National Mining University — Compliance with the Time
Щорічні гранти президента
для обдарованої молоді

 pechatka.gif

Гранти Президента України для обдарованої  молоді  (далі  -  гранти)  -  це  фінансова підтримка державою обдарованої  молоді,  що  надається  з  метою  реалізації соціально  значущих  творчих проектів у соціальній та гуманітарній сфері. Щорічно присуджується 60 грантів. Максимальний  розмір  кожного  гранту не може перевищувати 75 тисяч  гривень.  Грант може одержати громадянин України віком до 35 років.

Для одержання гранту претендент не пізніше 15 травня року, що  передує  року  виплати гранта, подає до Міністерства України у справах  сім'ї,  молоді та спорту (далі - Міністерство) заявку, до якої додаються такі документи:

    - реєстраційна картка проекту;

    - опис проекту;

    - кошторис витрат;

    - довідка-об'єктивка;

    - два рекомендаційних листи.

Форма зазначених документів затверджується Міністерством.

До реєстраційної картки проекту, яка заповнюється безпосередньо  під час подання заявки до Міністерства, вносяться основні відомості про проект.

Опис проекту містить інформацію про його актуальність,  мету, етапи  реалізації,  необхідні  ресурси,  виконавців  і  партнерів, очікувані результати, прогноз щодо подальшої реалізації проекту.

У кошторисі витрат  зазначаються  загальна  сума  та  перелік видатків, пов'язаних із реалізацією проекту.

Довідка-об'єктивка містить  біографічні  відомості про автора проекту, інформацію про його освіту, трудовий стаж тощо.

Рекомендаційні листи   містять   обгрунтування   необхідності реалізації  проекту,  а  також  визначення професійного потенціалу його автора тощо. Рекомендаційні листи надаються загальновизнаними фахівцями у  відповідній  галузі  і  оформляються  в установленому порядку.

Міністерство  щороку до 1 жовтня подає Кабінету Міністрів України  пропозиції  щодо претендентів на одержання гранту разом з висновками Експертної ради. Призначення  грантів  і встановлення їх розмірів здійснює Президент  України  за  поданням  Кабінету  Міністрів України, яке вноситься щороку до 1 листопада. Інформація  про  призначення  грантів  обдарованій  молоді оприлюднюється через засоби масової інформації.

Проекти,  автори яких не одержали гранту, не повертаються їм і повторно  не  розглядаються.  Одна  і  та  ж  особа  не  може одержувати грант двічі.

Особа,  якій  призначено  грант,   укладає   договір   з Міністерством  та  структурним   підрозділом   у  справах  сім'ї,  молоді  та  спорту обласних  державних адміністрацій  за місцем реєстрації цієї  особи.  Форма  договору  розробляється   та   встановлюється Міністерством.

Надані   у   вигляді   гранту   кошти  перераховуються  в установленому Міністерством порядку через структурні підрозділи на спеціально відкриті  одержувачами  грантів  рахунки  у відділеннях відкритого  акціонерного  товариства   "Державний   ощадний   банк України".

Одержувач   гранту  подає  до  відповідного  структурного підрозділу звіт  про  використання  виділених  коштів  у  порядку, встановленому  Міністерством  та  зазначеному  в договорі.  У разі використання коштів  не  за  призначенням  одержувач  гранту  несе відповідальність, передбачену договором.

© 2006-2018 NMU Інформація про сайт