчання: денна, заочна, вечірня, екстернатна.

Зміст і нормативний термін навчання (або його зменшення) за освітньо-професійними

програмами підготовки фахівців усіх кваліфікацій визначені державними стандартами та Положенням про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.1998 р. № 65, навчальними планами та стандартами гірничогоуніверситету.

1.4. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано. Місця для проживання надаються на таких умовах, як і для студентівНГУ.

1.5. Ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності в НГУ, сертифікатами з акредитованих напрямів підготовки (спеціальностей), переліком конкурсних предметів вступних випробувань та переліком відповідних предметів у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти, що повинні надати вступники на основі повної загальної середньої освіти, здійснюється за допомогою стендів наочної інформації гірничого університету (м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, 19, корпус 4, Приймальна комісія) та через мережу INTERNET (Web page: www.nmu.org.ua; E-mail: pk@nmu.org.ua).

1.6. Ці “Правила прийому...” є основним документом, що регламентує прийом на всі форми навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра, на програму підготовки офіцерів запасу, на освітньопрофесійні програми підготовки для отримання вищої освіти за другим напрямом підготовки (спеціальністю), на програми перепідготовки та умови переведення (поновлення) на старші курси.

1.7. Головою Приймальної комісії є Ректор Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет».

1.8. Організацію прийому до гірничого університету здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджено наказом Ректора НГУ і яка діє згідно з Примірним положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу, що затверджене МОН України (наказ від 22.03.2010 р. № 225) та Положенням про приймальну комісію НГУ, що затверджене наказом РектораНГУ.

1.9. Для проведення вступних випробувань вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти на перший курс освітньо-професійних програм підготовки молодшого спеціаліста та бакалавра створені предметні екзаменаційні комісії. Для проведення вступних фахових випробувань на освітньо-професійну програму підготовки молодшого спеціаліста на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, на освітньо-професійну програму підготовки бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, на старші курси освітньо-професійних програм підготовки молодшого спеціаліста та бакалавра, на освітньо-професійні програми підготовки спеціаліста та магістра, на програми перепідготовки спеціаліста – фахові атестаційні комісії. Склад предметних екзаменаційних і атестаційних комісій затверджено наказом Ректора НГУ та їх повноваження визначено відповідно доПоложення про приймальну комісію.

1.10. Гірничий університет забезпечує: дотримання прав громадян на освіту, що встановлені законодавством України; доступність умов здійснення права на здобуття вищої освіти вступниками з усіх регіонів України; гласність і відкритість роботи Приймальної комісії; при веденні профорієнтаційної роботи, що передує прийому документів на вступ, об’єктивність оцінки можливостей, здібностей і здатності вступників щодо спроможності засвоєння обранихфахових навчальних програм.

Апеляції вступників на результати вступних випробувань, що проведені в НГУ, розглядають апеляційні комісії, що створені відповідно освітньо-кваліфікаційним рівням фахівців, склад та порядок роботи яких визначені Положеннями про апеляційну комісію НГУ і затверджено наказамиРектора НГУ.

1.11. Приймальна комісія організовує прийом вступників за напрямами підготовки та спеціальностямичерез відповідніВідбірковікомісії.

Відбіркові комісії виконують: професійно-орієнтаційну роботу серед випускників НГУ та коледжів, технікумів, училищ, професійно-технічних навчальних закладів, гімназій, ліцеїв і середніх загальноосвітніх шкіл, що входять до навчальних комплексів на базі НГУ або мають з ними відповідні угоди; організацію підсумкової атестації з фахового навчання для випускників фахових ступенів підготовки в НГУ, оцінку потреби підприємств та регіонів у кадрах; прийом документів від вступників на напрями підготовки, спеціальності (спеціалізації); оформлення їх особистих справ і проведення консультацій за розкладом, під час проведення Днів відкритих дверей, на виїзді до гірничодобувних регіонів, в рамках діяльності навчально-науково-виробничих комплексів „Енергія”, „Вугілля”, „Машинобудування”, „Інфокомунікації”, «Безпека», «Енергоресурсозбереження» та інше з питань вибору майбутнього фаху. Порядок роботи Відбіркових комісій встановлено „Положенням про організацію моніторингу знань …”, „Положенням про приймальну комісіюНГУ”.

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра приймаються особи з повною загальноюсередньоюосвітою.

2.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальноюсередньоюосвітою.

2.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за відповідним напрямом підготовки.

2.4. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за відповідним напрямом підготовки або спеціаліста за відповідною спеціальністю. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціалістаздійснюєтьсяза кошти фізичних (юридичних) осіб.

2.5. Відокремлені структурні підрозділи НГУ приймають на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на відповідну або споріднену спеціальність (див. додаток 2).

2.6. НГУ приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньокваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на відповідний або споріднений напрям підготовки (див. додаток 3).

2.7. НГУ здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

На старші курси освітньо-професійних програм підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра на вакантні місця у межах обсягу місць за ліцензією (за державним замовленням або на місця, що фінансуються за кошти юридичних чи фізичних осіб) за конкурсом на підставі результатів вступних фахових випробувань приймаються особи з відповідною кваліфікацією. Це вступники, які мають незакінчену базову або повну вищу освіту (закінчили або навчалися у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації), студенти гірничого університету, які бажають змінити джерело фінансування їх підготовки чи форму навчання.

Поновлення (прийом) на старші курси денної форми навчання відповідної освітньопрофесійної програми підготовки, а також прийом для одночасного навчання за другою освітньо-професійною програмою підготовки іншого напряму, спеціальності (спеціалізації) організовується за конкурсом Центром моніторингу знань та тестування НГУ і проводиться відповідною атестаційною комісієюПриймальної комісіїпідчасканікул.

На старші курси заочної форми навчання, а також для одночасного навчання за другою освітньо-професійною програмою підготовки фахівців іншого напряму, спеціальності (спеціалізації), прийом (поновлення) студентів організовується і проводиться за конкурсом відповідною атестаційною комісієюПриймальної комісії.

На старші курси освітньо-професійних програм підготовки фахівців за вечірньою формою навчання та екстернатну форму навчання, а також для одночасного навчання за другою освітньо-професійною програмою підготовки фахівців іншого напряму, спеціальності (спеціалізації) конкурсний прийом (поновлення) студентів організовується і проводиться відповідною атестаційною комісією Приймальної комісії.

2.8. На програму підготовки офіцера запасу за військовими спеціальностями (див. додаток 6) – для здобуття військової спеціальності одночасно з навчанням за освітньопрофесійною програмою підготовки бакалавра прийом організовується з числа студентів, які вчаться за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра і відповідають установленим вимогам проходження військової служби.

2.9. На програми перепідготовки спеціаліста за другою спеціальністю конкурсний прийом осіб з базовою та повною вищою освітою організовується і проводиться відповідною атестаційноюкомісієюПриймальної комісії.

2.10. До екстернату відповідно до чинного законодавства без обмеження за віком приймаються за конкурсом громадяни України та інших країн, які мають повну загальну середню освіту (середню професійну) чинезакінченубазовуабоздобуту повнувищуосвіту.

2.11. До прийому на місця навчання, що фінансуються за видатки Державного бюджету України, враховуючи державні вимоги до специфічних умов праці, допускаються особи тільки чоловічої статі на наступнінапрями підготовки (за спеціальностями, спеціалізаціями):

 • “Гірництво”:
  -розробка родовищ та видобування корисних копалин (підземна);
  -шахтне і підземне будівництво;
  -буріння свердловин;
  -спеціалізація – енергомеханічні комплекси гірничого виробництва;
 • “Електротехніка та електротехнології”:
  -електротехнічні системиелектроспоживання (гірничих підприємств);
 • “Електромеханіка”:
  -електромеханічне обладнання геотехнічних виробництв;
 • “Автоматизаціята комп`ютерно-інтегровані технології”:
  автоматизоване управління технологічними процесами і виробництвами (гірнича промисловість).

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівціву гірничому університеті здійснюється:

 • за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів -за державним замовленням;
 • за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів (за договорами);
 • oза рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (за договорами).

3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту за кошти державного чи місцевого бюджету на конкурсній основі, якщо певний освітньокваліфікаційний рівеньгромадянин здобуваєвперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно за кошти державного чи місцевого бюджету здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, щопідтверджуєтьсявисновкамимедико-соціальноїекспертноїкомісії.

3.4. Громадяни України мають право на безоплатну освіту в межах державного замовлення гірничому університету незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, якщо він не перешкоджає роботі за обраною спеціальністю, місця проживання та іншихобставин.

3.5. Умови фінансування навчання за рахунок державних довгострокових кредитів регламентуються Законом України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” від 5. 02. 1993 року № 2998-XII зі змінами і доповненнями від 29.11.2005 року № 3142-IV.

Надання державних пільгових довгострокових кредитів проводиться після виділення гірничому університету органамиосвіти відповідних квоти та коштів.

3.6. Обсяги прийому на перший курс навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра за рахунок видатків Державного бюджету України щорічно визначаються гірничому університету Міністерством освіти і науки України. Кількість місць держзамовлення на навчання за освітньопрофесійними програмами молодшого спеціаліста, бакалавра зі скороченим терміном за кожним напрямом підготовки наведена у додатках 2, 3 та в залежності від конкурсної ситуації рішенням Приймальної комісії корегується і визначається за загальним конкурсом вступників.

Понад обсяги місць за державним замовленням гірничий університет веде прийом на залишкові місця, що фінансуються за договорами на навчання, у межах обсягу місць за ліцензією на напрямипідготовки (спеціальності).

IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Прийом заяві документів, вступні екзамени, конкурсний відбірта зарахування на навчання вступників наоснові базової та повної загальноїсередньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Форма навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

гальноїьої

льноїьої

базової загальної середньої

повної загальної середньої

базової засередн

повної загасередн

заочна

заочна

вечірня

екстернатна

Початок прийому заяв та документів на ОПП:

15 липня

15 липня

Х

Х

o молодшого спеціаліста o бакалавра

01 липня 2011р.

Х

15 липня

21 липня

01 вересня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування,

22 липня 2011р.

07 серпня

07 серпня

Х

Х

що проводить НГУ, на ОПП: o молодшого спеціаліста o бакалавра

Х

07 серпня

14 серпня

30 вересня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань, на ОПП: o молодшого спеціаліста o бакалавра

Х

31 липня 2011 р.

Х

14 серпня

Х

Х

Х

14 серпня

21 серпня

30 вересня

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань на ОПП: o молодшого спеціаліста o бакалавра

23 – 31 липня 2011 р.

08-14 серпня

08-14 серпня

Х

Х

Х

08-14 серпня

22-31 серпня

01-14 жовтня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників на

не пізніше

до 16 серпня

до 16 серпня

Х

Х

ОПП: o молодшого спеціаліста o бакалавра

01 серпня 2011 р.

до 16 серпня

до 16 серпня

до 02 вересня

до 16 жовтня

Терміни зарахування вступників:

на місця державного замовлення

до 10 серпня 2011 р.

до 17 серпня

до 25 серпня

Х

Х

на місця за договорами1

до 25 серпня 2011 р.

до 25 серпня

до 30 серпня

до 05 вересня

до 15 жовтня

4.2. Для вступників на основі освітніх рівнів і освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника та молодшого спеціаліста прийом заяв і документів, вступні випробування в НГУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання проводяться в такі строки.

Терміни прийому заяв і документів для вступу, відповідно форми навчання, раніше

здобутої освіти та освітньо-професійної програми підготовки: молодшого спеціаліста, на основі базової загальної середньої освіти і освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника:

 • денна з             01 липня по 22 липня;
 • заочна             з 01 липня по 7 серпня;
  бакалавра, на основі повної загальної середньої
  освіти і освітньо-кваліфікаційногорівня молодшого спеціаліста:
 • денна             з 01 липня по 22 липня;
 • заочна, заочно-очна (на місцяза договорами)             з 01 липня по 7 серпня;
 • вечірня (на місцяза договорами)             з 21 липня до 21 серпня;
 • екстернатна (на місцяза договорами)             з 01 вереснядо 30 вересня.

Вступні випробування відповідно форми навчання, раніше здобутої освіти та освітньо

професійної програмипідготовки: молодшого спеціаліста, на основі базової загальної середньої освіти і освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника:

 • денна             з 23 липня по 31 липня;
 • заочна             з 08 серпня по 14 серпня;
  бакалавра, на основі повної загальної середньої
  освіти і освітньо-кваліфікаційногорівня молодшого спеціаліста:
 • денна             з 23 липня по 31 липня;
 • заочна, заочно-очна (на місцяза договорами)             з 08 серпня по 14 серпня;
 • вечірня (на місцяза договорами)            з 22 серпня до 31 серпня;
 • екстернатна (на місцяза договорами)            з 01 жовтня до 14 жовтня.

1 Після зарахування на місця державного замовлення відповідного напрямупідготовки (спеціальності).

Рейтингові списки вступників на освітньо-професійні програми підготовки молодшого спеціаліста, бакалавраоприлюднюються, відповідноза формою навчання:

а) денна             до 01 серпня;

б) заочна            до16 серпня;

в) вечірня             до 02 вересня;

г) екстернатна ..            до 16 жовтня.

Терміни конкурсного відбору та зарахування на навчання, відповідно за формою навчання, умовфінансування та освітньо-професійноюпрограмою підготовки:

 • молодшогоспеціаліста, за формаминавчання:

  -денна:
  а) на місцядержавного замовлення             до 10 серпня;
  б) на залишкові місця, за договорами             до 25 серпня;

  -заочна:
  а) на місцядержавного замовлення             до 17 серпня;
  б) на залишкові місця, за договорами             до 30 серпня;

 • бакалавра, за формаминавчання:

  -денна:
  а) на місцядержавного замовлення             до 10 серпня;
  б) на залишкові місця, за договорами             до 25 серпня;

  -заочна на перший курс:
  а) на місцядержавного замовлення             до 25 серпня;
  б) на залишкові місця, за договорами            до 30 серпня;

  -вечірня            до 05 вересня;

  -екстернатна             до 15 жовтня.

4.3. Для вступників на освітньо-професійні програми підготовки спеціаліста, магістра на основі базової та повної вищої освіти прийом заяв і документів, вступні випробування в НГУ, конкурсний відбір та зарахуванняна навчання проводятьсяза формаминавчання в такі строки:

 • прийом заяв і документів:
  • денна , заочна, вечірня             з 01 липня до 14 липня;
  • екстернатна (на місцяза договорами)            з 01вереснядо 30 вересня;
                                                     з 14 грудня до 20 грудня;
 • вступні випробування:
  • денна , заочна, вечірня           з 15 липня до 21 липня;
   додатково, за договорами з 16 серпня до 24 серпня;
  • екстернатна (на місцяза договорами)             з 01 жовтня до 14 жовтня;
                                                     з 21 грудня до 30 грудня;
 • рейтингові списки вступників оприлюднюються:
  • денна , заочна, вечірня            до 25 липня;
   додатково, за договорами            до 25 серпня;
  • екстернатна (на місцяза договорами)             до 16 жовтня;
                                                                                 до 31 грудня;
 • конкурсний відбір та зарахуванняна навчання:
  • денна , заочна, вечірня
   на місцядержавного замовлення             до 26 липня;
   на місця за договорами            до 25 серпня;
  • екстернатна (на місцяза договорами)             до 17 жовтня;
                                                      до 31 грудня.

4.4. Для вступників на місця, що фінансуються за кошти юридичних (фізичних осіб), для отримання вищої освіти за другим напрямом підготовки (спеціальністю) згідно з формами навчання:

 • строкиподання заяві документів:
  • заочна:
   -на основі базової абоповної вищої освіти            до 20 грудня;
   -наумоваходночасногонавчання за двома освітньо-професійними програмами           з 16 серпня до 21 серпня;
  • вечірня:
  • -на основі базової абоповної вищої освіти             до 23серпня;

   -на умовах одночасного навчання за двома освітньо-професійнимипрограмами           з 11 вереснядо 16 вересня;

  • екстернатна:
  • -на основібазової абоповної вищої освіти            до 01 жовтня;

   -наумоваходночасногонавчання задвома освітньо-професійнимипрограмами             з 01 жовтня до 06 жовтня;

 • вступні випробування:
  • заочна:
  • - за другим напрямом підготовки на основі рівня освіти «повна вища освіта»            з 21 грудня до 30 грудня;

   -наумоваходночасногонавчання задвома освітньо-професійнихпрограмами           16 серпня до 21 серпня;

  • вечірня:
  • -на умовах одночасного навчання за двома освітньо-професійнимипрограмами            з 11 вереснядо 16 вересня;

  • екстернатна:
  • -наумоваходночасного навчання за двома освітньо-професійнимипрограмами            з 01 жовтня до 06 жовтня;

 • рейтингові списки вступників оприлюднюються:
  • заочна             до 22 грудня;
  • вечірня            до 18 вересня;
  • екстернатна             до 08 жовтня;
 • конкурсний відбір та зарахуванняна навчання:
  • заочна:
  • -на базі повної вищої освіти             до 30 грудня;

   -наумоваходночасного навчання за двома освітньо-професійнимипрограмами підготовки             до 30 жовтня;

  • вечірня             до 28 вересня;

  • екстернатна             до 15 жовтня.

4.5. Для вступників на старші курси у порядку переведення, поновлення, зміни форми навчання чи джерела фінансування навчання – за формаминавчання:

 • строкиподання заяві документів:
  • денна           за 30 днівдо канікул;
  • заочна             з 16 серпня до 21 серпня;
  • вечірня             з 11 вересня до 16 вересня;
  • екстернатна            з 01 жовтня до 06 жовтня.
 • o вступні випробування:
  • денна             під часканікул;
  • заочна             з 16 серпня до 21 серпня;
  • вечірня            з 11 вересня до 16 вересня;
  • екстернатна           з 01 жовтня
  • до 06 жовтня.
 • o рейтингові списки вступників оприлюднюються:
  • денна            під часканікул;
  • заочна             до 22 серпня;
  • вечірня            до 18 вересня;
  • екстернатна           до 08 жовтня;
 • o конкурсний відбір та зарахуванняна навчання:
  • денна             під час канікул;
  • заочна             до 30 вересня;
  • вечірня            до 30 вересня;
  • екстернатна           до 30 жовтня.

4.6. Для вступників на програму підготовки офіцера запасу за військовими спеціальностями:

 • строкиподання заяві документів             з 29 червня до 19 липня;
 • вступні випробування             з 20 липня до 28 липня;
 • рейтингові списки вступників оприлюднюються            до 30 липня;
 • конкурсний відбір та зарахуванняна навчання            до 05 серпня.

4.7. Для вступниківнаосвітньо-професійні програми перепідготовки спеціаліста:

 • строкиподання заяві документів            15 вересня до 15 жовтня;
 • вступні випробування            16 жовтня до 26 жовтня;
 • рейтингові списки вступників оприлюднюються           до 27 жовтня;
 • конкурсний відбір та зарахуванняна навчання           до 30 жовтня.

V. Порядокприйому заяв і документів для вступу

5.1. Вступник може подати заяву та документи не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (спеціальності) у кожному з них. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти кожна подача заяви та документів фіксується на зворотному боці сертифіката та засвідчується печаткою приймальної комісії.

Вступники особисто подають заяву3 про вступ до НГУ, в якій вказують напрям підготовки (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра) та форму навчання. Заява стверджується власноручним підписом вступника.

3 У заяві фіксуються: джерело фінансування підготовки, реєстраційні дані документа про рівень освіти, ідентифікаційний номер вступника як платника податку (копія довідки ДПА), факт ознайомлення вступника з Умовами прийому, Правилами прийому, наявністю ліцензії, сертифікатом про державну акредитацію обраного напряму підготовки (спеціальності), інформація, вкотре вступник здобуває освіту за обраною освітньопрофесійною програмою підготовки, ознайомлення з датою подачі оригіналів документів про рівень та якість освіти і з правилами подачі апеляції щодо оцінки з предметів вступних випробувань, що проводить НГУ, та надання згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) і на наявність підстав для вступу поза конкурсом.

5.2. При поданні заявивступник пред’являє особисто:

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюєтьсявступ, і додатокдонього;
 • сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • медичнудовідку заформою 086-о;
 • паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження -для осіб, які за віком не мають паспорта, або іншийдокумент, який засвідчуєособу і громадянство).
5.3. До заяви вступникдодає:
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригіналиабо копії;
 • сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії; вступники мають право подавати сертифікати чи їх дублікати Українського центру оцінювання якості освіти, видані у 2008, або 2009, або 2010, або 2011 роках; вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими Правилами мінімальної кількості балів, до участі у конкурсному відборі не допускаються і не зараховуються (допускається до участі у конкурсному відборі вступник, який подає сертифікат, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів);
 • медичнудовідку заформою 086-о або її копію;

 • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • договір на повну компенсацію витрат на навчання за обраною освітньо-професійною програмою підготовки за фахом (при вступі на місця, що фінансуються не за видатки Державного бюджету України);
 • копію першої сторінкипаспорта. При прийомі в порядку переведення або поновлення додається також академічна довідкавстановленого зразка про незакінченувищу освіту.

Усі копії документів засвідчуються за вимогою вступника за оригіналами приймальною комісією, абовустановленому законодавством порядку (нотаріально).

5.4. Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначенідляприйому документів.

5.5. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) надають відповідні документи, що засвідчують, за їхнім вибором, право на складання вступнихекзаменіву НГУ, абонадання результатів зовнішнього незалежногооцінювання.

5.6. Особи, які в 2011 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають документи, що засвідчують їх право на складаннявступних екзаменіву НГУ:

 • військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, які проходять військову строкову службу, – при вступі на денну форму навчання до вищих військових навчальних закладівта військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;
 • громадяни України, звільнені зістрокової військової служби в ріквступу до вищого навчального закладу;
 • військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходятьвійськову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;
 • особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень;
 • громадяни України, які в ріквступу здобулиповну загальну середню освіту за кордоном.

5.7. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у НГУ за їхвибором.

5.8. Громадяни України, які у 2011 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметіву НГУ за їх вибором.

5.9. Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти базі даних цього центру. Письмове підтвердження Українським центром оцінювання якості освіти невідповідності сертифіката є підставою для відмови в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

5.10. Особи, які вступають на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (для закладів I–II рівнів акредитації — відповідними органами освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій), а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями, установами, що уклали договори з НГУ відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідокЧорнобильської катастрофи».

5.11. Приймальна комісія розглядає документи вступника та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі (позитивне рішення – включення до рейтингового списку вступників за черговістю зарахування).

5.12. При прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документівздійснюється протягом першого року навчання.

5.13. Особи, які вступають (переводяться, поновлюються) на старші курси освітньопрофесійних програм підготовки бакалавра, змінюють джерело фінансування їх підготовки чи форму навчання подають (особи з числа студентів НГУ додають з наведеного переліку документи, що відсутні вособистій справі):

 • власноручно заповнену заяву на ім`я Ректора гірничого університету про вступ чи інше:
 • у разі переведення в межах однієї галузі знань – заяву зі згодою вищого навчальногозакладу, де навчається особа;
 • при зміні джерела фінансування підготовки чи форми навчання – заяву зі згодою, ухвалою вченої ради факультету (інституту) з відповідним обґрунтуванням; висновок органу студентського самоврядування;
 • документ державного зразка про базову (повну) вищу освіту, додаток та копію додатка, що завірена в установленому порядку, чи документ про повну загальну середню освіту та академічну довідку встановленого зразка про навчання за освітньопрофесійною програмою підготовки бакалавра (незакінчена базова вища освіта) за акредитованим напрямом вдержавному вищому навчальному закладі;
 • особи, які навчалися у недержавних ВНЗ, надають дані про державну акредитацію напряму освітньо-професійної програми підготовки бакалавра (спеціаліста);
 • медичнудовідку заформою №086-о абоїї завірену копію;
 • 6 кольорових фотокарток 3х4см;
 • витяг з трудової книжки (для осіб, які маютьтрудовий стаж);
 • копію довідки ДПА про присвоєння ідентифікаційного номера як платника податку;
 • договір на повну компенсацію витрат на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра (при вступі на місця, що фінансуються за кошти юридичних чи фізичних осіб);
 • копію першої сторінки паспорта.

5.14. Вступники на програму підготовки офіцера запасу за військовими спеціальностями, підготовку та проходження психологічного обстеження, оцінку рівня фізичної підготовки та медичний огляд отримують у строкиза п.4.6.

5.15. Документи, що дають право на вступ у порядку цільового прийому, поза конкурсом, за результатами співбесіди, які засвідчують досягнення визначних успіхів у вивченні профільних предметів, які дають право на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі, вступник подає (пред’являє) особисто у терміни, визначені дляприйому документів.

Вступники мають право подати до Приймальної комісії інші додаткові документи, які беруться доуваги приконкурсному відборі:

 • особи, які навчалися в недержавних ВНЗ, надають дані про державну акредитацію освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста чи про державну акредитаціюнапряму підготовки;
 • на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра надають ухвалу з рекомендацією вченої ради інституту (факультету) з відповідним обґрунтуванням;
 • витяг з трудової книжки (для осіб, які маютьтрудовий стаж);
 • направлення від підприємства (при наявності угоди НГУ з підприємством на сумісну підготовку); За умови невідповідності прізвища у документі, що засвідчує особу та у документі про

освітній рівень чи сертифікаті незалежного зовнішнього оцінювання, необхідно надати до приймальної комісіїкопію документа щодо зміни прізвища.

VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до НГУ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, зараховуються бали сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з трьох предметів, визначених Переліком конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів) (див. додаток 4: перший та другий предмети є обов’язковими; третій предмет обирається із визначених вступником, крім випадків, коли такий предмет визначений рішенням приймальної комісії НГУ). Також додатком 4 визначаються профільні загальноосвітні предмети, мінімальна кількість балів сертифіката з профільних загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі, для зарахування на навчання. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із загальноосвітніх предметівскладаєне менше 124 (крім випадку, передбачених абзацом другим пункту 5.3).

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених цими правилами. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 5. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (результати вступних екзаменів) з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 4 (перший предмет є обов’язковим; другий предмет із зазначених обирається вступником; один конкурсний предмет визначається як профільний.)

6.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 4 (один конкурсний предмет визначається як профільний).

6.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів у передбачених цими правиламивипадках. Середній балдокумента про базову середню освіту обчислюється за 12бальною шкалою з округленням до десятих бала. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

6.6. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

Вступники, що отримали оцінки з предметного випробування три і менше балів, у відборі дляконкурсу щодо зарахування не розглядаються.

6.7. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалоювід 100 до 200 балів.

Вступники, що отримали оцінки з предметного випробування менше 124 балів, у відборі дляконкурсу щодо зарахування не розглядаються.

6.8. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти і освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за відповідним або спорідненим набутій спеціальності напрямом підготовки та вступають для здобуття освітньокваліфікаційного рівня бакалавра, встановлюються вступні випробування – екзамен з фаху, українська мова за професійним спрямуванням.

Конкурсний відбір щодо зарахування проводиться на підставі рейтингових списків вступників за підсумковою кількістю балів (конкурсний бал) -сума оцінок з фахового екзамену, екзамену з української мови за професійним спрямуванням, середнього бала з оцінок із додатка до диплома молодшого спеціаліста, середнього бала з оцінок (за 12бальною шкалою оцінювання) із додатка до атестата за освітній рівень повна загальна середняосвіта та додатковихбаліву передбачених цимиправиламивипадках.

6.9. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти і кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник за відповідною або спорідненою спеціальностю та вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, встановлюються вступневипробування – екзамен з фаху.

Конкурсний відбір щодо зарахування проводиться на підставі рейтингових списків вступників за підсумковою кількістю балів (конкурсний бал) -сума оцінок з фахового екзамену, середнього бала з оцінок із додатка до диплома кваліфікований робітник, середнього бала з оцінок (за 12-бальною шкалою оцінювання) із додатка до атестата за освітній рівень базова загальна середня освіта та додаткових балів у передбачених цими правиламивипадках.

6.10. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньокваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра використовується перелік показників: фаховий екзамен (профільний); додатково -середній бал з оцінок із додатка до диплома бакалавра за частиною дисциплін професійно-практичного циклу загальної підготовки, опубліковані результати участі у науковій, методичній та практичній роботі за фахом, що оцінені в ухвалі вченої ради інституту (факультету) НГУ; вступники на основі базової або повної вищої освіти на освітньо-професійну програму підготовки магістра складають вступний екзамен з іноземної мови.

На освітньо-професійні програми підготовки спеціаліста, магістра на основі освітньокваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки „Специфічні категорії” за спеціальностями „Адміністративний менеджмент”, „Економіка довкілля і природних ресурсів”, „Управління інноваційною діяльністю”, „Педагогіка вищої школи” та „Управління проектами” – інтегрований екзамен з історії України та правознавства (профільний). Вступники на основі базової або повної вищої освіти на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра складають вступний екзамен з іноземної мови. До переліку додаткових показників для рейтингу вступника включаються середній бал з оцінок із додатка до диплома бакалавра за частиною дисциплін професійно-практичного циклу загальної підготовки, опубліковані результати його участі у науковій, методичній та практичній роботі, що оцінені в ухвалі вченої радифакультету (інституту) НГУ.

Для вступників на освітньо-професійні програми підготовки спеціаліста, магістра шкала оцінювання знань – п’ятибальна (результати вступників, що отримали оцінки з вступного випробування менше трьох балів, у відборі для конкурсу щодо зарахування не розглядаються).

Додаткові показники у конкурсному відборі щодо зарахування на програми підготовки спеціаліста, магістра враховують, за умови що результати робіт за фахом опубліковані у відкритій пресі, на момент подачі заяви: зі збільшенням підсумкової кількості балів (до межі 20%): на 5% за кожну наукову чи методичну публікацію у наукових журналах; на 2% – за кожну доповідь на всеукраїнських та міжнародних конференціях або практичну розробку для навчального процесу; до 10% – за наявність диплома переможця міжнародних та національних фахових олімпіад, що засвідчується в ухвалі вченої ради інституту (факультету) та органу студентського самоврядування (в ухвалах надається обґрунтована рекомендація).

Конкурсний відбір до зарахування проводиться на підставі рейтингових списків вступників за підсумковою кількістю балів (конкурснийбал):

 • на освітньо-професійну програму підготовки спеціаліста – сума оцінок з фахового екзамену за освітньо-професійною програмою відповідного напряму підготовки, середнього балу з оцінок із додатка до диплома бакалавра за частиною дисциплін професійно-практичного циклу загальної підготовки, середнього бала з оцінок із додатка до диплома бакалавра (спеціаліста) та додаткових показників для загального рейтингу;
 • на освітньо-професійну програму підготовки магістра – сума оцінок з фахового екзамену за освітньо-професійною програмою відповідного напряму підготовки (профільний), чи вступних екзаменів на спеціальності напряму підготовки «Специфічні категорії», екзамену з іноземної мови (для спеціалістів з додатка до диплома), середнього балу з оцінок із додатка до диплома бакалавра за частиною дисциплін професійно-практичного циклу загальної підготовки, середнього бала з оцінок із додатка до диплома бакалавра (спеціаліста) та врахування додаткових показників для загального рейтингу і ухвали вченої ради інституту (факультету) з рекомендацією на навчання для набуття освітньокваліфікаційного рівня магістра.

6.11. Вступні випробування за конкурсними предметами у формі співбесіди складають в НГУ іноземці, вступники на екстернатну форму навчання та особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право. Якщо за наслідками співбесіди останні не рекомендовані до зарахування на навчання, то мають право брати участь у загальному конкурсі, якщо вони подали Приймальнійкомісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти.

Конкурсний відбір вступників до екстернату проводиться згідно з «Положенням про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України», затвердженим наказом Міністерства освіти України від 08.12.1995 р. за № 340 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.01.1996 р. за № 1/1026.

Кількість екстернів з кожного напряму підготовки (спеціальності) не повинна перевищувати п’яти відсотківвід контингенту студентів денної форми навчання.

6.12. Вступники на старші курси освітньо-професійних програм підготовки молодшого спеціаліста і бакалавра, програми перепідготовки спеціаліста проходять співбесіду з визначення рівня підготовки з профільного (фахового) предмета, української мови або за середнім балом (враховується як профільне випробування) з оцінок із академічної довідки за попередній термін навчання, врахування додаткових показників (навчання за інтегрованими планами, участь у науковій, методичній роботі).

Вступники на старші курси освітньо-професійних програм підготовки спеціаліста, магістра заочної, вечірньої, екстернатної форм навчання проходять співбесіду з визначення рівня підготовки за середнім балом з оцінок із академічної довідки попередніх семестрів навчання.

Конкурсний відбір вступників (поновлення) на старші курси денної форми навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра відбувається на вакантні місця у межах ліцензованого обсягу за напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно результатів вступних випробувань та врахування додаткових показників за конкурсом, що проводить відповідна за складом атестаційна комісія Приймальної комісії.

Конкурсний відбір вступників (поновлення) на старші курси заочної форми навчання за освітньо-професійнимипрограмами підготовки бакалавра, спеціаліста (магістра), а також для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами проводиться через Інститут заочно-дистанційної освіти за результатами співбесіди та врахування додаткових показників відповідноюза складом атестаційноюкомісією Приймальної комісії.

Конкурсний відбір вступників (поновлення) на старші курси вечірньої форми навчання та екстернатну форму навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра, спеціаліста (магістра), для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами, на програми перепідготовки спеціаліста проводиться через МІБО на підставі конкурсу за результатами співбесіди та врахування додаткових показників відповідною за складом атестаційною комісієюПриймальної комісії.

Конкурсному відбору вступників (поновленню) на старші курси освітньо-професійних програм підготовки фахівців за всіма формами навчання передує визначення умов фінансування навчання, розбіжності навчальних планів (академрізниці), термінів і розкладу їїусунення, про що вказуєтьсяу протоколі атестаційноїкомісії кожному вступнику.

6.13. Вступники на програму підготовки офіцера запасу за військовими спеціальностями складають вступні випробування: з іноземної (англійська, німецька, французька) мови, врахування рівня успішності навчання з основної підготовки бакалавра за попередні семестри, психологічне тестування та оцінку рівня фізичної підготовки.

Конкурсний відбір вступників виконується за рейтинговим списком вступників за підсумковою кількістю балів – сума оцінок екзамену з іноземної мови, середнього балу з оцінок навчання за попередні семестри, психологічного тестування і рівня фізичної підготовки.

6.14. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладаннявступних випробувань не допускається.

6.15. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені в НГУ, розглядає апеляційнакомісія НГУ згідно «Положення про апеляційну комісіюНГУ».

6.16. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену, при вступі на основі повної загальної середньої освіти, оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

VII. Зарахування за співбесідою

7.1. За результатами співбесіди зараховуються до НГУ особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

7.2. Особи за п.7.1, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали до Приймальної комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балівзконкурсних предметів, неменше встановлених Приймальною комісією.

7.3. За результатами співбесіди зараховуються іноземці, вступники на екстернатну форму підготовки, на освітньо-професійні програми для отримання вищої освіти за другим напрямом підготовки (спеціальністю), особи, які переводяться (поновлюються) на старші курси, вступники на програми перепідготовки спеціаліста.

VIII. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхіву вивченні профільних предметів

8.1. Зараховуються до НГУ за умови подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони бралиучастьу міжнародній олімпіаді.

8.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметівта призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів -захистів науководослідницьких робіт учнів -членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, зякого вони є призерами, у тому числі:

 • основи інформатики – при вступі на напрями "системний аналіз", "комп’ютерні науки", "комп’ютерна інженерія", "програмна інженерія";
 • основи економіки – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань "економіката підприємництво";
 • основи правознавства – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань "право";
 • історія – при вступі на напрями (спеціальності) галузей знань, для яких профільним визначено предмет "історія України".

8.3. Розмір додатковогобалавстановлюється:

 • особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;
 • особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;
 • особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів. Додатковий бал зараховується лише за одною з переліченихвище підстав.

8.4. Норма, визначена пунктами 8.1-8.2, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначенимМіністерствомосвіти і науки України.

8.5. Особам, з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси (відділення, факультети довузівської підготовки) НГУ, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до НГУ для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки (спеціальностях) при вступі на відповідний напрям підготовки (спеціальність) НГУ додається до 20 балів (до 2 балів -при вступі на основі базової середньої освіти) зарезультатами підсумкової атестації.

8.6. Норма, визначена пунктом 8.5 цього розділу, поширюється на підготовчі курси, відділення, факультети довузівської підготовки НГУ, які мають ліцензію на здійснення підготовки до вступу до вищих навчальних закладів, обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 аудиторнихгодин та терміннавчання – не меншетрьох місяців.

ІX. Зарахування поза конкурсом

9.1. Зараховуютьсяпоза конкурсом:

 • особи, якимвідповідно доЗакону України "Про статусветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надане таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від

05.04.94 № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" (зі змінами);

 • інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідіввУкраїні";
 • особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждаливнаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" надане таке право;
 • діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями відповідно до Указу Президента України від 19.05.99 № 524 "Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах";
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 "Про додаткові заходищодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціальногозахисту, поліпшення військово-патріотичноговиховання молоді";
 • члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві "Шахта імені О.Ф. Засядька" (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 №6).

9.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 9.1 за результатами моніторингу проведення вступної кампанії попередніх років встановлюється на природничоматематичних та інженерно-технічних напрямах підготовки (спеціальностях) до 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності), доведеного НГУ та до 10 відсотків обсягу державного замовлення з інших напрямів підготовки (спеціальності) (квота у відсотках зазначена у додатку 4).

Зарахування осіб, визначених пунктом 9.1, в межах квоти за п. 9.2 відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного балавступника.

X. Право на першочергове зарахування

10.1. Право на першочергове зарахування доНГУ мають:

 • особи, яким відповідно до Закону України "Про охорону дитинства" надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладівта військових підрозділіввищих навчальних закладів;
 • особи, яким відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідіввУкраїні" надане таке право;
 • особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні" надано статус гірського;
 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 "Про додаткові заходищодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді" надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року "Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населенняу 2008 році" надане таке право;
 • випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотоюабо срібноюмедаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;
 • випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти);
 • вступники, яким це право визначено правилами прийому до вищого навчального закладу.

10.2. Зазначене право надаєтьсяза інших рівнихумов зачерговістю, визначеною п.10.1.

XI. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

11.1. Рейтинговий списоквступників формуєтьсяза категоріямивтакій послідовності:

 • вступники, які маютьправо на зарахування поза конкурсом;
 • вступники, рекомендовані дозарахуванняза результатами співбесіди;
 • учасники міжнароднихолімпіад;
 • вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

11.2. У межах кожної зазначеної в пункті 11.1 категорії рейтинговий список впорядковується:

 • за конкурсним балом від більшогодо меншого;

 • з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному баліу порядку додержання підставдляйого набуття. Якщо кількість поданих заяв на прийом поза загальним конкурсом на певний напрям

  підготовки (спеціальність) перевищує обсяг державного замовлення, доведеного НГУ на цей напрям підготовки (спеціальність), рейтинговий список осіб вказаних категорій у частині перебільшення4, за рішення Приймальної комісії, може формуватися в категорії за загальним конкурсом.

  11.3. У рейтинговому списку зазначаються:

  • прізвище, ім’я та по батькові вступника;
  • конкурсний балвступника;
  • наявністьпідставдлявступу позаконкурсом;
 • наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

 • наявністьправа на першочергове зарахування.

  11.4. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесеннізмін протягом строку проведенняконкурсного відбору.

  XII. Надання рекомендаційдля зарахування

  12.1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на вищих позиціях рейтингового списку. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершеннязарахування вступників на місця державного замовлення.

  Вступники на місця, що фінансуються юридичними чи фізичними особами, повинні в цей строксплатити кошти згідно з оформленим договором.

  Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленої квоти гірничому університету.

  12.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, шостий та восьмий дні післяостаннього дняприйому заяв.

  12.3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюєтьсявдень його прийняття.

  12.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії вищого навчального закладу.

  Одночасноця інформація оприлюднюється на інформаційному табло в НГУ.

  12.5. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення приймальна комісія розглядає питання про можливість зарахування за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад, дляпроходження ними курсу навчання за екстернатноюформою.

  XIІІ. Реалізація права вступниківна вибір місця навчання

  13.1. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 14.1, 14.2, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення на обираний напрям підготовки (спеціальність): подати оригінали документа про освітній

  4 Пропонуються інші напрями підготовки (спеціальності).

  (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти до приймальної комісії НГУ, (відбіркової комісії структурного підрозділу НГУ).

  13.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти та медичної довідки. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

  13.3. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

  XІV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

  14.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (п’ять календарних днів після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія вищого навчального закладу здійснює коригування списку рекомендованих для зарахуванняосіб:

  • оголошує списки рекомендованих та приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконаливимоги для зарахування;
  • відкликає надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування;
  • формує нові списки рекомендованих осіб з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингового списку вступників на наявні місця.

  14.2. Після оприлюднення другого та наступних списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюються два календарні дні для виконання вступниками вимог для зарахування.

  14.3. Після виконання всіх вимог вступниками для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичнихосіб.

  Вступники, у яких було відкликано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

  Строки виконання умов для рекомендованих до зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб -п’ять календарних днів після оголошення відповідного рейтингового списку (але не пізніше 25 серпня).

  14.4. Оголошення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XII цих правил.

  14.5. Рішення Приймальної комісії щодо зарахування до складу студентів приймається на її засіданнях і оформлюється протоколами, де вказуються умови зарахування (поза конкурсом, конкурс за результатами співбесіди-тестування, за результатами загального конкурсу, за договорами та інше).

  Всі рішення Приймальної комісії приймаються відповідно до чинного законодавства України, Умов прийому до вищих навчальних закладів України, Статуту НГУ, цих „Правил прийому…” і доводятьсядовідома вступників через засобинаочної інформації в НГУ.

  XV. Наказ про зарахування

  15.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором на підставі рішень приймальної комісії за формою, встановленою Міністерством освіти і науки України, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальноїкомісії і веб-сайті НГУ.

  Зарахованим до складу студентів на їх проханням видається довідка встановленого зразка для оформлення справ звільнення, переведення та інше у зв’язку зі вступом на навчання до НГУ. Іногороднім студентам надсилається письмове повідомлення про зарахування на навчання.

  15.2. Накази про зарахування на навчання надсилаються до Міністерства освіти і науки України на паперових та електронних носіях та в електронному варіанті до Українського центру оцінювання якості освіти.

  15.3. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного цільового пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно довиділених гірничому університету коштів.

  XVI. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб безгромадянства

  16.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (зі змінами), Указами Президента України від 25.03.94 № 112 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації" та від 03.06.94 № 271 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративнотериторіальними одиницями Республіки Молдова", постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 "Про навчання іноземних громадян в Україні" (зі змінами) та від 05.08.98 № 1238 "Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів". Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки в межахобсягів державного замовлення.

  16.2. При вступі на інші напрями підготовки (спеціальності) іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено вищим навчальним закладом як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

  16.3. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до вищих навчальних закладів у порядку, передбаченому для громадянУкраїни.

  16.4. Для іноземців строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за розділом 4. Прийом іноземців на навчання виконується на підставі:

  -міжнародних договорів України;

  -загальнодержавних програм;

  -договорів, що укладені НГУ з юридичнимита фізичними особами.

  До гірничого університету приймаються іноземці без обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовнимиабо іншимиознаками.

  Прийом іноземців на навчання за міжнародними договорами та загальнодержавними програмами здійснюється у порядку, передбаченому цими документами. Іноземці приймаються (переводяться з навчальних закладів у межах України) на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

  При прийомі на навчання іноземних громадян, які пред'являють документи іноземних держав (не державного зразка України) про здобутий в іноземних державах освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документів про рівень освіти, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку.

  Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здобули повну середню освіту за кордоном і мають відповідний документ про цю освіту, допускаються до участі у вступних випробуваннях на підставі поданих документів і у конкурсі щодо зарахування до НГУ. Процедура нострифікації освітніх документів у таких випадках здійснюється впродовж першого року навчання за наявності клопотання та необхідних документів, що подаються Міністерству (управлінню ліцензування, акредитації танострифікації).

  16.5. Іноземці подають такі документи: власноручно заповнену заяву, анкету встановленого зразка, паспорт; копію документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали); свідоцтво про закінчення підготовчого відділення для іноземних громадян; документ про відсутність ВІЛ-інфекції, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України; медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, та виданий не пізніше, ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну; страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги; копію документа про народження; шість кольорових фотокарток розміром 6х4 см; зворотний квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном доодного року.

  16.6. Для іноземців вступні випробування проводяться на освітньо-професійні програми підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра у формі співбесіди-тестування (визначення рівня підготовки з конкурсних предметів або зарахуванням оцінок з відповідних предметів за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти. На освітньопрофесійні програми підготовки спеціаліста і магістра – у формі вступних фахових випробувань та додаткових показниківза п.6.10 для формування загального рейтингу.

  16.7. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на підставі направлень Міністерства освіти і науки України і зараховуються на навчання за результатами співбесіди у межах обсягу місць за державним замовленням, за умовамицільового прийому.

  Прийом на навчання іноземців за договорами, що укладені гірничим університетом з юридичними та фізичними особами, виконується через зарахування за конкурсом відповідно результатам співбесіди і на підставі сплаченого договору за навчання.

  16.8. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з українською мовою навчання, приймаються до НГУ за вступними екзаменами, передбаченими правилами прийому, у межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном.

  XVII. Додаткове зарахування до НГУ, зберігання робітвступниківта питання, що пов`язані з прийомом

  17.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з НГУ. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали вступні випробування, що проводив НГУ, і не пройшли за конкурсомна навчання).

  17.2. Роботи вступників (ут.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, фахових випробуваннях, співбесідах, яких не зараховано на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

  17.3. Відрахування осіб, які були зараховані при прийомі до складу студентів НГУ, виконується згідно з чинним “Положенням про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти” (затвердженим наказом Міністерства освіти Українивід 15.07.1996 р. № 245).

  Справи щодо відрахування розглядаються в установлений термін з 1 вересня відповідними напряму підготовки структурними підрозділамиНГУ.

  17.4. Усі питання, що пов'язані з прийомом на навчання до Національного гірничого університету, розв’язує Приймальна комісія на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії доводяться до відома вступників засобаминаочної інформаціїу місці їїрозташування.

  17.5. Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” від 17.01.2002 р. № 2984-ІІІ, Закону України „Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю” від 04.11.2004 р. № 2150IV та згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.1996 р. № 992 “Про порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням” зі змінами та доповненнями від 04.09.2003 р., Ректор НГУ укладає з ними угоду про забезпечення (після закінчення навчання та одержання відповідної кваліфікації) місцем працевлаштування в державному секторі народного господарства, де вони зобов’язані відпрацювати не менше трьох років.

  17.6. З метою сприяння державним і комунальним органам у підготовці кваліфікованих кадрів для вирішення соціально-економічних проблем регіонів, створення умов та надання інформації щодо освітніх послуг гірничого університету, а також формування усвідомленого вибору вступниками майбутньої професії організовується довузівська підготовка в навчальних комплексах на базі гірничого університету як форма фахової орієнтації та моніторинг професійної придатності вступників з рівнів загальної середньої освіти – проведення у гірничодобувних регіонах олімпіад за програмою комплексного професійноорієнтованого екзамену чи комплексного фахового випробування, що передують прийому документівна вступ.

  Такі дії скеровані для формування загального рейтингу вступників при високому конкурсі заяв, підтримки і розвитку форм профорієнтаційної роботи щодо їх залучення на інженерно-технічні, природничо-математичні, педагогічні, гірничі, будівничі, транспортні та інші гостродефіцитні напрями підготовки і спеціальності. Ці передумови встановлюються для випускників фахових ступенів підготовки в НГУ, а також скеровані для вибору майбутньої професії випускниками коледжів, технікумів, училищ, професійно-технічних навчальних закладів, гімназій, ліцеїв і середніх загальноосвітніх шкіл, що входять до навчальних комплексів на базі НГУ або мають з НГУ відповідні угоди. Олімпіади проводяться у гірничодобувних регіонах України та м. Дніпропетровську Центром моніторингу знань та тестування НГУ в умовах гласності та відкритості за тестовою технологією. Це випробування є конкурсним і проводиться з метою об’єктивної оцінки можливостей і здібностей до певного виду діяльності, визначення здатності вступника засвоювати відповідні фахові навчальніпрограми.

  17.7. Уточнення цих „Правил прийому…” можливі у разі надходження нових нормативних документів Міністерства освіти і науки Українита уряду України.

  XVIІІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому

  18.1. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу. Акредитація журналістів розглядається за письмовим зверненнями від засобів масової інформації на поточному засіданні Приймальноїкомісії НГУ і дійсна на наступні засіданняза графіком.

  18.2. Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки України надано право вести спостереження за роботою приймальної комісії, можуть упереджено направляти своїх спостерігачів на її засідання. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання.

  18.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках -не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

  18.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для виключення його з рейтингового списку, списку рекомендованихдо зарахування чи длявідрахуваннястудента.

  18.5 Інформування громадськості про хід подання заяв на вступ до НГУ, оприлюднення рейтингового списку вступників за напрямами підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр здійснюється щодобово за допомогою інформаційної системи "Конкурс" у визначені „Правилами прийому…” терміни.

  Приймальна комісія: 49005, м. Дніпропетровськ –27, проспект К.Маркса, 19 НГУ: 4 корпус, кімнати 20, 21, 22.

 • © 2006-2019 Інформація про сайт