National TU Dnipro Polytechnic — Compliance with the Time

Коротницька А.М., Свіжевська С.А.

ПРАКТИКА І ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ СТУДЕНТІВ ТА РОБОТОДАВЦІВ ДО ОЦІНКИ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Як показує світовий досвід, рівень освіченості населення має вирішальне значення для успішності реформ, але реформ дійсно спрямованих на підвищення якості освіти, в яких беруть участь всі зацікавлені сторони. Оскільки кореневе поняття «освіта» поширюється і на «освіта» як результат (освіченість), і на «освіта» як освітній процес, що дозволяє одержати необхідний результат, то і поняття «якість освіти» відноситься і до результату, і до процесу і тому в якості зацікавлених сторін виступають: держава (органи управління освітою); освітня установа; викладачі з робочими програмами; студенти та їх батьки; підприємства, установи (роботодавець). Отже, оцінка якості освіти, крім усього іншого, повинна включати в себе:

  • Оцінку необхідності включення потрібних дисциплін у варіативну частину циклу при формуванні навчального плану (виробничники);
  • Вибір дисциплін студентами в курсах за вибором (студенти);
  • Перевірка рівня підготовки фахівця (і студенти і виробничники).

Всі перераховані зацікавлені сторони повинні брати участь в оцінюванні якості професійної освіти. Держава, в особі навчально-методичних об'єднань, розробляє стандарти, освітня установа, в особі деканатів, навчально-методичних управлінь розробляють навчальні плани, викладачі розробляють робочі програми. На якому етапі залишилися дві зацікавлених особи (студент і роботодавець), як беруть участь в оцінці якості освіти?

Видається, що етап розробки навчальних планів - як раз той період, коли можна формувати дисципліни варіативної частини циклу, вивчення яких на 100% знадобиться студенту на виробництві. Варіативна частина - це так зване поле свободи, на якому вуз може формувати свої дисципліни на основі актуальних проблем розвитку регіону і роботодавців. Таким чином, роботодавець з регіональними проблемами може брати участь в оцінці якості освіти.

Незважаючи на те, що роботодавці сьогодні задоволені обсягом базових знань, які вчорашні випускники отримують у ВНЗ, набагато менше вони задоволені спеціальними знаннями молодих фахівців, які часто відірвані від реалій сучасного бізнесу та виробництва.

Приступити до вирішення цієї проблеми можна через вибудовування системи соціального партнерства «вуз - роботодавець - студент - органи виконавчої влади» в просторі регіону.

У зв'язку з цим в Державному ВНЗ «Національний гірничий університет» проведені маркетингові дослідження з вивчення вимог підприємств до випускників університету та облік їх у навчальних планах при підготовці фахівця. У кожному навчальному році ці вимоги обговорюються на деканських нарадах та засіданнях навчально-методичної ради, вченої ради. У відповідності з рівнем вимог розробляються нові дисципліни в обсягах варіативних частин різних циклів, корегуються і доопрацьовуються досліджувані дисципліни.

Перелік основних вимог до рівня підготовки: наявність достатніх знань нормативних та правових актів, що діють в галузі; 1С-бухгалтерія; наявність високого рівня теоретичної підготовки за фахом і обов'язкової практичної підготовки в процесі навчання за фахом; теорія і пристрій механізмів машин, технологію їх побудови, ремонту та / або модернізації; новітні досягнення вітчизняної та зарубіжної науки в галузі; практичні навички управління конструкторською документацією на виробництві; досвід роботи в програмах AutoCad, Foran; способи взаємодії з постачальниками і партнерами; володіння іноземними мовами (технічна англійська). У цьому напрямку в університеті вже протягом п'яти років успішно вирішується проблема по залученню роботодавців (виробничників) та студентів до оцінки якості професійної освіти. Спеціально створений сектор управління якістю і зв'язками з виробництвом постійно контактує з потенційними роботодавцями (виробничниками) галузі і всіма тими, хто зацікавлений у випускниках і фахівцях нашого університету.

© 2006-2019 Інформація про сайт