National TU Dnipro Polytechnic — Compliance with the Time

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО РАДУ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

НАЦІОНАЛЬНОГО ГІРНИЧОГО УНІВЕРСИТЕТУ

1. Загальні положення

1.1.Рада молодих вчених Національного гірничого університету (далі - РМВ) є органом самоврядування наукової молоді Національного гірничого університету. Вона створюється з метою об'єднання наукової молоді, відображення її інтересів, переважно, у професійній і, частково, соціальній сферах.

1.2.РМВ діє згідно з Конституцією України, чинним законодавством, Статутом Національного гірничого університету та даним Положенням.

1.3.Рада молодих вчених Національного гірничого університету є постійно діючим колегіальним органом, що об'єднує на умовах добровільного членства людей, які займаються науковою та освітньою діяльністю і сприяють розвитку науки в державі.

1.4.У своїй діяльності РМВ керується такими принципами:

- верховенство наукової творчості та конкурсності;

- рівноправність усіх членів, самоврядування та гласність у роботі;

- органічний зв'язок навчання та науково-дослідної роботи.

2. Мета та завдання РМВ

2.1.Основною метою діяльності РМВ є всебічне сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів, аспірантів, молодих вчених (віком до 35 років).

2.2.Основними цілями РМВ є:

- відбір найбільш обдарованої, здібної та активної частини молодих спеціалістів і науковців, з метою створення резерву інтелектуального і фахового потенціалу Національного гірничого університету;

- сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів, аспірантів, молодих вчених;

- пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів, аспірантів, молодих вчених та надання їм всебічної допомоги;

- сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом;

- участь в організації та розвитку міжвузівського та міжнародного наукового та культурного співробітництва молодих вчених;

- надання експертних послуг із залученням різних фахових структур університету на предмет новизни, актуальності і відповідностітематик наукових досліджень найбільш перспективним напрямкам розвитку науки і техніки в Україні, зв`язку з місцевими регіональними потребами технічного, екологічного і освітнього характеру;

- сприяння встановленню більш тісних зв`язків між старшим і молодим поколінням учених, забезпечуючи тим самим спадкоємність у науковій діяльності;

- інформаційна діяльність, тощо.

2.3.Для виконання своїх завдань РМВ :

- організовує роботу студентів через співпрацю із студентським науковим товариством;

- організовує роботу аспірантів, молодих вчених у наукових осередках через співпрацю з керівництвом студентських наукових гуртків та заступниками деканів з наукової роботи;

- готує та представляє Вченій Раді, ректорату та структурним підрозділам університету пропозиції з розвитку та вдосконалення наукової та творчої діяльності студентів, аспірантів і молодих вчених;

- організує та забезпечує участь наукової молоді у конкурсах наукових робіт, проектів, що проводяться в університеті, міськими і обласними адміністраціями, бере участь в обговоренні висунутих на конкурси робіт;

- організує збір та поширення інформації про міжнародні фонди та донорські організації грантової підтримки молодих вчених;

- веде пошук інформації про заплановані конференції та поширює інформацію про них серед молодих вчених університету;

- заохочує студентів до науково-дослідної роботи;

- організовує та проводить щорічні наукові конференції, конкурси на здобуття грантів, виставки робіт та інші заохочувальні заходи для стимулювання наукових досліджень студентів, аспірантів, молодих вчених;

- сприяє виданню наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених;

- може представляти кандидатів та подає пропозиції до Вченої Ради університету, ректорату та інститутів на отримання іменних стипендій і премій для молодих вчених;

- сприяє розвитку міжвузівського співробітництва студентів, аспірантів, молодих вчених;

- приймає участь у розробці планів з визначення потреби у молодих вчених, вносить пропозиції з підвищення ефективності їх використання, приймає участь в атестаціях і вирішенні питань посадового переміщення, висунення на керівну посаду, підвищення заробітної плати молодих вчених;

- надає інформаційну підтримку про житлові програми для молодих вчених, що організовуються на рівні міста та області;

- вносить пропозиції у профспілковий комітет та, в окремих випадках, звертається до адміністрації університету про надання житла та покращення житлових умов молодих вчених;

- здійснює контакти з установами, організаціями та підприємствами, що пов'язані з діяльністю РМВ;

- здійснює іншу діяльність відповідно до даного Положення.

3. Структура та керівні органи РМВ

3.1.Вищим органом РМВ є Конференція. В період між Конференціями, вищим керівним органом є Правління РМВ.

3.2.Основними структурними одиницями РМВ є секції, які створюються за фаховим принципом на відповідних факультетах або у інститутах.

3.3.Делегати Конференції обираються секціями РМВ з розрахунку 3 делегати від секції. Голова бюро секції автоматично вважається делегатом. Термін повноважень делегата – 1 рік.

3.4.Конференція РМВ:

- приймає Положення про РМВ і вносить зміни та доповнення до нього;

- визначає основні напрями діяльності РМВ;

- обирає Голову РМВ, заслуховує звіт про його діяльність;

- затверджує склад Правління РМВ;

- заслуховує доповіді про роботу секцій та підрозділів;

- затверджує символіку РМВ.

3.5.Чергова Конференція скликається 1 раз на рік Правлінням РМВ. Позачергові конференції скликаються за рішенням Правління або за вимогою половини від кількості секцій.

3.6.Конференція правочинна за наявності не менше 2/3 делегатів від всіх секцій РМВ. Рішення Конференції вважається прийнятим, якщо воно схвалене простою більшістю присутніх делегатів.

3.7.Правління РМВ:

- організовує проведення Конференції;

- виконує доручення Конференцій, координує діяльність секцій та інших структур РМВ, заслуховує звіти голів бюро секцій;

- може клопотати перед ректором про заохочування осіб, що зробили значний внесок у діяльність ради та відзначилися у науковій роботі;

- затверджує план роботи РМВ на рік.

3.8.Правління РМВ координує свою роботу з проректором з наукової роботи, або його заступником по роботі з обдарованою молоддю.

3.9.Чергові збори Правління скликаються не рідше одного разу на місяць. Позачергові засідання скликаються Головою Правління або за вимогою третини складу членів Правління чи третини кількості секцій.

3.10.Правління РМВ правочинне за наявності не менше 50% кількості членів. Ухвали приймаються більшістю голосів присутніх членів Правління.

3.11.До складу Правління РМВ входять:

- Голова Правління РМВ;

- голови бюро секцій;

- вчений секретар РМВ, який обирається з числа голів секцій;

- заступники Голови Правління;

3.12.Заступники Голови Правління обираються з числа голів секцій на засіданні Правління РМВ.

3.13.Голова Правління РМВ:

- скликає збори Правління РМВ, головує на них, підписує прийняті документи;

- в період між зборами Правління діє в межах його повноважень;

- здійснює керівництво поточною роботою;

- може делегувати окремі повноваження своїм заступникам;

- є членом Вченої Ради університету.

3.14.Голова Правління РМВ, обраний Конференцією, затверджується наказом Ректора.

3.15.Голова Правління РМВ звітує перед проректором з наукової роботи один раз у три місяця про хід робіт з вирішення питань, що поставлені перед радою та один раз на рік перед Вченою радою університету про проведену роботу.

3.16.Вчений секретар РМВ:

- веде діловодство РМВ;

- засвідчує документи РМВ.

4. Секція РМВ

4.1.Секція об'єднує членів РМВ факультету або інституту, які займаються науковою діяльністю у відповідній галузі науки.

4.2.Секція організує всю діяльність РМВ на відповідному факультеті або в інститутах університету. Вона може мати у своєму складі підсекції, наукові гуртки, дискусійні клуби тощо.

4.3.Вищим органом секції є загальні збори. Вони правочинні за наявності більше 50% складу секції. В період між загальними зборами секцією керує Бюро секції, яке очолює Голова.

4.4.Члени Бюро секції обираються загальними зборами секції.

4.5.Голова бюро секції є членом Вченої Ради відповідного факультету (інституту).

4.6.Голова бюро секції координує свою роботу з деканом факультету (інституту), та його заступником з наукової роботи, є координатором роботи студентського наукового гуртка відповідного інституту чи факультету.

4.7.Секція може рекомендувати членів РМВ до вступу в аспірантуру та на навчання чи стажування за кордоном.

4.8.Усі рішення, прийняті загальними зборами чи іншими керівними органами секції, повинні узгоджуватися з даним Положенням та ухвалами керівних органів РМВ.

4.9.Голова Бюро секції звітує про свою діяльність перед Правлінням РМВ.

5. Членство у РМВ

5.1.У роботі РМВ можуть брати участь всі студенти, які займаються науковою роботою, аспіранти, молоді вчені (віком до 35 років).

5.2.Членами РМВ можуть бути аспіранти, молоді вчені, студенти магістерського рівня підготовки, як виняток, за рішенням секції РМВ, інші студенти, які визнають Положення про РМВ, активно займаються науковою діяльністю в одній із секцій РМВ.

5.3.Прийом у члени РМВ проводиться секцією РМВ на підставі письмової заяви вступаючого.

5.4.Член РМВ користується рівними правами:

- обирати та бути обраним у керівні органи РМВ;

- брати участь в обговоренні усіх питань діяльності РМВ;

- брати участь у роботі наукових конференцій, конкурсів та інших заходів, що проводить РМВ;

- представляти результати своєї наукової роботи у спеціалізованих виданнях молодих вчених університету;

- отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку РМВ.

5.5. Член РМВ зобов'язаний:

- дотримуватись Положення про РМВ;

- брати участь у роботі секції РМВ.

5.6. Припинення членства у РМВ:

- член РМВ може бути виключений з ради за порушення Положення про РМВ;

- питання про виключення члена РМВ вирішується секцією РМВ;

- припинення членства у РМВ може бути здійснено за заявою члена РМВ, за віком (більше 35 років) або у випадку закінчення навчання в університеті чи звільнення з роботи.

6. Забезпечення діяльності РМВ

6.1.Для забезпечення діяльності РМВ Національний гірничий університет створює необхідні умови для її ефективної діяльності.

6.2.Ректорат, навчально-наукові інститути, відділи НДЧ повинні сприяти найповнішому інформаційному забезпеченню діяльності РМВ.

6.3.Деканати факультетів повинні всебічно сприяти діяльності секцій РМВ.

© 2006-2019 Інформація про сайт